Aktivace energií kosmické bohyně 21.6.2014 - Cosmic Goddess Activation 21-6-2014

datum 19. 6. 2014

Volně přeloženo:
Slunovrat 21. června bude znamenat dokončení důležitého operace sil světla. Nic nemůže být řečeno podrobně o této operaci.

Také v době letního slunovratu 21. června, začne proces aktivace archetypu planetární bohyně. To bude aktivovat mnoho žen z hnutí odporu a Plejádské flotily v meditaci a směřovat své milující energie pro lidstvo. Letní slunovrat je v 10 hodin 52 minut GMT. To se rovná 12:52 místního času v Egyptě a ve střední Evropě, 11:52 BST v Londýně, 06:52 EDT v New Yorku, 05:52 CDT v Chicagu, 04:52 MDT v Denveru a 03:52 PDT v Los Angeles. Můžete vidět časy na  jiných místech ve světě zde:

http://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=COSMIC+GODDESS+ACTIVATION&iso=20140621T1250&p1=3667

Můžete se připojit, že meditace ve vašem vlastním způsobem, ale tady je meditace navrhli Sil světla:

1. Udělejte si pohodlí, zavřete oči a relaxujte při sledování dechu

2. Obklopte se růžovým vajíčkem naplněném energií lásky

3. Obklopte své blízké podobným růžovým vajčkem naplněném energií lásky

4. Zahrňte celé lidstvo a všechny živé bytosti na planetě Zemi do růžového vajíčka naplněném energií lásky

Světelné síly požádaly přidat tuto krátkou meditaci každou neděli těsně po našich týdenních osvobozujících meditacích, protože toto energetické pole lásky bude sloužit jako náš štít.

Naším hlavním kotevním bodem pro aktivaci Kosmické Bohyně bude na Ibize. Sesterstvo skupin Růžee bude hlavním vysílačem kosmických energií této aktivace po celém světě. Můžete si vytvořit své vlastní Sesterstvo skupiny Růže , nebo zde připojit k již existující skupině:

http://www.meetup.com/SISTERHOOD-OF-THE-ROSE/

Krátce po slunovratul,  bude nakonec spuštěn nový cyklus činnosti světelných sil. Jste proto vítáni k nám připojit se na naše první konferenci vítězství světla na Tchaj-wanu:

http://portal2012.org/Taiwan.html

Vítězství Světla je blízko!

Solstice on June 21st will mark a completion of an important operation of the Light forces. Nothing can be said about that operation yet.
Also, at the moment of summer solstice on June 21st, the process of activating the planetary Goddess archetype will begin. This will be activated by many women from the Resistance Movement and the Pleiadian fleet meditating and directing their loving energy to humanity. Summer solstice comes at 10 hours 52 minutes GMT. This equals 12:52 pm local time in Egypt and central Europe, 11:52 am BST in London, 6:52 am EDT in New York, 5:52 CDT in Chicago, 4:52 MDT in Denver and 3:52 PDT in Los Angeles. You can see the timing for other worldwide locations here:
http://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=COSMIC+GODDESS+ACTIVATION&iso=20140621T1250&p1=3667
You can join that meditation in your own way, but here is the meditation suggested by the Light forces:
1. Make yourself comfortable, close your eyes and relax by watching your breath
2. Surround yourself with a pink egg full of energy of Love
3. Surround your loved ones with similar pink eggs full of energy of Love
4. Embrace the whole humanity and all living beings of planet Earth within a pink egg full of energy of Love
The Light forces have requested to add this short meditation every Sunday just after our Weekly Liberation Meditations since this energy field of Love will serve as our protection shield.

Our main anchor point for Cosmic Goddess activation will be on Ibiza. Sisterhood of the Rose groups will be main transmitters of cosmic energies for this activation worldwide. You can form your own Sisterhood of the Rose group or join an already existing group here:
http://www.meetup.com/SISTERHOOD-OF-THE-ROSE/
Shortly after the solstice, much intel that was previously withheld will be finally released and a new cycle of activity of the Light forces will begin. You are therefore more than welcome to join us on our first Victory of the Light conference in Taiwan:
http://portal2012.org/Taiwan.html
Victory of the Light is near!

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico