DŮLEŽITÉ!!! Jak zpřetrhat vazby,které vás drží v systému kontroly - NEVĚDOMÉ I VĚDOMÉ SMLOUVY DUŠE, OSVOBOZENÍ Z METRIXU

datum 25. 9. 2015
Toto je český překlad tohoto v angličtině psaného dokumentu, na který je odkazováno v tomto a tomto channelingu Montague Keena.

Zrušení smluv duše - Andrew Bartzis, Galaktický historik (www.galactichistorian.com)

Zrušení dohod pro systém médií …. str. 1

Zrušení dohod týkajících se bankovních systémů …str. 3

Zrušení dohod týkajících se vládnutí …str. 4

Zrušení dohod ve prospěch božského mužství …str. 6

Zrušení dohod ve prospěch osvobození božské ženskosti…str. 8
Zrušení dohod pro systém médií

Odvolávám se na všechny duchovní dohody, které existují: v mých minulých, přítomných a budoucích životech, bytostech a existencích, v této dimenzi a časovém proudu, a ve všech časových proudech, nad a pod úrovní veškeré pozemské koexistence.

Právě teď, ve stále přítomném okamžiku spolutvoření, svolávám všechny mé předky po linii DNA, aby vytvořili čistý duchovní spravedlivý soud, abych mohl/a vyléčit a rozpustit všechny smlouvy, do nichž byly vloženy skryté dodatky během procesu, předcházejícímu mému narození a procesu mého narození.

Svolávám tento čistý duchovní spravedlivý soud, aby vyslechl moje rozhodnutí o zrušení smlouvy. Ruším všechny duchovní smlouvy se systémy médií na Zemi, které používají nadvládu a kontrolu jako prostředek ke sbírání energie, vyvolávání strachu anebo manipulace s realitou za pomoci technologií energetické propagandy.

Obracím se na všechny předky všech příbuzných duší, aby přišli k tomuto duchovnímu soudnímu dvoru spravedlnosti. Volám Matku Zemi a všechny její světelné obyvatele z vnitřního i vnějšího prostoru, aby ke mně přistoupili a naplnili tento duchovní dvůr spravedlnosti. Velké tajemno, které jsi zdrojem vší síly, volám tě. Přijď, se svojí posvátnou synchronicitou tak, aby všechny bytosti mohly být zajedno s vědomím jednoty. Tímto ruším všechny duchovní dohody se všemi osobnostmi z oblasti médií, které nevyužívají naplno svoji svobodnou vůli a plnou znalost svého dědictví DNA.

Já teď tímto ruším všechny dohody duše se všemi mediálními agenturami, korporacemi, a

mediálními uskupeními založenými na příbuzenských vztazích. Tímto ruším všechny předpoklady, domněnky a statistické modely týkající se všech dohod duše, které určují moje návykové vzorce za použití obchodní reklamy, propojené se systémem ovládání a kontroly.

Nedávám svolení k tomu, aby byla prostřednictvím veřejného vysílacího prostoru využívána éterická mřížka na televizní, internetové, rádiové vysílání a na další metody a prostředky, používané k podpoře propagace masové spotřeby. Nedávám svolení k tomu, aby docházelo k ovlivňování prostřednictvím éteru, za pomoci komerčních prostředků.

Tímto ruším všechny dohody duše se všemi budovami posvátné geometrie, majícími vztah k médiím. Tímto ruším všechny dohody duše s: prezidenty médií spojených s posvátnou geometrií, podílníky, oporami zpravodajství, zpravodajskými reportéry, odborníky, hlasateli, a všemi představiteli vládních úředníků v rámci celosvětové mediální sítě.

Nemáte nade mnou žádnou moc, s vašimi domněnkami o tom, co mám vědět. Jsme manifestující se, spolu tvořící duše.

Tímto ruším všechny dohody duše se: všemi systémy papouškujícími vydané zprávy, systémy vyhledávajícími a třídícími informace z webů, webovými stránkami, vyhledávajícími přístroji, tištěnými médii a všemi formami propagandy šířené vzduchem, používané ve všech těchto systémech.

Ruším všechna očekávání těchto mediálních agentur, že s nimi budu souhlasit.

Ruším veškerá spojení se všemi reklamními agenturami, založenými na systému ovládání a kontroly. Nedávám svolení žádným reklamním systémům, zaměřeným na skupiny duší, stěhování duší anebo proces inkarnace duší.

Tímto ruším všechny dohody duše, které omezují vyjádření geneticky dané svobodné vůle, vyjádřené jakýmkoliv vnímatelným způsobem.

Ruším všechny dohody duše, které uznávají média jako interprety našich ústních tradic anebo učitele našich generací. Odvolávám všechny dohody se satelitními vysílacími systémy, založenými na posvátné geometrii.

Ruším všechny dohody s umělými éterickými inteligencemi, využívajícími satelitní systémy posvátné geometrie coby prostředků k ovlivňování a zneužívání všech informací, které ke mně proudí.

Nesouhlasím s jakýmkoliv monitorováním mé psychiky ani s jejím ovlivňováním prostřednictvím jakéhokoliv systému médií, které slouží systému ovládání a kontroly.

Tímto žádám, aby byly okamžitě odstraněni všichni duševní paraziti vytvoření vysíláním

a jejich propagace a všechny systémy zneužívající energie, které vytvářejí skupiny duševních parazitů.

Ruším všechny dohody, které, předstírajíc že s tím souhlasím, podvodně využívají moji životní sílu na podporu a rozšiřování duševních parazitů do DNA všech kontaktů mojí duše.

Tímto odvolávám všechny dohody duše, které zaručují médiím, aby jejich moc trvala déle než jednu generaci dějin. Žádám, aby byla vrácena všechna práva na vědomosti generací, struktuře rodin duší. Žádám, aby nám byly vráceny naše dějiny celistvým a transparentním způsobem, a aby již více nebylo před lidmi nic zatajováno.

Tímto ruším všechna práva, povinnosti, zodpovědnost a probíhající aktivity všech osobností z médií. Již vaše služby nechceme. Odvolávám všechna privilegia, která dovolují mediálním rodinám mít moc nad dohodami mé duše, dohodami mé rodiny duší anebo nad systémy stěhování, majícími spojitost s duší.

Ruším všechna práva všech systémů médií založená na ovládání a kontrole, aby se tato již nikdy nemohla vrátit do struktury mé rodiny duší, v žádném z mých minulých, současných ani budoucích životů.

Tímto žádám, aby okamžitě přestaly a byly odstraněny všechny falešné informace ze všech médií. Tímto žádám, aby byly všechny a jakékoliv příští distribuce informací prostřednictvím všech forem médií absolutně a trvale v souladu s pravdou, integritou a transparentností.

Tímto prohlašuji, že nyní spadám pod pravomoc Matky Země, pokud jde o všechny místní anebo masové prostředky výměny informací.

Vyzývám všechny mé předky, aby respektovali toto vyjádření mé svobodné vůle a vložili ho do akašických záznamů Země pro všechny živé bytosti, aby pochopily, že naše svoboda vždy pochází z naší svobodné vůle.
Zrušení dohod týkajících se bankovních systémů

Odvolávám se na všechny duchovní dohody, které existují: v mých minulých, přítomných a budoucích životech, bytostech a existencích, v této dimenzi a časovém proudu, a ve všech časových proudech, nad a pod úrovní veškeré pozemské koexistence.

Právě teď, ve stále přítomném okamžiku spolutvoření, svolávám všechny mé předky po linii DNA, aby vytvořili čistý duchovní spravedlivý soud, abych mohl/a vyléčit a rozpustit všechny smlouvy, do nichž byly vloženy skryté dodatky během procesu, předcházejícímu mému narození a procesu mého narození.

Volám 4 živly, vzduch, zemi, vodu a oheň. Oslovuji duchovní soud spravedlnosti, se všemi předky, v jednotě se schématy stěhování celé rodiny duší, inkarnujících se na Matce Zemi.

Volám původní duchovní předky Matky Země, aby přišli k tomuto duchovnímu soudu spravedlnosti, aby byli zastoupeni při projednávání a odstraňování všech smluv, týkajících se energetické výměny hodnotových systémů. Oslovuji globální snový čas Země. Volám sjednocené společnosti Země z doby snů, aby přišly k tomuto duchovnímu soudu spravedlnosti, aby přispěly svou dokonalou moudrostí k této posvátné chvíli, ve které žádám zpět svoji svrchovanou duchovní pravomoc pro všechny výměny energie za hodnotové systémy.

Tímto ruším všechny duchovní smlouvy s hlavními rodinami bankéřů. Ruším všechny duchovní dohody se všemi bankovními rodinnými sdruženími. Ruším, odstraňuji a rozpouštím všechny bankéřské rodinné trusty, které používají mé jméno jako číslo pro sběr energie.

Ruším všechna domnělá práva, využívaná královskými rody, šlechtickými rody a další nobilitou na bázi DNA, která jsou využívána ve všech rodinách bankéřů. Tímto sděluji, že nedávám svolení k tomu, aby mi vládlo několik jedinců. Odmítám vládu rodin bankéřů. Odmítám údajné pověření rodin bankéřů, aby financovaly systém nezávislých a svobodných soudů. Odvolávám a ruším všechna práva, privilegia a zákony vytvořené bankéřskými rodinami v pokrevní linii DNA anebo dle příslušnosti k rodu, aby vládly a kontrolovaly systém nezávislých soudů.

Tímto ruším všechny dohody duše, které naznačují, že je bankovní systém propojen s mojí svobodnou vůlí.

Ruším všechny skryté dodatky všech smluv mé duše z minulosti, přítomnosti i budoucnosti, které jednají s každým bankovním systémem jako s třídimenzionální sbírkou dluhů nebo systémem odebírání energie. Žádám o okamžité vyplacení všech energií a třídimenzionálních reprezentací hodnot.

Nedávám svolení k tomu, aby byly zkorumpované soudy používány jako prostředek k souzení. Odvolávám všechna práva všech třídimenzionálních soudních dvorů spolu s třídimenzionálními výměnami za hodnotové systémy, které vznikly z nerozumnosti rodin bankéřů.

Tímto odvolávám všechen souhlas se všemi systémy odebírání energií prostřednictvím podpisů, ať již ručně psaných, elektronicky psaných anebo energeticky vytvářených.

Odvolávám všechna práva na používání mého 3D matrixového podpisu, aby mne zastupoval v jakémkoliv justičním systému, v duchovním systému anebo v třídimenzionálním matrixu.

Nedávám svolení k tomu, aby byly využívány dohody mé duše k odebírání energie jakýmkoliv bankovním systémem, vytvořeným bankéřskými rodinami, majícími v držení základní smlouvu mé duše. Odvolávám všechna práva na použití mého jména v jakékoliv formě v erbovních smlouvách bankéřských rodin. Žádám o okamžité a trvalé vymazání všech podpisů, používaných, aby mne reprezentovaly v bankovních transakcích za hodnotový systém.

Nedávám svolení k tomu, aby byla používána moje životní síla k jakékoliv výměně za bankovní hodnotový systém, který není zcela transparentní ve všech transakcích, spirituálních záležitostech anebo 3D matrixu.

Tímto konstatuji, že všechny budovy bankovního sektoru, používající posvátnou geometrii NEMAJÍ ŽÁDNOU MOC nad mojí suverénní svobodnou vůlí.

Tímto odvolávám všechny duchovní dohody se všemi bankovními systémy, používajícími posvátnou geometrii jako prostředek pro sbírání energie anebo jako nástroj ovládání a kontroly.

Odvolávám všechna práva, privilegia a zodpovědnost dané všem budovám, používajícím posvátnou geometrii jako systém kontroly, vycházející ze skrytých dodatků dohod duše. Nesouhlasím s tím, aby jakákoliv budova používající posvátnou geometrii, skladovala, držela anebo převáděla jakoukoliv moji životní sílu do jakéhokoliv bankovního systému ve všech pozemských časových liniích a/nebo spoluexistujících dimenzích.

Tímto odvolávám všechny dohody duše se všemi systémy posvátné geometrie, které používají moji životní sílu bez mého přímého souhlasu a souhlasu všech mých předků rodiny mé duše, aniž byl vyjádřen jejich úplný souhlas. Odvolávám všechna práva, odpovědnosti a pravidla, která vytváří nový bankovní systém založený na posvátné geometrii.

Tímto prohlašuji, že všechny bankéřské rodiny a systémy mají nyní zakázáno pracovat v tajnosti, pod pokličkou nebo otevřeně s cílem sebrat moji energii v jakékoliv podobě anebo formě. Tímto prohlašuji, že, pokud jde o všechny druhy výměny energie za hodnotový systém, podléhám Matce Zemi.

Vyzývám všechny předky, aby respektovali tento projev mé svobodné vůle a zapsali jej do akašických záznamů, aby všechny vnímající bytosti chápaly, že naše svoboda přichází vždy s použitím svobodné vůle.
Zrušení dohod týkajících se vládnutí

Odvolávám se na všechny duchovní dohody, které existují: v mých minulých, přítomných a budoucích životech, bytostech a existencích, v této dimenzi a časovém proudu, a ve všech časových proudech, nad a pod úrovní veškeré pozemské koexistence.

Právě teď, ve stále přítomném okamžiku spolutvoření, svolávám všechny mé předky po linii DNA, aby vytvořili sjednocený čistý duchovní soud spravedlnosti, abych mohl/a vyléčit a vyřešit všechny smlouvy, do nichž byly vloženy skryté dodatky během procesu, předcházejícímu mému narození a procesu mého narození.

Tímto odvolávám všechny dohody duše, které mají co společného s vládními představiteli, volenými i nevolenými. Odvolávám všechny dohody duše se všemi vládními systémy založenými na rodinných svazcích.

Ruším všechna práva, povinnosti a zodpovědnost ke všem vládním subjektům, které používají můj hlas jako prostředek pro sběr energie. Ruším všechny dohody duše s: každým senátorem, kongresmanem/poslancem, velvyslancem, příslušníkem Nejvyššího soudu, prezidentem, jeho zástupcem, a všemi členy vlády. Odvolávám všechny dohody duše s jakoukoliv součástí vlády ve všech mých minulých, současných a budoucích životech.

Nedávám souhlas k tomu, aby nám vládlo pár privilegovaných jedinců. Odvolávám všechna práva, zodpovědnosti, presumpce a podpisy, které mne vážou ke všem vládním organizacím, budovám vycházejícím z posvátné geometrie, rodinným klanům, památníkům, pomníkům, anebo vojenským základnám.

Tímto odvolávám všechny dohody duše s jakoukoliv vládou fungující na korporátní bázi (týká se zejm. USA – pozn. překl.).

Nesouhlasím s žádnou formou korporátní vlády, která sbírá energii od svých občanů. Tímto ruším všechny dohody duše s rodinami FEDu (Centrální banka USA, spravovaná a vlastněna soukromníky a která prostřednictvím dalších organizací ovládá národní centrální banky většiny států světa - pozn. překl.). Ruším všechna práva, a zodpovědnosti vůči každému členovi FEDu a vůči výměně hodnotového systému, prováděné jakýmkoli vládním anebo korporátním úředníkem. Ruším všechny dohody duše, které jsou naší vládou skrytě vyměňovány v rámci hodnotového systému.

Ruším všechny dohody duše se všemi vládními úřady, používajícími atributy posvátné geometrie na udržení moci anebo na vložení skrytých, nenápadných dodatků do smluv s duší.

Ruším všechna práva, privilegia, sílu usurpovanou i neusurpovanou, odsouhlasenou i neodsouhlasenou, spojující mne s každou částí federálního justičního systému, který používá energii FEDu na podporu systému ovládání a kontroly.

Ruším všechny dohody duše, které opravňují k činnosti vládní výbory, ovlivňující kvalitu života. Ruším všechna práva, povinnosti, zodpovědnosti pro všechny vládní systémy, které mají na starosti tvorbu zákonů, ovlivňujících moje dohody duše bez mého přímého souhlasu a souhlasu mých přímých příbuzných a předků po linii DNA, ať v minulosti, současnosti či budoucnosti.

Ruším všechny dohody duše, které umožňují vládě používat cestování v čase jako prostředek k ovládání a kontrole. Ruším všechna práva a povinnosti všech osob, cestujících v čase, a toho se týkajících operací, systémů, v minulosti, v současnosti i budoucnosti. Žádám o okamžitý návrat všech osob, které na pokyn vlády cestují v čase, aby se vrátily do pro ně správné a vhodné časové linie.

Ruším všechna práva, týkající se všech technologií, pozměňujících dimenze, manipulujících s proudy času anebo škodících jakékoliv vnímající formě života, žijící s námi zde na Zemi, ve všech časových liniích a dimenzích.

Odmítám války týkající se časových linií. Odmítám masovou propagandu. Odmítám průmyslové komplexy válečného průmyslu. Nedávám svolení k tomu, aby byla armáda používána na ovládání a kontrolu.

Tímto ruším všechny dohody duše, které byly tajně vloženy do každého zákona, v minulosti, současnosti i budoucnosti.

Nedávám svolení ke schvalování zákonů ovlivňujících stěhování rodin duší, imigraci rodiny duší anebo systémů, které mi brání, aby se celá moje duchovní rodina spojila. Žádám o okamžitý návrat celé moji rodiny duší, které bylo odňato právo žít se mnou - ve všech mých minulých, současných a budoucích životech.

Ruším všechna práva, pravidla a zákony, které definují rodinu duší na rovině 3D matrixu. Právo definovat statut rodiny duší vracím Matce Zemi. Ruším všechna oprávnění označovat rodiny duší označeními posvátné geometrie, která překračuje dimenze anebo reality.

Ruším všechny dohody duše se všemi formami jazyka posvátné geometrie - v minulosti, současnosti a budoucnosti. Nedávám svolení k používání jazyka posvátné geometrie jako prostředku pro sběr energie.

Nedávám svolení k tomu, aby byla používána města, infrastruktura, řeč anebo umění založené na posvátné geometrii za účelem ovládání a kontroly.

Tímto odvolávám všechny dohody duše umožňující vládě, aby ovládala a kontrolovala všechny lidi v jakékoli časové linii anebo dimenzi v říši Matky Země.

Odvolávám všechny zodpovědnosti a očekávání, týkající se moci a kastovních systémů. Ruším všechny dohody duše, v nichž jsou označovány živé bytosti jako dobytek anebo obchodovatelný předmět. Nedávám svolení k tomu, aby byla moje životní síla používána na jakýkoliv účel, který by neléčil Matku Zemi a nepodporoval sjednocení vědomí všech vnímajících a cítících forem života, koexistujících na Matce Zemi.

Tímto prohlašuji, že spadám pod pravomoc Matky Země, pokud jde o všechny formy globální vlády, mezilidských vztahů anebo galaktické vztahy se všemi cítícími a vnímajícími druhy, žijícími a koexistujícími v říších matky Země.

Vyzývám všechny předky, aby respektovali tento projev mé svobodné vůle a zanesli ho do akašických záznamů Země, aby všechny vnímající bytosti chápaly, že naše svoboda vždy přichází s používáním svobodné vůle.
Zrušení smluv duše ve prospěch božského principu mužského

Odvolávám se na všechny duchovní dohody, které existují: v mých minulých, přítomných a budoucích životech, bytostech a existencích, v této dimenzi a časovém proudu, a ve všech časových proudech, nad a pod úrovní veškeré pozemské koexistence.

Právě teď, ve stále přítomném okamžiku spolutvoření, svolávám všechny mé předky po linii DNA, aby vytvořili čistý duchovní spravedlivý soud, abych mohl/a vyléčit a rozpustit všechny smlouvy, do nichž byly vloženy skryté dodatky během procesu, předcházejícímu mému narození a procesu mého narození a období puberty. Vyzývám tento čistý řádný duchovní soud spravedlnosti, aby vyslyšel mé rozhodnutí o zrušení smlouvy.

Předvolávám všechny předky všech vztahů duší, aby přišli k tomuto spravedlivému soudu. Volám Matku Zemi a její světelné obyvatele ze všech vnitřních i vnějších prostor, aby předstoupili a přijali místo u tohoto duchovního soudu spravedlnosti.

Och, velké tajemno, které jsi zdrojem vší moci, volám Tě. Přijď s tvojí posvátnou synchronicitou, aby všechny bytosti mohly žít v souladu s vědomím jednoty.

Volám Velkého ducha, žijícího ve Velkém Tajemnu. Ty, který manifestuješ síly matky Země, volám tvoji moudrost v tomto „Já Jsem“ okamžiku.

Požehnej mi, když kráčím po této posvátné půdě. Žehnej mi, když dýchám tvůj posvátný vzduch. Žehnej mi, když se ohřívám u posvátného ohně. Požehnej mi tvými posvátnými vodami života. Požehnej mi, když se učím používat osobní sílu.

Dnes cestuji do Velkého neznáma, dej mi moudrost, abych byl pokorný. Dej mi moudrost, abych mohl milovat, i když láska není opětována. Dej mi schopnost vést vyrovnaný život. Tak bych mohl vyléčit svoji rodinu, můj kmen, můj národ a naši matku Zemi.

Jsem připraven uplatnit svá přirozená práva jako suverénní muž narozen matce Zemi přes dělohu posvátné ženy, která byla zrozena také tak. Uplatňuji své přirozené právo jakožto bytost patřící matce Zemi. Narodil/a jsem se dle zákonů přírody. S touto znalostí o mém přirozeném zrodu se nyní dožaduji svého místa v mém přirozeném světě. Ruším všechny energetické dohody se všemi lidmi, s nimiž jsem měl/a sex, ovlivněný propagandou prostřednictvím médií anebo pornografie. Vracím své já do bodu nula, kdy jsem byl/a zárodkem v děloze své matky.

Ruším všechny dohody se všemi zvrácenými posvátnými mužskými školami mystérií, operujícími falešnými informacemi anebo které vytvořily společnost, v níž vládne patriarchát.

Ruším, léčím, nebo vymazávám všechny dohody které překrucují všechnu posvátnou mužskost v té fázi života, když prochází porodními cestami.

Ruším všechny dohody duše, vytvářející pocity soutěživosti mezi příslušníky mužských živočišných druhů, když se jedná o nějaké vyjádření vůči posvátné ženskosti. Ruším všechna kulturní omezení, vytvářející emocionální odtažitost od žen. Ruším všechny zvrhlé duchovní dohody, které jsem zvolil/a v době před mým narozením, které mne dostávají do nevhodných sexuálních vztahů. Ruším všechny dohody vytvářející perverzní způsob mužského vyjádření smyslného chování. Ruším všechny dohody uchovávající, zadržující anebo uskladňující moji posvátnou mužskou energii za účelem podpory tzv. mužských sportů, aktivit anebo zábav, které demoralizují anebo degradují posvátnou ženskost.

Ruším všechny systémy patriarchální nadvlády v rámci rodiny. Vracím všechny definice rodiny matce Zemi, aby mohlo ve všech rodinách dojít k vyléčení a rozpuštění a uzdravily se tak všechny patriarchální koncepce.

Ruším všechny kulturní dohody, s nimiž jsem se inkarnoval/a nebo znovu inkarnoval/a, které vytvářejí společenskou strukturu ovládanou muži. Vracím posvátnému ženství jeho práva a jeho oprávněné místo jakožto rovnocenného partnera v této spolu tvořící zkušenosti života.

Ruším všechny duchovní dohody se všemi náboženstvími v nichž jsem žil/a, a která nedávají plná práva, povinnosti a zodpovědnost, v dokonalé rovnocennosti, posvátnému mužskému a posvátnému ženskému prvku.

Ruším všechny dohody duše, které mne udržují ve stavu, abych na základě dohody duše sloužil/a válce, anebo které by mne ke službě ve válce nutily. Ruším veškeré vlastenecké programování vytvářející touhu válčit. Ruším všechny dohody duše, které definují muže jako bytosti orientované na válku. Ruším všechny dohody duše se všemi vládami, jimž jsem sloužil/a ve všech obdobích válek. Ruším všechny dohody duše, vytvářející válečné, muži ovládané vojenské průmyslové komplexy.

Ruším všechny dohody duše, vytvářející mužům sloužící sexuální průmysl, který jakýmkoliv způsobem ovládá ženy. Ruším všechny dohody duše, vytvářející pocit nečistoty, když se projevuji jako muž.

Ruším všechny dohody udržující mne v hanbě nebo zostuzení aneb vině, mající původ ve zkažené mužské anebo ženské osobnosti. Ruším všechny dohody s mřížkami, v nichž pobývají sexuální démoni, s nimiž jsem mohl/a mít co do činění v mých minulých, přítomných i budoucích životech. Tímto navěky odstraňuji z mé reality mřížku sexuálních démonů succubus a incubus.

Tímto ruším moji úplnou oddanost všem formám království, diktatur, náboženských monarchií, náboženských koncilů anebo různým formám vlády.

Natrvalo vymazávám moji osobu ze všech společností z doby snů, které byly zapleteny do systému ovládání a kontroly, což mělo za následek vymýcení našich učitelů-historiků, učících na základě ústní tradice, po celém světě obývaném domorodými kmeny.

Tímto odvolávám všechna rozhodnutí, která jsem učini/a ve službě systémům ovládání a kontroly. Všechna rozhodnutí která jsem učinil/a v rámci smlouvy duše jako muž, reprezentant vlády, nyní předkládám před tento řádný duchovní soud spravedlnosti se všemi přítomnými předky, aby bylo nalezeno řešení a vyléčení, nikoliv spravedlnost anebo rozsudek. Nyní prohlašují své plně suverénní přesvědčení, že já…Xy…jsem zde plně přítomný/á v mocném Já Jsem. Vyhlašuji, že se od této chvíle budu odvolávat na tento stálý duchovní soud spravedlnosti, když budu chtít vyléčit božský mužský anebo ženský prvek, aby perverze již nikdy nevstoupila do oblasti mého vyjádření.

Já tímto prohlašuji, že nyní spadám pod pravomoc matky Země, pokud jde o všechny formy mých vztahů se všemi vnímajícími bytostmi, žijícími a spolubydlícími v říších matky Země.

Vyzývám všechny předky, aby respektovali toto vyjádření mé svobodné vůle a vložili jej do akašických záznamů Země, aby každá vnímající bytost pochopila, že naše svoboda vždy vychází z naší svobodné vůle.
Dohody duše na osvobození Božské ženskosti

Vyzývám všechny dohody duše, které existují v mé minulosti, přítomnosti i budoucnosti, v mých existencích, bytostech a životech, v této dimenzi a časovém proudu a ve všech časových proudech nad a pod pozemskou vlnou koexistence.

V této chvíli, ve stále přítomném okamžiku spolu tvoření, volám všechny mé pokrevné předky po linii DNA, aby vytvořili sjednocený duchovní soudní dvůr spravedlnosti, abych mohl/a vyléčit a odstranit všechny dohody, v nich jsou skryté tajné doložky z doby před mým narozením a z doby mého narození.

Volám řádný duchovní soud spravedlnosti, aby vyslyšel mé rozhodnutí o zrušení dohody. Ruším všechny duchovní dohody s pozemskými náboženstvími, kulturami, systémy víry a průmyslem, které ovládají a kontrolují božskou ženskou sílu v našem světě a vytvářejí energetickou nerovnováhu, ovlivňující každého muže, každou ženu a každé dítě na planetě.

Volám všechny předky všech vztahů mé duše, aby byli zastoupeni na tomto soudu spravedlnosti. Volám Matku Zemi a všechny její světelné obyvatele ze všech vnitřních i vnějších světů, aby přišli a přijali místo u tohoto duchovního soudu. Och, velké tajemno, které jsi zdrojem vší síly, odvolávám se na Tebe. Přijď, s Tvojí posvátnou synchronicitou, aby všechny bytosti mohly být v jednotě vědomí.

Tímto ruším všechny smlouvy se všemi náboženstvími a kulturními systémy víry, které umísťují ženskost do ovládaného postavení nerovnosti.

Do toho patří projekce nerovné mzdy, neschopnosti žen uživit se, vlastnit půdu anebo byznys, anebo ženě dosáhnout vzdělání, jaké by chtěla.

Odmítám feministické hnutí, které bylo vytvořeno a financováno CIA, aby oddělilo ženy od jejich božské ženské síly, pěstovalo nenávist k mužům a vytvářelo oddělenost a odloučenost v rámci jednotek rodiny duše.

Tímto ruším všechny kulturní systémy víry, které vytvářejí očekávání, že je „povinností ženy“ aby nesla neskutečnou zátěž sama a aby mlčky trpěla.

Odmítám všechny sociálně politické systémy vytvořené proto, aby se žena cítila jako přecitlivělá, příliš emocionální, anebo neovladatelná, když se pokouší osvítit ženskou duši a tak v ní vyvolaly dojem, že je nevyrovnaná a bezvýznamná.

Tímto ruším všechny kulturní systémy víry, kde jsou děti ženského pohlaví vražděny hned po narození, sexuálně mrzačeny jako budoucí oběti sexuálního násilí, prodávány průmyslu dětské pornografie s obratem miliardy dolarů, anebo prodávány jako sexuální otrokyně.

Nesouhlasím s pornografickým průmyslem, který vytváří živnou půdu pro dohody duše o sexuální zvrácenosti a zneužívání, ponižování, viktimizaci a bastardizaci božské ženské síly.

Tímto ruším všechny další duchovní smlouvy o sexuální perverzi, zaměřené na odizolování ženy od její božské ženské síly: všechny programy týkající se skupinového sexu a mnohostranných sexuálních vztahů, které jsou všechny překroucením božské sexuality, cílené na to, aby žena cítila, že jaksi „není dostatečná“, všechny dvojité standardy v kulturních systémech víry, kde je provozována sexuální promiskuita pro zábavu, mnohoženství, harémy, milenky - to vše je muži povoleno a oslavováno, ale způsobuje ženám sociální úpadek. Všechny programy vytvářející projekce, že se muž při masturbaci ukájí představou ženy, jakož i zvrácené fantazie, používané jako bariéra mezi prostorem srdce muže a ženy v posvátném sexuálním spojení.

Odmítám duchovní dohody, týkající se sexuálních zvráceností. Nemáte nade mnou žádnou moc. Tímto prohlašuji, že jsem pod pravomocí Matky Země, jakož i moje rodina duše a mí předkové. Prohlašuji, že jsem nyní očištěn/a od těchto projekcí sexuálních zvráceností a vracím se ke zdroji nevinnosti jako božská ženská suverénní bytost.

Tímto odvolávám všechny dohody a koncepce vytvořené v nevinnosti anebo ve stavech blažené nevědomosti. Tímto vyhlašuji nový způsob duchovní a fyzické čistoty. Ruším všechny předchozí, mnou vytvořené koncepce čistoty a všechny zvrácené vztahy, které se mne týkají. Toto nové prohlášení čistoty odstraní všechny předchozí koncepce posvátné sexuality, smyslnosti, sexu pro zábavu. Vracím vše do bodu nula, do stavu zárodku v děloze matky. Napojuji všechny mé prameny DNA na srdečný tep Matky Země.

Posvátná ženskost je spojena s jejím srdcem v jejím posvátném ženském prostoru a neodmítá její menstruační cyklus, přijímá ho jako čas pro ponoření se do sebe, pro vhled a přemýšlení.

Tímto ruším všechny duchovní dohody se zábavným a reklamním průmyslem, které vytvořily programy nenávidění sebe sama, podceňování, braní léků bez konzultací, sebepoškozování, poruchy jídla, atd..

Tímto ruším všechny duchovní dohody s farmaceutickým průmyslem, který poškodil zdraví žen a jejich schopnost reprodukce dle přírodních zákonů Matky Země, léky na kontrolu porodnosti, a další chemikálie v naší potravě, vodě a vzduchu, způsobující neplodnost

anebo potlačující sexualitu. Stejně jako oblečení, které poškozuje zdraví žen, jako jsou podprsenky, podpatky, korzety, svazování nohou a tampony.

Ruším všechny dohody, týkající se porodu, které vznikly císařskými řezy, léky proti otěhotnění, rentgenováním těhotných, očkováním, umělým oplodněním. Patří sem jevy, jako jsou děti, které nejsou položeny na matčino srdce hned po porodu, odstranění placenty a odříznutí pupečné šňůry, která by mohla zůstat neporušena až 4 dny a umožnila by srdci dítěte propojit se srdcem otce a matky.

Ruším všechny dohody, které nutí ženu, aby nosila a porodila duši, která není výsledkem její božské volby a výběru s jejím božským mužským protějškem, kterého si zvolila anebo s nímž je svázána. Do toho patří oběti znásilnění, těhotenství mladistvých, nucené nebo zinscenované sňatky. Vracím Matce Zemi její mřížku přirozených inkarnací. Nyní natrvalo vymazávám ze života mé duše mřížku reinkarnace.

Odmítám všechny programy mající za cíl zajistit, aby se žena cítila příliš tlustá, příliš hubená, příliš stará, příliš mladá, příliš černá, příliš bílá, příliš domorodá, příliš bohatá, příliš chudá, anebo jakoukoliv jinou projekci, která způsobuje, že se žena necítí dost dobrá.

Tímto prohlašuji, že jsem víc než dost dobrý/á, jsem nekonečné vědomí, jsem vtěleným Bohem/Bohyní. Jsem suverénní bytost a žádám před tímto duchovním soudem spravedlnosti o božskou ženskou sílu.

Vyzývám všechny předky, aby respektovali toto prohlášení mé svobodné vůle a vložili jej do akašických záznamů Země, aby všechny vnímající bytosti chápaly, že naše svoboda vždy pochází z využívání naší svobodné vůle.

Překlad: Zelmira

 

 

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico