Božská geometrie, Universum a posvátné místo v lidském srdci

datum 20. 10. 2020
Zdroj: Pixabay.com

Co si můžeme představit pod pojmem rozvíjení „bodu božské dokonalosti“ z pohledu posvátné geometrie, nástroje stvoření? Vznik vesmíru symbolizuje bod, z nedefinovatelné nicoty, prvotní prázdnoty, nekonečného pole Jednoty, nepoznatelného zdroje počátku všech věcí vznikl hmotný vesmír. Bod je středem všeho, nemá žádný rozměr, představuje začátek i konec. Střed je posvátná zóna, zóna absolutní reality. Nic neexistuje bez středu, kolem kterého se vše otáčí. Kolem jádra atomu rotují částice, kolem Slunce planety, kolem galaktického středu spirálovitě víří galaxie. Země je středem energetického kruhu zvířetníkového zodiaku. Také člověk má svůj výživový energetický střed, není jím srdce, ale pupek, centrum solar plexu, místo, které lidskou bytost již v prenatálním stavu spojuje s výživou a matčiným dechem, spojuje lidskou bytost s výživou v podobě slunečních paprsků. Na úrovni srdce existuje vyšší „miniaturní světelný bod“ podobný tvaru dvanáctistěnu, jedná se o nedotknutelné místo v srdci, kterým protéká sám Život.

Zrcadlová krychle uvnitř presidentského paláce v Abú Dhabí ve Spojených arabských emirátech

Božská geometrie, Universum a posvátné místo v lidském srdci

Posvátný klíč k životu se nalézá v samotném srdci, v místě, kam automaticky položíme dlaň v okamžiku, kdy vyslovíme Já. Jde o centrum posvátné geometrie kudy doslova protéká život – spirituální světlo, vesmírná životní energie. Tento středobod lidského bytí je pulsujícím generátorem Života. Elementem dodekaedru je éter (prána, životní energie).

 • Energetické pole srdce představuje vyšší centrum pro (nesmrtelné) Já, je součástí světelného éterického těla vibrujícího na úrovni páté dimenze. V srdci existuje posvátná síň srdce, nedotknutelné místo, kterým protéká vše tvořivá energie světla, s každým nádechem a výdechem vyzařuje dovnitř i ven, v srdci pulsuje světelným útvarem, nehmotnou, neohraničenou, bezčasovou světelnou komorou podobnou tvaru dvanáctistěnu.
 • Srdeční vibrace má stejnou frekvenci jako tón mantry Óm. Tímto není myšlen tep srdce, ale vnitřní rezonance, tep éterického světla posvátné síně srdce. Mantra Óm zvyšuje vibraci dodekaedru. Srdeční čakra „Anaháta“ je symbolizována dvanácti okvětními lístky květu lotosu.
 • Projde-li touto světelnou komorou „vystřelený šíp“, fyzické tělo je v jediném okamžiku odpojeno od proudu životní energie. (Toto místo v srdci je velmi citlivé, představme si životní energii jako velmi slabý elektrický proud, představme si, co dokáží se srdečním svalem udělat silné energetické výboje vzteku a podobně.)
 • Vše tvořící multidimenzionální světlo Universa (základní stavební plán Universa) protéká touto světelnou komorou uvnitř srdce v zjemněné podobě dvanácti světelných paprsků formovaných na úrovni energetických polí Dvanácti Souhvězdí Zvěrokruhu. Velmi silná energetická vibrace světelného pole Universa se formuje do těchto dvanácti světelných paprsků, které jsou vibračně uzpůsobené energetické vibraci fyzického těla.

Božská geometrie, Universum a posvátné místo v lidském srdci

 • Představme si kruh, po jehož obvodu je rozmístěno dvanáct souhvězdí zvěrokruhu (tvořivých energetických polí), uprostřed tohoto kruhu se nachází energetické pole Země. Světelné paprsky (světelné kódy) zvířetníkového zodiaku pulsují sami o sobě velkou silou, těmito dvanácti energetickými paprsky je v první řadě utvářena Země. Energie tohoto dvanáctiproudového světla informací prochází – protéká nejprve zemským jádrem, teprve poté se formuje do životadárné dvanácti úrovňové energetické mřížky (obsahující základní programy neboli principy duševního, tělesného a duchovního růstu) a utváří lidské bytosti – děti Matky Země. Země tvoří člověka a člověk je spolutvůrcem Země – tak funguje vesmírné zrcadlení.
 • Toto vesmírné zrcadlení má základ právě v zodiaku, jednak se jedná o takzvaný platónský rok, který trvá zhruba 26 tisíc let, a za další jde o zhruba 2160 let trvající eony neboli hvězdné věky, ovlivněné souhvězdími a znameními zodiaku (12 platónských měsíců). V současné době končí věk Ryb s energetickým vlivem protilehlého znamení Panny, a začíná věk Vodnáře s energetickým vlivem protilehlého znamením Lva. V současnosti se nacházíme na rozhraní energetického portálu, přechodu mezi těmito dvěma hvězdnými oktávami kosmického tvoření.
 • Světelné, nehmotné a éterické jádro Země, energetický útvar podobný dvanáctistěnu, je stejně nedotknutelné jako světelná komora pulsující v lidském srdci.

Božská geometrie, (geometrických těles v sobě skrytých, geometrických vzorů a vlastnosti čar, trojúhelníků, čtverců a krychlí), je projevem kreativního Vědomí a zduchovnění hmoty. Představíme-li si meditujícího člověka, sedícího v poloze lotosového květu, můžeme kolem jeho těla opsat trojúhelník, poté se nám ukáže božský tvůrčí princip, který nalezneme také ve tvaru pyramidy. Čas a prostor vytváří kříž hmoty, nejvíce podrobený materiálním zákonům. Koule je považována za „stvořitelku“ všech platónských těles, je symbolem ženského principu, hexaedr, v němž je obsažena „světelná koule“, je symbolem mužského principu.

Božská geometrie, Universum a posvátné místo v lidském srdci

Posvátná zóna Universa, vysoce energetický bod nula, obsahuje potenciál nekonečného množství nepomíjivých informací

Bod nula se rozmnožuje nekonečným zrcadlovým odrazem sebe sama. Počátek se tak rozdělí na nekonečně mnoho sobě si podobných částí. Každý nový bod pulsuje vlastní energií a stává se součástí holografické paměti vesmíru. Výchozí bod, z kterého vychází proud věčného Světla (proud informací), je symbolem Jednoty. Každý bod oddělený od Jednoty má v paměti zakódován svůj původní zdroj. Tak ve vesmíru vzniká polarita – jedna část se odloučí od druhé, ale nikdy nezůstane zcela oddělena. Neustále se vzájemně přitahují, jako Slunce a Měsíc, den a noc, bílá a černá, světlo a stín. Jako muž a žena, život a smrt, plus a mínus, elektřina a magnetismus, částice a antičástice, gravitace a antigravitace. Každý bod se jednou v dokonalé harmonii navrátí ke zdroji a opět se stane součástí všezahrnující Jednoty, na jejíž úrovni je vše vzájemně provázáno a vše souvisí se vším.

Tvůrčí zákony působí skrze všechny božské tvary, počínaje krystalizací hmoty a vznikem pravidelných krystalických tvarů nebo molekulárních struktur, vytvořených z trojúhelníků, pětiúhelníků a šestiúhelníků. Základním prvkem důležitým k životu je uhlík. Molekuly uhlíku jsou tvořeny šesti atomy, vytvářejí prostorový útvar podobný útvaru, jenž tvoří medový plást – tedy šestiúhelník (hexagon). Posvátná geometrie představuje na úrovni prostorové dimenze tvořivé aspekty vyšší roviny bytí, zjevující se všude v přírodě, nejen v říši minerálů a rostlin. Harmonické vyplňování prostoru spatříme například v šestiúhelníkové struktuře řetězení ledových krystalků. Ledové krystalky sněhu mají podobu šestiramenných hvězdiček nebo šestibokých destiček, které se na principu fraktálnosti spojují do pravidelných útvarů. Ve sněhových vločkách se zrcadlí vesmírná harmonie – zvětšené pod mikroskopem podobají se překrásným krajkám. Vesmírný prostor zdá se být nekonečný, dle principu fraktálnosti může být vyplněn nekonečným počtem vesmírů, poskládaných vedle sebe jako políčka v medových plástvích. Vesmírů či dimenzí, mezi nimiž probíhá neustálá výměna informací.

Platónská tělesa vyjadřují nekonečnost, která spočívá v jejich nekonečné reprodukci, obnovení nebo rozmnožení směrem dovnitř i ven

 • Tetraedr (čtyřstěn) je spojen s živlem ohně, je tvořen ze čtyř trojúhelníků.
 • Hexaedr (šestistěn) je spojen se živlem země, je tvořen ze šesti čtverců.
 • Oktaedr (osmistěn) je spojen se živlem vzduchu, je tvořen z osmi trojúhelníků.
 • Dvanáct rovnostranných pětiúhelníků vytvoří božský tvar v podobě dodekaedru (dvanáctistěn), jehož živlem je éter.
 • Dvacet rovnostranných trojúhelníků vytvoří božský tvar v podobě ikosaedru (dvacetistěn), jehož živlem je voda.

TETRAEDR (čtyřstěn) je nejjednodušší mnohostěn s nejostřejšími úhly, ostrost jeho tvarů symbolizuje plameny ohně, teplo a věčné světlo

Pokud tetraedr, složený ze čtyř rovnostranných trojúhelníků rozložíme, dostaneme opět trojúhelník. Ostré tvary tetraedru připomínají nejen trny růží nebo ostré vrcholky hor, ale také hořící pochodeň, je symbolem elementu ohně, dokáže tvořit i ničit, spojuje protiklady.

Božská geometrie, Universum a posvátné místo v lidském srdci            Božská geometrie, Universum a posvátné místo v lidském srdci

Rovnoramenný trojúhelník, (božství spočívající ve svém prastavu, tvořivý intelekt), představuje obraz třetího oka, jedná se o takzvané „vševidoucí boží oko“. Je symbolem všeho, co se odehrává pod i nad prahem vědomé mysli. Rezonuje s planetou Saturnem. Odkazuje k božské Jednotě, na úrovni hmotné struktury třetí dimenze představuje tři v jednom: poznávající = poznávání = poznávané. Tři úhly rovnostranného trojúhelníka leží od sebe ve stejné vzdálenosti, tak vzniká obraz dokonalé harmonie a vyrovnaného klidového stavu bez napětí.

Rovnoramenný trojúhelník v sobě skrývá nejen energii nulového bodu, ale také další čtyři rovnostranné trojúhelníky, zde už je zobrazeno více než tři v jednom, potenciál vesmírného Vědomí vstupuje do hmotného stavu a před očima se začínají rýsovat rozměrové světy božské geometrie – bezprostorový, bezčasový, bezrozměrný stav v sobě spočívajícího božství vstupuje do stavu trojrozměrného. Součtem čísel tři a čtyři dostaneme číslo sedm (základ Květu Života), které v sobě obsahuje za sedmi zámky nevědomí skryté magické tajemství života ve Vesmíru, včetně vzájemně se dotýkajících posvátných kruhů sedmi základních energetických center lidského těla.

Trojúhelník s tečkou uprostřed – princip vědomého bytí, vědomého konání

Božská geometrie, Universum a posvátné místo v lidském srdci

Trojúhelník postavený špicí nahoru představuje mužskou energii a element ohně, postavený špicí dolu ženskou energii a element vody. Dva trojúhelníky, postavené k sobě hroty, představují princip sjednocení ženské a mužské energie, spojení živlové energie ohně a vody. Triáda představuje mysl, tělo a ducha, toto jest nazýváno trojjediným božstvím. Triáda sjednocuje protiklady a povznáší je na vyšší úroveň. V podobě talismanu je magickým ochranným znamením, obzvlášť pokud jej znázorníme modrou barvou.

Trojúhelník koresponduje s číslem tři, trojka rozvíjí potenciál jednorozměrného světa a je součástí energetických prostorových sítí světa trojrozměrného. Číslo tři představuje princip Akáši, astrálního světa, který existuje paralelně se světem fyzickým. Symbolizuje vše minulé, přítomné i budoucí. Život, smrt, znovuzrození. Duši, tělo, mysl. Rezonuje se žlutou barvou. Smícháme-li žlutou barvu (slunce) s barvou modrou (nebe) vznikne zelená (příroda). Zvláštní je, to jen tak na okraj, že Slunce je zhruba 330 tisíckrát hmotnější než Země.

Délka, jejíž symbolem je přímka, je spojena s prvním rozměrem nekonečného Universa a s číslem jedna, které představuje absolutní princip a Jednotu. Jednotka rezonuje s bílou barvou, která je syntézou všech barev. Hvězdy ve vesmíru jsou tvořeny hlavně vodíkem, vodík je jeden z nejdůležitějších prvků ve vesmíru. Jádro atomu vodíku tvoří jeden proton, kolem jádra se pohybuje jeden elektron. V periodické tabulce prvků je vodík prezentován číslem jedna. Všechna další čísla prezentují hmotné formy zjevení oddělené od vesmírné Mysli – vesmírného Vědomí.

Plocha je spojena s rovnostranným čtyřúhelníkem, s druhým rozměrem: šířkou a povrchem, s horizontálním pohledem k nekonečnému obzoru. Krychle je projeveným potenciálem plochy, nastupuje třetí rozměr: výška, vertikální pohled k nebeským obzorům a prostorové představy. Čtyřstěny skryté v krychli a jejich zrcadlové obrazy (pozitiv, negativ) představují zákony poznatelného světa. Pokud bychom žili na přímce náš svět by byl jednorozměrný. Pokud bychom žili v rovině (na ploše) náš svět by byl dvourozměrný. Jakmile vstoupí do hry výška, můžeme se pohybovat do stran, dopředu a dozadu, nahoru a dolů.

Božská geometrie, Universum a posvátné místo v lidském srdci

Symbolem polarity je číslo dvě, představuje polarizaci prahmoty, (pól a protipól, viditelno a neviditelno), kdy jedno nemůže existovat bez druhého. Dvojka rezonuje s černou barvou, černá na rozdíl od bílé všechny barvy pohlcuje. Dvojka v periodické tabulce představuje prvek helium. Atom helia se skládá ze dvou elektronů, které obíhají kolem atomového jádra se dvěma protony. Helios neznamená nic menšího než Slunce! Slunce je kulovitý útvar žhavých plynů, hmota Slunce je tvořena především vodíkem a heliem. Veškerý život je přeměněná sluneční energie.

Délka, šířka a výška nesouvisí pouze s určováním rozměrů trojrozměrného prostoru nebo s výpočtem objemu, souvisí také s hloubkou lidského vnímání, s vizuální schopností vnímat prostorové dimenze jako od sebe neoddělitelné a navzájem se prostupující, jako dokonalý geometrický model světa a časoprostoru, ve kterém v „přímém přenosu“ žijeme. Proč v přímém přenosu?

Existuje teorie, že vesmír na těch nejmenších, takzvaných Planckových délkách, je dvourozměrný. Což vede k představě, že je to lidská mysl, která vnímá svět jako trojrozměrný, jako holografickou projekci vesmírného Vědomí, jehož světlo rozptýlené v prostoru, který funguje jako záznamové médium, vytváří něco jako holografické prostorové obrazy, které umožňují lidskému vědomí, které je zrcadlem vesmírného Vědomí, zachytit, vnímat a pociťovat trojrozměrnou strukturu vesmíru. To vše svádí k domněnce, že vše kolem nás je tajemným způsobem života schopný prostorový virtuální obraz s 3D objekty, které naše oči vidí a smysly realisticky pociťují. A mozek jako „nahrávací médium“, ve kterém se sbíhá proudění vln prostorového světla poté, co projde zrakovým aparátem s určitým indexem lomu přijímaného světla, v reálném čase vše viděné (vesmírné streamování neboli přímý přenos) upravuje dle schopností a vývojového stupně lidského vědomí. To vše lze lépe uchopit, pokud si představíme dvojrozměrný obraz Metatronovy krychle, v které je vše obsaženo, obsahuje skrytou trojrozměrnou prostorovou dimenzi všech posvátných geometrických útvarů.

HEXAEDR (šestistěn) symbolizuje prazáklad hmoty, dle Platóna je symbolem elementu země

Božská geometrie, Universum a posvátné místo v lidském srdciHexaedr, tvořený čtverci, je elementem země, představuje materiální rovinu, tělesnost, stabilitu, dokonalost a božský řád. Hexaedr dokáže prostorově pojmout všechna ostatní tělesa včetně koule, po rozložení hexaedru na jednotlivé čtverce dostaneme kříž. V meditaci pomáhá uzemnění a sestoupení do nitra.

Krychle představuje materiální svět, Zemi, prostor a čas, je symbolem šesti směrů: sever, jih, východ, západ, zenit a nadir. Krychle je prostorový útvar a šestiúhelník je její dvojrozměrná podoba.

Symboliku krychle, která koncentruje energii a zviditelňuje božské světlo, můžeme najít například v architektuře středověkých gotických katedrál. Též Svatyně svatých v Šalamounově chrámu měla tvar krychle. Šestiúhelník koresponduje s číslem šest.

Číslo šest rezonuje s omamnou vůní kadidla a mystickou barvou indigo. Šestka je dokonalé číslo, je součtem svých dělitelů (1 + 2 + 3 = 6), je symbolem sjednocení a číslem lásky.

Šesticípá hvězda zvaná hexagram neboli Šalamounova hvězda, je symbolem makrokosmu, božské prozřetelnosti, kvantového vědomí vesmíru. Každý cíp hvězdy samostatně představuje jednu planetu a k ní přiřazený kov: stříbro a Měsíc, železo a Mars, měď a Venuše, cín a Jupiter, olovo a Saturn, Merkur a rtuť. Uprostřed Davidovi hvězdy kraluje zlato a Slunce.

Základnou pyramidy je čtverec, představuje materiální svět, čtyři živly, čtyři světové strany, uspořádanost a logiku, tím se stává emblémem přírody. Je symbolem bezpečí, znamením řádu a pevné půdy pod nohama, prostoru, hmoty a času, nesmrtelnosti vědomí. Zároveň ohraničuje a uzavírá materiální realitu. Jde o uzavřené pole, které představuje pro hmotné tělo (zdánlivě) nepřekonanou vnitřní dimenzi. Čtvrtým rozměrem je čas, přidáme-li prostor vznikne časoprostor, svět forem. Ale také svět pohybu, čas je definován POHYBEM. Čtverec je spojován s Jupiterem.

Božská geometrie, Universum a posvátné místo v lidském srdci

Čtverec koresponduje s číslem čtyři. Číslo čtyři rezonuje s barvou zelenou. Čtyřka je symbolem křižovatky čtyř cest, tím je zároveň symbolem svobodné vůle. Máme čtyři světové strany, ale pokud chceme někam dojít, musíme se rozhodnout, vydat se můžeme vždy jen jedním směrem. Avšak k horizontu, který vidíme před sebou a který odděluje nebe od země, nikdy nedojdeme, ať už se vydáme kterýmkoliv směrem. Horizont se nám bude stále vzdalovat. K horizontu se můžeme vydat nekonečně mnoho směry, může nám to trvat nekonečně dlouho, a stejně jej nikdy nedostihneme.

OKTAEDR (osmistěn) je podle Platóna symbolem elementu vzduchu, prezentuje jemnohmotný přechod mezi živlem ohně a vody

Božská geometrie, Universum a posvátné místo v lidském srdciOktaedr v podobě rovnostranné dvojité pyramidy se čtvercovou základnou je symbolem elementu vzduchu, podporuje duchovní energii, navozuje pocit vířivého toku vzdušného elementu ve tvaru spirály. Tento na pohled symetrický mnohostěn není stabilní podobně jako krychle, ale zároveň není také tolik přízemní, vypadá, jako by se vznášel. Spojuje vesmírného ducha s pozemskou hmotou. Rozložený oktaedr vytvoří různé tvary, například „větrnou růžici“ podobající se květu se čtyřmi lístky ve tvaru kosočtverce. Čtyřúhelník v podobě kosočtverce představuje symbol narození i smrti, spojení vědomí a nevědomí, přechod z jedné dimenze do druhé. Během magických rituálů se v antickém Řecku používal jako ochranný štít a symbol spravedlnosti.

Oktaedr připomíná pyramidu postavenou na zemském povrchu, kdy jedna její část je viditelná a její druhá opačná struktura, skrytá energetická polovina pyramidy působí pod zemským povrchem. Zde je skrytý odkaz k nadvědomí a podvědomí. V souvislosti s tvarem pyramidy je oktaedr také symbolem východu a vycházejícího Slunce. Dále je symbolem pohybu, toku myšlenek prostorem, představ, vizí, lehkosti, svobody, vnitřního klidu, krystalické jasnosti rozumu a logiky. Rozpouští zastaralé vzorce a stínová témata podvědomí, osvobozuje mysl od všeho nepotřebného, umožňuje nepřímý kontakt s ostatními bytostmi formou telepatie.

Vzduch je symbolem dechu a dech nám dává život. Rezonuje s planetou Merkurem. Do magického prostoru osmiúhelníku můžeme vepsat dvojitý rovnoramenný kříž. Osmicípá hvězda se nazývá oktogram, je symbolem překonání času. Osvobodíme-li se od psychologického času, osvobodíme se od strachu ze smrti.

Osmiúhelník koresponduje s číslem osm. Představuje sféru intelektu, rozumu a vědění, sféru vědy jako takové. Číslo osm spojuje energie čtyř živlů se čtyřmi archanděli: oheň – Michael, vzduch – Rafael, voda – Gabriel, země – Uriel. Magická osmička představuje dvojitý kruh, nekonečno, spravedlnost. Ležatá osmička je mimo vše ostatní symbolem (synchronizace) pravé a levé mozkové hemisféry.

Božská geometrie, Universum a posvátné místo v lidském srdci

DODEKAEDR (dvanáctistěn) je symbolem nejvyšší dokonalosti vesmírné geometrie

Dodekaedr má dvanáct stěn ve tvaru pětiúhelníků, zde se dostáváme k magickému pentagramu a číslu pět. U každého vrcholu dvanáctistěnu se stýkají tři pětiúhelníky ve dvaceti vrcholech. Číslo tři rozvíjí potenciál jednorozměrného světa a číslo pět je číslem člověka. Pentagram (planoucí hvězda mágů) představuje koncentrovanou sílu vesmírných energií. Je symbolem páté dimenze, symbolem dechu a vývoje lidského ducha. A není pochyb o jeho jedinečnosti, je-li v magickém pětiúhelníku skryt ideál krásy a harmonie – Zlatý řez.

Symbolem dvanáctistěnu, fraktálnosti a paralelních vesmírů je polodrahokam granát a granátové jablko, odkazuje k dokonalému vyplňování prostoru hmotou, k holografickému vědomí vyššího Já, odkazuje ke všem zvukům a melodiím, od zvuku harfy, přes šamanské bubny až po tibetskou mísu, je symbolem Světla a Hudby Sfér. Dvanáctiúhelník koresponduje s číslem dvanáct. Číslo dvanáct je magické vesmírné číslo. Dvanáctistěn lze zkonstruovat pomocí Zlatého řezu – božského poměru, dokonalého kosmického řádu, stavebního plánu Universa. Pokud dodekaedr rozložíme, dostaneme harmonický obraz dvanácti stěn v podobě dvou spojených květů, které představují Venušiny květy, jejichž dva středy a dvakrát pět okvětních lístků mají pravidelný tvar pětiúhelníků.

Dodekaedr představuje geometrický model vesmíru přiklánějící se k teorii konečnosti. S přihlédnutím k tomu, že i „konečný“ vesmír se může do nekonečna „zvětšovat a rozpínat“, je i teorie konečného vesmíru vcelku zajímavá, ač to zní jako dichotomie, tato teorie nevylučuje, že se vesmír současně smršťuje i rozpíná.

Božská geometrie, Universum a posvátné místo v lidském srdci           Božská geometrie, Universum a posvátné místo v lidském srdci

Pentagram (pentagrammon, pět přímek neboli magických čar, pěticípá hvězda) je energeticky podporován Sluncem a planetou Venuší. Pentagram uvnitř pentagramu se nazývá Venušin květ (pětilistá růže). Pohyb planety Venuše, na hvězdné obloze zastupující Matku Zemi a její duchovní podstatu, najdeme vyjádřenou také v astrologickém zvěrokruhu, kde symbolicky opisuje všechny cípy hvězdy v pentagramu – čímž vytváří tento symbol také na hvězdné obloze. Jinak řečeno: osmileté (cyklické) putování Venuše po obloze, vytvoří uvnitř pásu astrologického zvěrokruhu pomyslný tvar pětiúhelníku. Každý cíp Venušiny hvězdy je zasvěcen jednomu z pěti živlů: oheň, voda, vzduch, země a čistý Duch (éter), každý cíp je zasvěcen jednomu z pěti symbolů živoucí přírody: světlo, zvuk, barva, vůně, tvar. Venušina dráha po obloze, kdy opisuje pentagram, trvá celých osm let. Venuši odpovídá znamení Vah hvězdného zodiaku, jde o jediné znamení prezentované hmotným předmětem – váhy harmonie a spravedlnosti.

IKOSAEDR (dvacetistěn) tvořený rovnostrannými trojúhelníky představuje element vody, hloubku, rytmus přílivu a odlivu životní energie, vlnobití životní energie – jednou jsi nahoře a jednou dole

Božská geometrie, Universum a posvátné místo v lidském srdciMagická funkce ikosaedru, trojrozměrného tělesa harmonického tvaru, je očistná, léčivá, zušlechťující, senzibilní, žehnající, intuitivní, reflexní, introspektivní, soucitná, zklidňující (příznivě působí na emocionální energetické pole). Tento mnohostěn odkazuje ke schopnosti užívat více úhlů pohledu během setkání s prostorovými jevy nebo událostmi, k jasnému vědomí, k vnitřnímu vidění, k hloubkovým analýzám viděného, k emoční stabilitě. Učí rozpoznat, pro co máme vlohy (cit), učí vciťovat se, rozpoznat, kdy myšlenka získává sílu proměnit se ve skutečnost. Ikosaedr, jehož tvar vzbuzuje představu lidské slzy, nabádá k opatrnosti před náladovostí, melancholií, závislostí, nerozhodností, k opatrnosti před pocity, které ovlivňují lidské jednání.

Voda je zdrojem všeho života. Ikosaedr symbolizuje molekulu vody, životadárné tekutiny. Dvacetistěn si můžeme představit jako balónek ušitý z dvaceti rovnoramenných trojúhelníků. Číslo dvacet je také hermetickým číslem Měsíce, který má velmi úzký vztah k vodě a její životadárné energii, a také k lidskému podvědomí, jehož symbolem je hluboká voda. Symbolem čísla dvacet jsou mystické zážitky, například v podobě DejaVu.

(Pro zajímavost: na Wikipedii se můžeme dočíst, že virové kapsidy mají tvar ikosaedru: „Ikosaedr je česky dvacetistěn, což poměrně přesně vystihuje základní strukturu virů s tímto typem kapsid. Z hlediska geometrie je dvacetistěn trojrozměrné těleso v prostoru, jehož stěny tvoří dvacet stejných rovnostranných trojúhelníků. Virus musí celý tento útvar vystavět z proteinů. Bude-li umístěn jeden virový protein do každého rohu všech trojúhelníků, vychází minimální požadavek na 60 kapsidových proteinů. U velmi malých virů to opravdu stačí a třeba parvoviry mají opravdu pouhých 60 kapsidových proteinů, které se uspořádají do jednoduché ikosaedrální kapsidy.“)

Božská geometrie, Universum a posvátné místo v lidském srdci

Pokud se vrátíme na začátek, k bodu nula, tak se dostaneme k dalšímu symbolu nekonečna a tím je kruh

V astrologii je bod v kruhu symbolem Slunce (nebeského oka). Kruh s tečkou uprostřed (monáda) je také symbolem pro magické zlato, které představuje Slunce, mužský princip, nesmrtelnost. Za tajuplný bod uprostřed kruhu je považována duhovka uprostřed oka. Bod v kruhu symbolizuje stabilitu, prajednotu uprostřed věčnosti, potenciál nekonečných možností. Spojíme-li dva body, (dva středy dvou kružnic), vznikne přímka. Víme, že světlo je nosičem informací, a že světlu trvá určitý čas, než dorazí z bodu A do bodu B, proto můžeme kosmickými teleskopy pozorovat ,,minulost“ vesmíru.

Inspirace: ELEKTRONICKÉ KNIHY ke čtení ve vašem počítači, tabletu či mobilu

Magický kruh, nemaje začátek ani konec, představuje kosmickou sílu, nekonečno, věčnost, dokonalost, světlo, čistotu, ochranu a harmonii. Podporuje získání energie magickou cestou, slouží k regeneraci těla i duše. Kruh vepsaný do čtverce je symbolem božského principu skrytého ve hmotě. Tři propojené kruhy představují triádu v podobě harmonizující energie muže, ženy a ducha.

Související články: Kosmické Božské číslo 144 000, Transcendentní číslo π a pyramidy, Květ Života – posvátná geometrie, Symbol svastika, život a pyramidy, Hexagram – Šalamounova pečeť, Pentagram – energetický zářič

Božská geometrie, Universum a posvátné místo v lidském srdci

Božská geometrie, Universum a posvátné místo v lidském srdci

Božská geometrie, Universum a posvátné místo v lidském srdci

Božská geometrie, Universum a posvátné místo v lidském srdci

Božská geometrie, Universum a posvátné místo v lidském srdci

Božská geometrie, Universum a posvátné místo v lidském srdci

Božská geometrie, Universum a posvátné místo v lidském srdci

Božská geometrie, Universum a posvátné místo v lidském srdci

Zdroj: www.psychologiechaosu.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico