Česká republika je blíže naplnění evropského cíle mít čtvrtinu zemědělské půdy v režimu ekologického zemědělství do roku 2030

datum 15. 5. 2021
Zdroj: Pixabay.com

Česká republika je blíže naplnění evropského cíle mít čtvrtinu zemědělské půdy v režimu ekologického zemědělství do roku 2030

Sektor ekologického zemědělství a biopotravin má jasnou strategii dalšího rozvoje, a to v podobě Akčního plánu ČR pro rozvoj ekologického zemědělství v letech 2021–2027, který v pondělí schválila vláda.

Plán předložený Ministerstvem zemědělství si klade za cíl podporovat růst ekologického zemědělství (EZ) a trh biopotravin v České republice. Obsahuje prioritní oblasti a doporučená opatření, s výhledem do roku 2027, jejichž realizace přispěje k naplnění národních cílů i ambiciózních cílů Evropské unie ve vztahu k životnímu prostředí a transformaci zemědělství k udržitelnějším formám hospodaření.

Akční plán navazuje na nový Evropský akční plán pro ekologickou produkci zveřejněný koncem března. Je v souladu s cíli Společné zemědělské politiky EU a strategiemi Evropské komise Od zemědělce ke spotřebiteli a Biodiverzita podle Zelené dohody pro Evropu.

Ekologické zemědělství a výroba biopotravin mají dlouhodobě vzrůstající trend. Například trh s biopotravinami v roce 2019 vzrostl o 19 procent. Lidé se také víc zajímají o to, v jaké krajině žijí a jaké jídlo jedí. Chceme proto ekologické zemědělství, co nejvíce podpořit. V Akčním plánu počítáme i se zajištěním financování výzkumu a poradenství, aby měli zemědělci přístup k nejnovějším poznatkům z ekologického zemědělství,“ řekl ministr Miroslav Toman (tisková zpráva MZe).

Rozvoj EZ je v plánu řešen v pěti prioritních oblastech od ekonomické životaschopnosti ekofarem, přes výrobu a marketing, po spotřebu biopotravin. Čtvrtou oblastí je hodnocení přínosů EZ na životní prostředí a welfare zvířat. Poslední oblast řeší potřeby EZ v oblasti výzkumu, vzdělávání a poradenství.

Stanoveno je šest kvantitativních cílů do roku 2027:

➢ Dosáhnout 22% podílu ekologických ploch na celkové zemědělské půdě ČR

➢ Dosáhnout 30% podílu orné půdy na celkové výměře půdy v EZ

➢ Dosáhnout 10% navýšení rozlohy trvalých kultur v EZ

➢ Dosáhnout 4% podíl biopotravin na celkové spotřebě potravin a nápojů

➢ Dosáhnout 5% podíl biopotravin ve veřejném stravování

➢ Financování výzkumu a poradenství v EZ v rozsahu odpovídajícím podílu EZ na zemědělské půdě.

Andrea Hrabalová za ČTPEZ doplňuje nynější startovací hodnoty pro EZ: „Ekologické zemědělství má v ČR 30letou historii od prvních 3 farem v roce 1990 až po dnešních více než 4 600 farem hospodařících na výměře 540 tis. ha. Podíl zemědělské půdy v EZ dosahuje 15%. Dlouhodobě dominují v EZ trvalé travní porosty, avšak podíl orné půdy se každoročně zvyšuje a aktuálně činní 17%. Velmi dynamicky roste v posledních letech trh biopotravin, meziročně o 20 až 30%. Podíl biopotravin na celkové spotřebě potravin a nápojů představuje 1,5% a odpovídá průměrné roční útratě za biopotraviny okolo 500 Kč na osobu. V uplatnění biopotravin ve veřejném stravování jsme na úplném začátku a data nejsou zatím k dispozici. Podíl financování projektů cílených na EZ činí 5% a lepší situace není ani v poradenství.“

Akční plán ČR pro rozvoj ekologického zemědělství v letech 2021–2027 

Evropský akční plán pro rozvoj ekologické produkce; v českém jazyce ZDE

Zdroj: ČTPEZ - Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství
Více informací na ctpez.cz.

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico