Akášičtí mistři radí s následujícími situacemi, které přinesou odpojení energií

datum 9. 11. 2020
Zdroj: Pixabay.com

Přijato 6.11.2020

Kdo se ujasní v následujících situacích, bude oproštěn od prostého nekonkrétního pocitu zoufalství. Následně se zamezí stávajícím situacím vyvinout se v negaci a kontroverzi. Pro pocit bezpečí se lidé stmelí do prostých skupin, které budou naprosto kooperovat v budoucích skupinových soužitích, které se ponesou v duchu radosti a spolupráce na všem, co život přináší. Do prostoru se dostane duch nesoucí pospolitosti a rovnoprávnosti, kterou již lidé pocitově poznávají nyní. Není nutné se obávat neshod či daných nedokonalých komunikací. Ten, kdo bude napojený na duchovní rovinu, bude nést vyšší dary do kolektivní sounáležitosti a přinejmenším podpoří projekty, které se lidé budou učit žít v jiných konkrétních situacích, než znají doposud. Do portrétu podpory se též ustanoví vždy ti lidé, kteří nanejvýš smysluplně pochopí dary, které dostanou z vyšších sfér.

Do jisté míry se mírumilovně projeví právě podpora a spolupráce v konfliktních situacích, proto se nelze odporovat a vycházet na post solidarity jinak, než naprosto odhodlaně a radostně. Ti, kteří stagnovat budou, ponesou důsledky, které se projeví malým duchovním růstem a nanejvýš daným pocitem nespolupráce, nedokonalé kooperativy a matoucím napojením, které poznamená jejich nedílnou součást celku jako takového.

Nastane-li situace, která vyžaduje okamžitá řešení, vše se ponese v duchu kontaktního napojení duchovních mistrů, kteří rozpoznají dostatečný přísun daných produktů a konkrétních surovin pro podporu lidstva, které sužováno nepochopením, dostane naprostý podporující přísun všeho, co je nutné k přežití všech kýžených jedinců v rámci celé společnosti. Ti, co podpoří tento vývoj a pochopí dané situace, přinesou své dané pozice do rovnováhy a získají vhledy, které zasejí do zemských podzemních budoucích darů mnoho dobrého.

Ten, kdo uzná jako dobré vše, co se děje, dostane nanejvýš napojené duchovní cítění, které mu pomůže odestát nepřízeň kýžené situace. Ti, co nevěří, budou dary své pochybovat, zůstanou bez kýžené pomoci a poznají nedostatečnou duchovní procítěnou rovinu...ta jim naopak neumožní získání dokonalých výdobytků té doby. Vše se bude dít nanejvýš mírumilovně a zcela rozpoznaně, neboť to, co přichází je vyjeveno jako nanejvýš prosperující kooperativní rovina duchovních obyvatel planety Země. Ti se semknou a zasejí semínka darů laskavých konkrétních situací, které jim přinesou naprosto dokonalé poznání, že vše, co proběhlo a probíhá nese naprosto jedinečný ráz dokonalosti, který nepoznali.

Je nanejvýš vhodné zůstat proto dokonale prosperující a harmonickou bytostí, která ví, že vše, co přichází, se nese pouze v duchu radostných budoucích událostí života jako takového.

Co se děje v rovině ducha, přináší zářivou barevnost též rovině lidské podstaty, tedy těla. Ta budou naprosto prostoupena zdravím a nanejvýš konkrétní rovinou danou spoustou dokonalých prostých radostí, jako je nové uzpůsobení zdravotního procesu a situací souvisejících s kontrolním zdravotním systémem. Ten, kdo bude cítit proces nemoci, zůstane pouze zapojen do procesu ozdravného systémového propojení s danou rovinou konkrétního zdravotního personálu. Tito lidé se uskupí právě v centrech propojených daných skupin a budou spolupracovat na vzájemné pomoci, vzájemně se doplňujíc v poznatcích konceptech rozpoznávání situací, které jsou nutné a zároveň v dobrém duchovním daru zvýšených energetických centrálních pozic rozmnožovaných právem v dobré centrální rovině ducha. Ti, kdož poznají soucit se budou vzájemně podporovat a zároveň dohlédnou na daný systémový koloběh procesů, které zajistí dokonalý harmonický provoz těchto souvisejících center zdraví. Zároveň není nutné zaobírat se danými situacemi jako dokonalým procesem harmonického kontaktu s duchovní stránkou. Je nutné, zaobírat se konkrétními situacemi, které vyžadují naprosto dané a rychlé řešení, proto se nestavte na odiv svými nemocemi či vyváženou zdravotní situací neb vše dostane naprosto jiný řád, než je znám v současnosti.

Kýžená odměna ve formě zdravotního materiálu, přijde vzápětí po odpojování daných energetických centrálních generátorů. Dostane se lidem všeho, co nutně potřebují pro rozporuplné negativní konflikty souvisejícími se zdravotními stavy. Situace bude pročištěna následným přijetím současných zdravotnických skupin, které kýžené situace vystaví v radosti a systémové rovině dobrých klidných pocitů, vycházejících z nastalého rychlého a bohatého rozvoje lidských zdrojových napojení. Dokud bude vše probíhat daným dobrým způsobem a lidé se podpoří ve všem, co se bude dít, dozajisté se dané situace budou vyvíjet jenom a pouze tak, jak se člověk bude v lásce zabývat...neboť není cesta do zániku, ale do prosperity lidstva a života jako takového.

