Bohyně Isis – Nárůst Božského ženství

datum 19. 7. 2014

Poselství od Bohyně Isis přijala

Natalie Glasson, 4.6.2014

Zdravím vás jako pravda, s pravdou a v pravdě, neboť svou přítomností přivádím energie Božské Posvátné Bohyně a Ženského aspektu Stvořitele. Zdravím vás v pravdě, aby se pravda vašeho vlastního bytí mohla plněji ukázat a být rozpoznána a vnímána ve vaší vlastní přítomnosti a tvoření vaší reality.

Pojďme zrcadlit pravdu Stvořitele, tím, že vzájemně uznáme a pohlédneme na své světlo a prozkoumáme tak do větší hloubky pravdu, která je věčně přítomná.
Pravda je věčně přítomná, protože je aspektem a esencí Stvořitele. Když je přítomna pravda, víme, že Stvořitel je přítomen v jednání a podpoře v našich bytích a našem tvoření. Pravda je vyjádřením Stvořitele; je to energie, vliv a přítomnost uvnitř vás.

Pravda je o tom, být čestný/upřímný k sobě a k ostatním v každém přítomném okamžiku vaší existence, takže si dovolíte vidět, vnímat a přijmout čistotu a božské vedení Stvořitele, proudící z vás a existující kolem vás. Přítomnost čestnosti způsobí, že se zdi a závoje iluzí rozpadnou, aby oživily váš náhled na sebe a všechno to, co je Stvořitel. 

Pravda nejen že stručně shrne čestnost/upřímnost, ale je také esencí, jež je součástí vaší vibrace; je to přítomnost božské a posvátné moudrosti Stvořitele. Pravda, moudrost, vedení a realita Stvořitele je porozumění a všechno vědění/poznání, které všichni hledáme, abychom se rozpomněli a znovu s ním rezonovali, ať už jsme na Zemi nebo ve vnitřních rovinách.

 Je to energie a vědomí, které osvobozují našeho ducha a duši a dovolují nám posunout se do expanze, spojení, uspořádání a celého vědění božského řádu a toho, že všechno je věčně v božském řádu. Pravda Stvořitele je to, co každá duše hledá, protože je to esence duše a když ji přijmete, tak dovolí, aby iluze, bolest a utrpení odpadly.

Pravda Stvořitele se nyní vynořuje ze Země a z vašich bytí, a tato přítomnost pravdy narušuje energie, vztahy, zkušenosti a situace a tím přivádí na povrch konflikty, chaos, bolest a utrpení, aby mohly být pročištěny všechny aspekty Země, lidstva, duší a vnitřních rovin.

S přítomností pravdy budou všichni schopni snadno přijmout expanzi ve svých bytích, ale především ve svých myslích a náhledech, takže uvidíme, pocítíme a uznáme/přijmeme větší přítomnost Stvořitele a všechny nádherné kvality Stvořitele a naše zkušenost bude hlubší a úplnější.

Toto se nyní děje na Zemi, prohlubující se přítomnost lásky uvádí pravdu Stvořitele do toho, aby byla přítomná, ukotvená a celistvá ve vašem bytí a tím má Země možnost transformačním způsobem ovlivňovat a tvořit hluboký integrační proces.
Je důležité pamatovat si a vědět, že pravda Stvořitele nemůže být vždy pochopena pomocí mysli ani pomocí emocí. 

Porozumění na mentální rovině není vždy vhodné a potřebné, ale ztělesnění a přijetí umožňuje hlubší procesy probouzení a inspirace. Někdy je třeba pravdu Stvořitele vyjádřit pouze jako energii a nemusí být přeložena do slov či konceptů. Pro duchovní bytosti na Zemi ve fyzické realitě toto může být výzvou, ale přináší to dar, schopnost a klíč k přijetí, důvěře a vnitřnímu poznání.

Rychle narůstající přítomnost lásky na Zemi podporuje to, aby vibrace Bohyně a ženských aspektů Stvořitele znovu nabyly na moci, síle a přítomnosti. Po určitou dobu a mnoha různými způsoby byly u mnoha lidí na Zemi ženské vibrace Stvořitele potlačeny tím, že byl vytvořen obraz, který představoval ženské vibrace jako slabé, bezmocné, neschopné a dokonce ne-božské a ne-posvátné. Potlačením ženských vibrací ve všem, ve všech učeních, vědomí a ve všem konání na Zemi byla potlačena a vysmívána pravda Stvořitele. 

Oboje vibrace – ženské i mužské – se zrodily z jednotné pravdy hluboké integrace a přijetí a každá nese své vlastní aspekty, kvality a vibrace pravdy, jež jsou hluboce cenné, podobné posvátnému zlatému pokladu. Pravda ženských vibrací Stvořitele se dokonale propojuje s mužskými vibracemi a skvěle je doplňuje, a s mužskými vibracemi je to stejné. Oboje vibrace se proplétají a vytvářejí tak úplnou a absolutní pravdu Stvořitele, která, když se objeví a uskuteční ve vašem bytí, dá se přirovnat ke stavu osvícení a blaženosti.

 I když byly poškozovány a potlačovány jak ženské, tak mužské vibrace pravdy, jsou to ženské vibrace, jež se vynořují a povstávají z duší mnoha lidí.
Nezáleží na tom, zda jste v mužském či ženském fyzickém těle, protože když si osvojíte/obejmete a přijmete vaše vibrace božského ženství, jež zkoumají, poznávají a ztělesňují vše, co je sdílené, tak nejen že vyléčíte své bytí a probudíte nové uvědomění/uskutečnění sebe jako Stvořitele, ale také vám bude dostupná moudrost, jež v sobě Stvořitelovy vibrace božského ženství nesou. 

Vibrace božského ženství jsou nositelem takové posvátné moudrosti, pravdy, vedení a přijetí/uznání Stvořitele, že je to, jako kdybyste dostali obrovskou knihu plnou tajemství, v níž se vám každé přečtené slovo zdá povědomé, a přitom jste taková slova na Zemi nikdy neslyšeli.

Nastal mocný čas, abyste objali, milovali a zrodili váš aspekt božského ženství, ať už jste s ním byli předtím spojeni či nikoli. Díky zvýšené úrovni lásky ve vašem bytí a realitě je zde nová úroveň vašeho aspektu božského ženství, která čeká na ztělesnění. Tím, že si osvojíte nový aspekt vašeho božského ženství, máte možnost spojit se s posvátnou moudrostí božského ženství a vnést jeho pravdu do vašeho bytí a umožnit tak, aby se jeho pravda opět navracela do vědomí všech lidí.

Není už třeba, aby byla pravda božského ženství potlačována. Tato pravda existuje v jednotě se všemi věcmi, především uvnitř Stvořitelova vesmíru a bohatství jejího poznání je hojné a obrovské.

d70f74a26d6d16dc4c7058bb12e30f6b

Ráda bych s vámi sdílela dvě invokace, které vám pomohou podpořit nárůst Božského Ženství:

„Bohyně Isis, vyvolávám tvou přítomnost, sílu, moc, lásku, soucit a pravdu, abych je pozdravil/a a spojil/a se svým bytím.

Podpoř mě, abych záměr, který teď sdílím, prožíval/a plně, dokonale a snadno. Ve spolupráci s mou duší, prosím, přiveď léčení a očistu do celého mého bytí a připrav je tak na přijetí, akceptování a ztělesnění mých vibrací božského ženství.

Prosím, abys probudila, uzdravila a zesílila vibrace božského ženství, které již ve svém bytí ztělesňuji a rozpoznávám. Nechť je mé spojení, napojení na a přijetí vibrací božského ženství posíleno a umocněno, aby mé božské ženství proudilo zvýšeným způsobem do ztělesnění.

Zvu vyšší aspekty mých vibrací božského ženství, které čekají na propojení, aby proudily, vlévaly se a sloučily se s mým bytím. Hluboce a úplně miluji a objímám všechny aspekty mého božského ženství a přijímám dokonale a s lehkostí božskou pravdu aspektů božského ženství Stvořitele, která si přeje být sdílena, zprostředkována a vyjádřena skrze mé bytí. Nyní vědomě podporuji nárůst pravdy božského ženství, aby se v mém bytí a na Zemi plněji projevil Stvořitel. Já jsem pravda Stvořitele a podporuji posvátné léčení a osvobození pravdy božského ženství, vedené mou duší a Stvořitelem.

Nechť se tak stane.“ Klidně seďte, soustřeďte se na svůj dech, a nechte se jemně přesunout do nového stavu vědomí a ztělesnění vašeho božského ženství a vibrací pravdy. „Bohyně Isis, vyvolávám tvou přítomnost, sílu, moc, lásku, soucit a pravdu, abych je pozdravil/a a spojil/a se svým bytím.

Podpoř mě, abych záměr, který teď sdílím, prožíval/a plně, dokonale a snadno. V přítomnosti, s láskou a silou mé duše vysílám energii čisté lásky vibracím božského ženství v každé bytosti a všech aspektech Stvořitele. Má láska rozpouští všechna potlačování, omezování, restrikce a konflikty, které vibrace božského ženství Stvořitele zažívaly v minulosti i přítomnosti.

Hojností mé lásky dovoluji a podporuji nárůst pravdy božského ženství v každé bytosti a všech aspektech Stvořitele, obzvláště na Zemi. Dovoluji a podporuji to, aby kdekoli je to třeba, proběhlo hluboké a absolutní léčení. Volám všechny bytosti Bohyní ve vnitřních rovinách, průvodce a vzestoupené mistry lásky, aby podpořili vynoření pravdy božského ženství.

Nechť se tak stane.“ Seďte tak dlouho, jak považujete za vhodné a vyzařujte lásku ze svého srdce a duše, nechte energii vašeho božského ženství proudit a pracovat skrze vás.

Vždy v pravdě,
Bohyně Isis

Zdroj: http://www.omna.org/Home.html

Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Ivana M. pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico