STROJOVÝ PŘEKLAD, níže je i původní text

 

Proveďte toto virové! IS: IS portálu Aktivace 2. ČÁST

IS: IS portálu Aktivace 2. ČÁST

Prosinci 15., 2014

Je na čase, aby akci znovu! Je čas vzít osud našeho světa do vlastních rukou! Proto se sejde ve skupinách velkých a malých, jako jednotlivci i páry, v době náměstí Uran Pluto dne 15. prosince 2014. Mnozí z nás se shromáždit a zakotvit energie bohyně Vortex, a bude tak vytváří jasný a harmonický kanál projevu pro konečné osvobození planety.

Naše vizualizace podpoří plán planetární osvobození, aby se projevuje co nejdříve, jak nenásilně a hladce, jak je to možné. Můžeme to udělat! Je třeba jít virové! Musíme oslovit mnoho lidí, takže kritické množství lidí, ve skutečnosti dělá, že je dosaženo. Prosím, pošlete to na své webové stránky a blogy. Pokud víte, že alternativní mediální výstup, můžete poslat jim to. Můžete vytvořit skupinu na Facebooku pro místní skupinu lidí dong to ve své části světa. Můžete vytvořit video o tom, a poslat ho na Youtube.

Vědecké studie potvrdily pozitivní vliv masových úvahy o lidské společnosti, takže to, co děláme, skutečně mají vliv-

http://www.spiritscienceandmetaphysics.com/proof-that-group-meditation-can-change-the-world/

Zní: je portál aktivace se stane přesně v okamžiku Uran Pluto čtvercového astrologické konfigurace 15. prosince (a 14. prosince v závislosti na časovém pásmu). V okamžiku aktivace, tranzitující ascendent v Káhiře bude v konjunkci Merkur a Chariklo v přesném spojení s galaktického středu, čímž aktivuje nastavení:
V okamžiku aktivace portálu, bude Shapley Attractor poslat impuls energie na naší místní kupy galaxií za velmi poprvé v historii znám, vytváří energetický trojúhelník mezi galaxie Mléčná dráha, galaxie M31 v Andromedě a M33 galaxie v Trojúhelníku, účinně spuštění finální triangulace kosmické anomálie temnoty a jeho převzetí do světla. Shapley Attractor, který je umístěn na 2 stupně Štíra, bude silné stránky s měsícem a Lilith v době aktivace. Tím se otevře dveře k velmi silné bohyně energie, které se koupají tento vesmír, pocházející přímo od zdroje.

Shapley Attractor je největší známý struktury ve vesmíru, supermasivní gravitační anomálie, která utváří strukturu časoprostorovém kontinuu v našem sektoru vesmíru:

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Shapley_Supercluster
Je zajímavé si povšimnout, že další podrobnosti o Shapley attractor byly zveřejněny 11. ledna 2006 přesně 10 let po invazi Congo Archon v roce 1996:

 

http://www.ifa.hawaii.edu/info/press-releases/kocevski-1-06/

 

Při aktivaci, bude energetický puls z Shapley Attractor výrazně zvýší naše spojení se zdrojem:

Tato energie puls pošle vlny Světla prostřednictvím naší místní kupy galaxií, a zvláště ovlivňují naše sektor Galaxie, včetně planety Země. Na kvantové úrovni, budou všechny subatomární částice v tomto sektoru galaxie procházejí hyperdimenzionální červí díru a struktura kvantové fluktuace kolem těchto částic budou mnohem souladu se Zdrojem, a tím účinně snižuje primární anomálii, který byl hlavním zdrojem tmy ve vesmíru.

Tato aktivace vyvolá obrovské změny v našem sektoru Galaxie. To způsobí, že další sjednocení všech budoucích časových os, čímž je ještě větší sbližování s One.

 

Energie aktivace bude předán do naší sluneční soustavy přes asteroidu Chariklo, aktivace GARIL, posvátný kámen, který pak aktivuje svatý grál, posvátný kalich vyrobený z Vltavíny, nyní v rukou Lehké sil Bratrstva hvězdy , Budou pak filtrovat tyto energie extrémně vysoké vibrace přes 144.000 aspekty Svatého grálu a odesílat je do 144.000 členy Řádu hvězdy:

 

http://2012portal.blogspot.com/2012/09/brotherhood-of-star-this-blog-post-will.html
Energie Bohyně vytvoří jiskru probuzení u členů Řádu hvězdy (vtělených duší Světla a Lightwarriors), a tyto energie se začne zařídit 144.000 ztělesnil duše se do posvátné geometrie mandala tak, že každá duše se bude předpokládat jeho správné polohy, které budou potřeba pro duši té plnit své poslání před a během závodů.

 

Budeme vysílat tyto silné energie do planetárního Light mřížky:

 

http://www.light-weaver.com/vortex/2triangles.html

 

Dělat planetární lightwork je jedním z nejmocnějších protiopatření proti Archon okupaci planety:

 

http://recreatingbalance1.blogspot.fr/2014/10/invitation-to-physical-gridwork.html

 

Hlavním kotevní bod pro tuto aktivaci bude na náhorní plošině v Gíze v Egyptě. Jste více než vítáni k nám:

 

http://portal2012.org/Egypt.html

 

Ti, kteří nemohou připojit k naší hlavní skupinu fyzicky mohou podporovat tuto aktivaci z vlastní umístění, a tak účinně posiluje světelná mříž kolem planety.

 

Budeme všichni dělat tuto aktivaci ve stejnou dobu, přesně v okamžiku, kdy náměstí Uran Pluto, který přijde 15. prosince v 7 hodin 11 minut jsem Cairo čas. To se rovná 06:11 ve střední Evropě, 05:11 GMT v Londýně, 00:11 EST v New Yorku, 23:11 CST 14. prosince v Chicagu, 22:11 MST v Denveru a 21:11 PST v LA.

 

Můžete si prohlédnout přesný čas aktivace po mnoha místech zde:

 

http://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=IS%3AIS+PORTAL+ACTIVATION+PART+2&iso=20141215T0711&p1=53

 

Pokyny:
1.Lift ruce nad hlavu a začít otáčet vaše tělo ve směru hodinových ručiček
2. Přitom to, že zpívat mantru IIII (vyslovoval ee-EE), tak, že vibruje v celém těle a vizualizovat vaše tělo morfování do brilantní pilíře světla, s miliony duhové hvězdy roztroušených v tomto pilíři světla

 

3. Udržujte zpívat mantru a otáčení. Po několika minutách, klesnout ruce blízko u těla a pokračovat otáčením ve směru hodinových ručiček

 

4. Při tom, že začít zpívat mantru eeeaaa (eee se vyslovuje jako e v Americe a ne jako e Venus), tak, že vibruje přes vaše tělo a vizualizovat duhu vír světla rozšiřuje ze svého srdce ven po celé planetě. Zavolejte na přítomnosti vašich duchovních průvodců, vystoupil mistrů, Plejáďané, andělů, dvoulůžkových duší, spřízněných duší, duše rodiny a ostatní bytosti Světla.
5. Udržujte zpívat mantru a otáčení a zůstat v přítomnosti všech těch bytostí Světla na chvíli.

 

Máte také pokyny pro Vortex bohyně v tomto videu po 5:21 minutě nezvedá:

 

http://www.youtube.com/watch?v=m6HF4etgNaA

 

Vzhledem k obludnosti tohoto aktivace, budeme dělat jen část 2 zní: je portál aktivace v tomto okamžiku. Tam může být část 3 potřeboval před nebo po události.

 

Po otevření zní: je portál, bude další akce a aktivací v 2014/2015 okno příležitosti. Další podrobnosti o nich budou zveřejněny, pokud je pravý čas.

Aktualizace o otevření zní: je portál:

 

http://2012portal.blogspot.com/

 

MAKE THIS VIRAL! IS:IS PORTAL ACTIVATION PART 2

IS:IS PORTAL ACTIVATION PART 2

 

DECEMBER 15TH, 2014

It is time to take action again! It is time to take the destiny of our world in our own hands! Therefore we will meet in groups large and small, as individuals and couples, at the time of the Uranus Pluto square on December 15th, 2014. Many of us will gather and anchor the energies of the Goddess Vortex and will be thus creating a clear and harmonious channel of manifestation for the final liberation of the planet.

 

Our visualization will support the plan for planetary liberation, so that it manifests as soon as possible, as non-violently and smoothly as possible. We can do it! It needs to go viral! We need to reach many people, so that the critical mass of people actually doing it is attained. Please post it on your websites and blogs. If you know an alternative media outlet, you can send it to them. You can create a Facebook group for your local group of people dong this in your part of the world. You can create a video about this and post it on Youtube.

Scientific studies have confirmed positive effects of mass meditations on human society, so what we are doing really does have an influence:

 

http://www.spiritscienceandmetaphysics.com/proof-that-group-meditation-can-change-the-world/

 

IS:IS portal activation will happen at the exact moment of the Uranus Pluto square astrological configuration on December 15th (or December 14th, depending on your time zone). At the moment of the activation, transiting ascendant in Cairo will conjunct Mercury and Chariklo in exact conjunction with the Galactic Center, thus activating the configuration:

At the moment of the activation of the portal, Shapley Attractor will send a pulse of energy towards our local cluster of galaxies for the very first time in known history, creating an energy triangle between the Milky Way galaxy, M31 galaxy in Andromeda and M33 galaxy in Triangulum, effectively starting the final triangulation of cosmic anomaly of darkness and its absorption into the Light. Shapley Attractor, positioned at 2 degrees Scorpio, will make strong aspects with Moon and Lilith at the time of the activation. This will open the door for very strong Goddess energies which will bathe this universe, coming directly from the Source.

Shapley Attractor is the largest known structure in the universe, a supermassive gravitational anomaly which shapes the structure of space-time continuum in our sector of the Universe:

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Shapley_Supercluster

 

It is interesting to note that more details about the Shapley attractor were published on January 11th 2006, exactly 10 years after the Congo Archon invasion in 1996:

 

http://www.ifa.hawaii.edu/info/press-releases/kocevski-1-06/

 

At the activation, the energy pulse from Shapley Attractor will greatly increase our connection with the Source:

That energy pulse will send ripples of Light through our local cluster of galaxies and will especially affect our sector of the Galaxy, including planet Earth. On a quantum level, all subatomic particles in this sector of the Galaxy will pass through a hyperdimensional wormhole and the structure of quantum fluctuations around those particles will become much more aligned with the Source, thus effectively decreasing the primary anomaly, which was the primary source of darkness in the universe.

This activation will trigger vast changes in our sector of the Galaxy. It will cause further unification of all future timelines, bringing them in even greater alignment with the One.

 

Energies of the activation will be transmitted into our solar system through asteroid Chariklo, activating GARIL, a sacred stone which will then activate the Holy Grail, a sacred chalice made of Moldavite, now in the hands of the Light forces of the Brotherhood of the Star. They will then filter these energies of extremely high vibration through 144,000 facets of the Holy Grail and send them to 144,000 members of the Order of the Star:

 

http://2012portal.blogspot.com/2012/09/brotherhood-of-star-this-blog-post-will.html

Energies of the Goddess will create a spark of awakening in members of the Order of the Star (incarnated souls of Lightworkers and Lightwarriors), and those energies will begin to arrange the 144,000 incarnated souls into a sacred geometry mandala so that each soul will assume its proper position that will be needed for that soul to carry out its mission before and during the Event.

 

We will be transmitting those strong energies into the planetary Light grid:

 

http://www.light-weaver.com/vortex/2triangles.html

 

Doing planetary lightwork is one of the most powerful countermeasures against the Archon occupation of the planet:

 

http://recreatingbalance1.blogspot.fr/2014/10/invitation-to-physical-gridwork.html

 

The main anchor point for this activation will be on the Giza plateau in Egypt. You are more than welcome to join us:

 

http://portal2012.org/Egypt.html

 

Those who can not join our main group physically can support this activation from their own location, thus effectively strengthening the Light grid around the planet.

 

We will all be doing this activation at the same time, at the exact moment of the Uranus Pluto square, which comes on December 15th  at 7 hours 11 minutes am Cairo time. This equals 6:11 am in Central Europe, 5:11 am GMT in London, 0:11 am EST in New York, 11:11 pm CST on December 14th in Chicago, 10:11 pm MST in Denver and 9:11 pm PST in LA.

 

You can view the exact time of the activation for many places here:

 

http://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=IS%3AIS+PORTAL+ACTIVATION+PART+2&iso=20141215T0711&p1=53

 

Instructions:
1.Lift your hands above your head and begin to rotate your body clockwise
2. While doing that, sing mantra iiii (pronounced ee-ee) so that it vibrates throughout your body and visualize your body morphing into a brilliant pillar of Light, with millions of rainbow colored stars scattered within that pillar of Light

 

3. Keep singing the mantra and rotating. After a few minutes, drop your hands close to your body and continue rotating clockwise

 

4. While doing that, start singing mantra eeeaaa (eee is pronounced as e in America and NOT as e in Venus)  so that it vibrates through your body and visualize a rainbow vortex of Light expanding from your heart outwards throughout the whole planet. Call upon the presence of your spiritual guides, Ascended masters, Pleiadians, angels, twin souls, soulmates, soul families and other beings of Light.
5. Keep singing the mantra and rotating and stay in the presence of all those beings of Light for a while.

 

You also have instructions for the Goddess Vortex in this video after 5:21 minute mark:

 

http://www.youtube.com/watch?v=m6HF4etgNaA

 

Due to the enormity of this activation, we will only be doing Part 2 of IS:IS portal activation at this time. There may be Part 3 needed before or after the Event.

 

After the opening of the IS:IS portal, there will be further events and activations within 2014 / 2015 Window of Opportunity. More details about them will be posted when the time is right.

Updates about the opening of the IS:IS portal:

 

http://2012portal.blogspot.com/

 


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png