Doplňující informace zní:

Ten, kdo bude pročišťovat své tělo již nyní, dosáhne kýžených výsledků v procesu ozdravných situací jako dokonale harmonický a prostý jakékoli odložené podstatné roviny zdraví. Tělo se mu nanejvýše odmění radostnou a naprosto dokonale vystavenou prosperující rovinou zdravého vývoje a stavu. Ti, kdož nepoleví v očistách těla, získají nanejvýš dostačující posun v budoucích ozdravných procesech, kterými budou lidé pročišťováni právě jen a díky nedostatečné péči o stav svého těla a ducha. Nesmírně dobré bude také dívat se do života nejen jako nakloněná bytost slavící budoucí rozmanité dary tělesných a fyzických procesů, ale zároveň se jim dostane kýžené prosperity ve formě dobré duchovní prosperity, zvané dary světla. Pro stávající situace je podstatné již a pouze jediné: zůstat v kýžené zdravé rovině a získávat další dobré prosperující dary ve formě duchovních vhledů, které přicházejí. Není nutné přinášet dary ve formě zdravotního materiálu, bude dostačující přinést nanejvýš potřebné lékové prostředky pro kýžené podstatně nutné pročišťující lidské procesy ozdravného léčení.

Nutně dosahujete pročišťování právě půstem, který je nutný k nadmíru vysoké energetické dokonalé rovině. Tímto půstem se lidé dostanou do vyšších duchovních napojení a získají řadu vhledů, které jim pomohou dokončit proces duchovního růstu, který přichází napříč celým spektrem lidských jedinců. Napřímo nesourodé je zaobírat se danými půsty napřímo zmatečně. Důležité je v těchto situacích zachovat pravidelnou rovinu půstového rytmu a nechat vše s pravidelností přicházet v daných intervalech, neboť pokud se zachová pravidelná rovina půstu, zůstává pravidelná rovina duchovního napojení.

Napříč generacemi se bude dít nepřetržitá radostná rovina zdravých lidských propojení s komunikací svého dobrého ducha. Ten, kdo prozře a získá naprosto dobré duchovní cítění, získá naprosto dokonalé zářivé vnímání, které se nepostaví na odiv díky roli Ega, ale jen a pouze dobrým vnímáním radostnosti, pocitů štěstí a pravé bezpodmínečné lásky. K jejich prosperující rovině též bude patřit zářivá hodnotná rovina koncepčního způsobu myšlení, které se v dané situaci dokonale pročistí a získá nové náhledy na situace a konkrétní procesy vývoje daných projektů, které lidé získají z darů prosperující duchovní roviny...tedy mimozemských laskavých bytostí světla. Ti, kdož budou láskyplní a nezůstanou v pozici negace, získají nanejvýš dokonalé poznatky o procesech generalizace momentálních vzorců chování a centrem všeho dění se stane právě město Praha, neboť dozná vysokého výskytu právě procítěných lidských bytostí, které jednotně probudí naprosto dokonalé sounáležité prameny laskavé lidské psychiky, která bude nutně prosperovat a neustále růst. Ti, kteří přinesu tyto dary, budou nanejvýš poznaní v budoucích situačních projektech, právě pro prosperitu lidských kooperujících skupin nutné.

Dokončí-li se proces poznávání ducha, dostane lidstvo další dobré prosperující dary a to formou klíčových konkrétních vymožeností techniky. Dokončující procesy technických komodit bude řídit vždy klíčový pracovník, který povznese situační kontrolní proces daných technologických poznatků k dokonalosti. Součást tohoto vývoje lidských pracovních komodit bude vždy kooperovat naprosto rozhodným způsobem člověk, nesoucí prosperující dar harmonie, nikoli arogance či povýšenosti. Proto vězte, že momentální situace se děje jen a pouze pro uvědomění toho, že situace, právě probíhající, jsou jen a pouze děje, poukazující na nesprávnost daných konfliktů zájmu. Ti, kteří již prozřeli, získávají nanejvýš prosperující radostné roviny uvědomění a nesou známku podstatně vyšších rovin ducha. Do jisté míry se nezměrně zoufalými pokusy nesou tyto politické šarvátky a získávají na brutalitě způsobené uzurpujícím způsobem duše zbloudilé a nechávající sebou zmítat napříč životem.

Do konce těchto situací zbývá již jen málo času. Není nutno zabývat se zbytečnostmi, přesto si uvědomte teď a tady, kdo je rozhodující bytostí ve Vašem životě a kdo ji jen a pouze může řídit? Zcela jistě jste to Vy sami a nikdo jiný! Proto se vzchopte z letargie a naprosto rozhodným způsobem jděte a změňte své životy v daný okamžik!

Centrujte své dobré procesy rozvoje a ze situací současných vyhodnoťte to, co vám již neslouží. Proces rozvoje je již započatý a vše se děje již nyní. Ti, kdo zůstanou v napojení, budu v nastalé situaci kooperativně spolupracovat právě s dobrými duchovními průvodci světla a zastanou právem mnoho souvisejících kontrolních rovin podpory zdraví. Ti, kdož budou ve víru událostí získávat pozitivní informace, budou naprosto dobře kooperovat se soudobou kontrolní rovinou procesů, vyvozujících radostné roviny, které se ponesou vývojem celého spektra lidských duchovních a zároveň fyzických procesů zdraví a prosperity. Centrální nervová soustava se rozroste o daný hormon štěstí a získá nezvykle pevnou prosperitu. Při jejím novém rozvoji se člověk postaví do roviny zdraví. Ti, kdož budou naprosto duchovně odpojení, za krátký čas získají nadmíru negativní stránky této soustavy a vyhodnotí situaci jako nezměrně zoufalou.

Lenka Divácká

[email protected]

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico