Co znamená Svatý grál?

datum 17. 6. 2022

Traduje se od dob rytířů kulatého stolu až po nacisty, že tajemství Svatého grálu přitahuje pozornost mnohých hledačů. Co je to vlastně Svatý grál? Historicky to má být pohár, svatý předmět z něhož pil Ježíš při poslední večeři. Je to nejhledanější křesťanská relikvie, které je přisuzována síla zajišťující spásu, vykoupení a život věčný.

Pro mne je Svatý grál jako hmotný pohár pouze symbol. Přepokládám, že Ježíš při poslední večeři neměl na mysli hodování, ale setkání s jeho učedníky sloužilo naposledy k tomu, aby s ním mohli sdílet jeho čisté vyzařování a jeho myšlenky. Svatý grál vnímám jako proud boží, tvůrčí energie a skutečnost o její existenci přišel Ježíš lidem ukázat a nechat je ji pocítit. Pocítit ji jako opravdový dar mohou lidé se schopností se alespoň z části v mysli odpoutat od záležitostí hmotného života a  s citlivějším vnímáním toho, co nemusí být vidět očima. Ježíš přišel sdělit lidem, že zdroj nevyčerpatelné energie – lásky je v něm a může být objeven v nás všech, neboť v nás všech tento zdroj dřímá a čeká jen na naše uvědomění si této skutečnosti. Dá-li lidem On sám, ne jako andělská bytost, ale jako skutečně hmotný člověk  „napít“ z tohoto zdroje, to znamená dotknout se vyzařování jeho kvality, i lidé pocítí touhu probudit v sobě tento zdroj léčivé a tvůrčí síly.

Proč je dobré tento zdroj uvnitř sebe hledat? Aby se lidem na zemi  snadněji a radostněji žilo. Aby byly navždy ukončeny války,  vzájemné střety a nedorozumění , neboť ty  jsou projevem hrubé a hmotné duality světa a přináší jen utrpení a nemoci. Doba již nazrála, aby se lidstvo posunulo ve svém vývoji a začalo vnímat sílu božského zdroje, jeho lásku. Jen ta může povznést lidstvo o stupínek výše ve vývoji a blíže k samotnému zdroji Světla odkud vše vzešlo a kam se vše stvořené opět vrací. Ježíš a jeho předchůdci či následovníci vždy přináší poselství lásky skrze svoji vlastní vyzařovanou kvalitu, skrze svoje myšlenky osvětlující pravdu o tom kdo jsme a odkud jsme přišli. Je to tělo a krev čím si jeho dary lidé připodobnily  a časem  bylo mnohé z toho  co měl Ježíš na mysli lidmi zkresleno jejich nepochopením. Myšlení Ježíše je tak odlišné svým širokým vědomým, že je těžké správně porozumět jeho poselství.

Ježíš nám přišel ukázat energii lásky a cestu k tomu stát se moudrými. To byl jeho úkol na zemi.  Zavedením ve víře je nepochybně tvrzení, že Ježíš se přišel obětovat na kříži. To si jen lidé omluvili svůj nízký čin. Není možné se za někoho obětovat, neboť jsme zodpovědní každý sám za sebe. Člověk se může dočkat milosti s předpokladem, že se změní k lepšímu. Oběť Ježíše spočívá v tom, že mnohem vyspělejší jedinec  přichází ke svým „mladším“ bratřím, které cítí jako svoji součást, aby jim v jejich poznání a vývoji ulehčil.

Svaté přijímání je v pravdě o přijímání božské energie, síly, která vše tvoří a vším je. V našem duálním světě je tato síla rozptýlena do času a prostoru, vytvořila neživou hmotu, rostliny, zvířata, hmotné i nehmotné bytosti. Děje zde  probíhající  můžeme pozorovat, prohlížet a prociťovat, vnímat dvojné projevy jako dobro a zlo. V Jednotě je vjem jiný, není zde oddělenost od Stvořitele. Opravdový zasvěcenec  může s jemnohmotnými silami  pracovat jako přenašeč a ony skrze něho proudí. Přijímat při křesťanské bohoslužbě chléb a víno je symbolické konání a je to o hledání Boha. Je třeba vlastního prožitku. Používání všeho hmotného při přijímání je zbytečné, pokud skrze to neproudí božská energie sloužící nejvyššímu dobru pro všechny účastníky obřadu.  Dobru  může  sloužit jen člověk dostatečně očištěný s vysokým morálním kreditem. Ten je potom předurčen pracovat s tímto silovým pramenem ve jménu toho nejvyššího, vést druhé k vzestupu jejich i  jeho vlastních  sil  a svého postavení nezneužívá ve svůj prospěch.

Přijmeme-li skutečnost, že Svatý grál není hmota, ale energie, můžeme připustit, že tento nekonečný zdroj energie může být veden skrze hmotné předměty a lidskou vůlí veden a regulován. Vzpomeňme „hůlky“ s jejíž pomocí léčili a tvořili staří Egypťané. Některé sochy a obrazy zobrazují madony s „hůlkami“ v rukách, jsou to žezla, která se stala symbolem králů a my dnes netušíme, zda panovníci znali skutečnost o tom jakou moc tyto nástroje mohou mít v rukou vědoucích.

S proudem nekonečného světla – lásky je možné pracovat přes čakrový systém probuzeného člověka a toto vědění přináší Ježíš, aby je předal svým učedníkům, dovedl je k jejich vlastní moci a poté učení předal svému nástupci, v té době Petrovi, aby pokračoval v jeho misi na zemi a podobně jako on pomáhal pozemšťanům rozpomenout se na svoji pravou podstatu a to trpělivě a jak nejlépe je možné, aby mu porozuměli. Řetězec jeho pokračovatelů byl bohužel hned v počátku přerušen.

Uplynulo 2000 let od zmíněné smutné události. Česká země dostala dar v podobě léčitele, Josefa Zezulky. Ten pro práci se silami založil obor biotronika a ve své léčitelské praxi předvedl  prostřednictvím své osoby silné léčivé působení. Třebaže dnes již není s námi fyzicky přítomen, zanechal  zde čisté poznání ve filozofii Bytí. Dokážeme v jeho skromnosti správně porozumět zanechanému odkazu?

Mluvíme-li o práci se silami nezapomeňme, že  i  temní  lidé touží se silami pracovat, avšak zavádí a zotročují druhé, přitom se sami nacházejí v zajetí svého nízkého ega. Svatý grál hledal i Heinrich Himmler, aby mu jeho moc pomohla vyhrát válku a i on toužil hrát hru na rytíře kulatého stolu.

Jak využít poselství Svatého grálu dnes? Hledejme jeho tryskající pramen uvnitř sebe, ve svém nitru. Jen tak se můžeme osvobodit od  závislosti na druhých, na tom čeho dosáhla v poznání  společnost v níž žijeme a dojít ke svému vlastnímu poznání, k opravdovému osvobození  se z pout nevědomosti o tom kdo ve skutečnosti jsme a jak v pravdě mocné můžeme být bytosti, pokud svoji sílu světla a lásky objevíme a necháme se jí vést. Ten kdo je připraven a jeho já zapomene na sobecké záměry a hrátky, tomu se bude dostávat pomoci od andělských bytostí z duchovního světa.

Medium 12/2016

Zdroj: duchovni-cesta.cz

12 Svatý grál upraven
Svatý grál

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico