Budoucnost a proměny zažitých vzorců reality

datum 28. 11. 2021
Zdroj: Pixabay.com

Cesta, po které kráčíme (zaběhnutá realita, všední život, společenské normy, uctívání ikon, (neúměrné) bohatství versus (otrocká) chudoba nebo zadluženost většinové populace, znepokojivé přírodní procesy a tak podobně), existuje jak v realitě, tak v naší představivosti. Představivost společně se zažitými programy v každém okamžiku reprodukuje základní konstanty (zdánlivě neměnné veličiny) žité reality. Určitá část reality, generacemi udržovaná představivostí, přitom již nemusí existovat, životní prostor prochází proměnou, (proměnná může nabývat libovolné hodnoty), kterou ale není naprogramovaná mysl schopná vnímat celistvým, holistickým pohledem. Mysl sama sebe tak udržuje v dimenzionální struktuře, která se již nemusí vyvíjet přínosným způsobem, není-li podporována tvořivou kreativitou odklánějící se od materialismu zaměřeného na hektický a k přírodě bezohledný konzum. Případně se nevědomky, v návaznosti na svá unáhlená rozhodnutí, pohybuje z jedné prostorové struktury (alternativní, souběžné reality) do druhé. Výsledkem je životní nejistota a zmatení, prožívání jevů a událostí, které není rozum schopen vstřebat a obtížně zpracovává iracionální, „neobvyklé esence“ některých, v rychlém sledu po sobě jdoucích událostí.

Vědomí Země a kolektivní vědomí

Jak se probouzející mysl vědomě i nevědomky pohybuje z jedné alternativní reality do druhé, jak poznává nové mentální struktury, může získat dojem, že některé události na sebe navazují v podivném, nelineárním uspořádání, a některé 2 osobní, potažmo vztahové, rodinné, pracovní nebo společenské záležitosti není schopna uspokojivě vyřešit. Jako by se to správné řešení skrývalo na hlubších úrovních bytí, v dočasně nedostupném vakuu, v uzavřeném prostoru, do kterého není mysl, pohybující se převážně na rovině rozumu, schopna nahlédnout. Lidská mysl je v určitých okamžicích, kdy se jí podaří vcítit do částečně uzavřených prostor nové skutečnosti, katapultována mimo zaběhnutá a po mnoho let udržovaná přesvědčení, mimo zaběhnutou logiku. Případně dočasně ulpívá v jakémsi „meziprostoru“, jenž z dobrého důvodu zatím ještě udržuje v chodu podmíněné vzory přetvářející se reality, a tím je osobnost člověka po nějaký čas chráněna před „zmatením smyslů“.

Takto je nám umožněno, aniž by to pro nás bylo příliš matoucí, setrvávat v klidu a pomalu přijímat (enormní) proměny zažitých vzorců reality, (které mohou v určitých okamžicích působit jako podivné mentální abstrakce), a přizpůsobovat se procesům změn a novým časoprostorovým aplikacím, jejichž základ je utvářen na úrovni vědomí Země a kolektivního vědomí. To vše, včetně dočasného zastínění nových programů (někdo může mít dojem, že se nic nemění), se děje v návaznosti na silné impulsy (mysteriózního) zemského a kosmického záření, působícího na proměnu pevných vzorců ukotvených v pozemské realitě a souběžně také v celém planetárním systému. Přemostění v rámci tělesně vnímatelné úrovně není a nemůže být přímé, (ani násilný průnik do nově utvářející se souběžné reality není možný), dokud se s novou skutečností energeticky nevyladíme, a dokud se více nesblížíme s takzvanou kvantovou úrovní vědomí a s novou – hvězdnou realitou. Dokud se lidské podvědomí neočistí od kontaminací starých dogmat, a od všeho, co je uloženo v pozemském podsvětí. Nová struktura reality vyznačující se odlišnou 3 kvalitou frekvencí (transformovaná vícedimenzionální prostorová budoucnost) se již formuje paralelně k materiálně orientované realitě, kterou běžně vnímáme lineárním způsobem a doposud se řídíme jejími zákony. Obě reality se nachází v témže Prostoru, ale panoráma každé z nich (celkový širokoúhlý rozhled nebo ucelený obraz) se projevuje na jiné frekvenci vnímání.

Proces transformace lidského vědomí je podporován Universem

Současná fáze proměny, náročné období plné převratných a dramatických změn, v jejichž pozadí jsou aplikovány a aktivovány nové koncepce bytí, s nově pojatou lidskou spiritualitou, vyznačující se průhlednou krystalickou úrovní vědomí, odpovídá nově instalovanému věku Vodnáře. Nové alternativy hvězdné budoucnosti, dříve považované za nerealistické, jsou z části nevědomým a z části dramatickým způsobem instalovány v éterickém prostoru Země, (senzitivní jedinec se již dokáže na tento proces vznikání a na siluety nových skutečností naladit). Za dramatické můžeme považovat například procesy, kdy máme neodbytný dojem, že dochází k „převrácení polarit“, nebo ke změnám způsobů vnímání záležitostí, které bychom dříve považovali za „na hlavu postavené“ a dnes jsou (trpně) přijímány. Což nás svádí k pasivní rezistenci, ale tato je svým způsobem v pořádku, neboť energetické kolísání na vibrační úrovni proměňující se skutečnosti již naplno pracuje ve prospěch člověka, života a přírody.

Proces demontáže (zacyklené) reality věku Ryb a zároveň proces přechodu do nové vývojové epochy již nelze zvrátit, někdo se může obávat, že člověk nemá páky na to, aby přechod na novou vývojovou úroveň, (což se může v některých ohledech 4 jevit jako razantní proces), smysluplně ustál. Strach je přirozená reakce. Znepokojená mysl, která prozatím nedokáže smysluplně reagovat na události, které na ni mohou působit jako nečekané „kosmické intriky“ nebo „chyby v matrixu“, (obzvlášť pokud její hvězdná paměť obsahuje informace o důvodech či příčinách dramatické zkázy Atlantidy), může být uklidněna naladěním se na „zrcadlové pozadí“ stávajících změn a přijetím informace, že soubor probíhajících planetárních proměn je podporován Universem. To ale neznamená, že budoucnost může být předem interpretována, že je pevně dána. I nadále se budeme my sami, potažmo kolektivní vědomí – podílet na vlastním vývoji, na rozvíjení lidského potenciálu, na proměně struktur mentálního vědomí, na vědomém spojení s prvotní podstatou bytí. Na celkové proměně materiálně podmíněného bytí. Na kosmické evoluci a rozvíjení vztahů na úrovni znovuobjevených vzdálených „hvězdných rodin“ a spřízněných „hvězdných duší“.

Autor: Rebeka Sprinncová

Zdroj: www.psychologiechaosu.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico