Akášičtí mistři poukazují na změny budoucích dějů ve společnosti

datum 12. 11. 2020
Zdroj: Pixabay.com

Přijato 6.11.2020

To, co se v současné době činí, je následek dalších lidských vjemů, které nejsou s to pochopit situace nadcházející. Činy jednotlivců jsou zavrženíhodné a nastalé změny jim pomohou pochopit, že život je v životě to nejcennější, co může člověk získat. Kdo život promarní, je zcela odpojen od dobré prosperity ducha a nastává v jeho poli negace, která je naprosto daná a zcela odporující současné láskyplné rovině všech bytostí světla, které proudí v těchto dnech do našich srdcí.

Tyto děje budou v dohledné době naprosto pomíjivě vzrůstat, proto se nelze nic, než jen přednastavit v dobro a nechat vše probíhat nezávisle na situačních dějích. Ten, kdo pochopí nesmyslnou podporu zla, se nenechá vláčet dalšími ději, které nejsou v souladu s vesmírnou podstatou dobré duchovní roviny a lásky, která roste především v souvislé rovině harmonického procítění.

Nelze než předeslat, že končící etapa lidského genomu (pozn. označení pro lidi nedobré a velmi negativní), který již nebude v budoucnu lidem sloužit jako dobrý, končí. Ten, kdo ví, že lidské jedinečnosti jsou právě v genetickém kódu, cítí, že živoucí bytosti již nesou odmítavý postoj k negativním zdrojům ve společnosti. Ten, kdo pochopí, že lidské bytí souvisí s genetickým kódem, poznají zdroj svého dobrého genomu právě v lásce k lidem a současně k lásce k sobě samým...Přestože situace přinese dary nemalé, vše se promění právem, postupným odpoutáváním se od nelásky, k sebepojetí lásky jako takové.

Začátek tohoto zrodu nových lidských bytostí počne právě v počáteční fázi roku 2021, jehož hlavní podstata bude v duchovním předpokládaném růstu obyvatelstva. Tento rok bude prosperujícím zářným rokem, který nanebevzetím všech daných odporů, přinese navýsost dokonalá konejšivá zdrojová napojení, která porostou právě s příchodem technologických procesů, které Vám jako lidem budou dány vesmírnými bytostmi světla. Nejsou to bytosti blízké lidem, přesto jsou naprosto mírumilovní a vlídní. Naproti tomu lidé získají dokonalé napojení na vlastní zdroje, které dokáží nahradit právem lepším následné odpojené zdroje, které vedou již k zániku ve své nedokonalosti.

Ten, kdo bude prosperovat, získá navýsost dokonalé kontaktní zdroje. Naprosto pochopí vše, co přichází a načte si ve svém genetickém kódu možnosti, které dostává v pravý čas na správném místě v životě. Dokonale se vše prostoupí rovina dobra s rovinou kladných pozemských aktivit, které ponesou řád všedních dní do konkrétních situací. Děje se budou dít nadmíru dokonale v souladu s lidskými bytostmi. Doženou právem mnohé k dosti odvážným krokům, kterých dosud nebyli schopni a získají náhled na vlastní negativní rovinu, v jaké se dosud pohybovali. To, co bude následovat se jen těžko představuje lidskému genomu, který nepochopí souvislosti. Proto právě z tohoto důvodu bude všem naprosto dáno vysoce zářivé poselství shůry a to takové, které vzejde z naprosto dobrých důvodů...získat v lidech pocit naprosté dobré vůle, soběstačnosti, dokonalé harmonie s přírodou a zcela jasné představy, co se bude s jejich životem dít nadále. Tito jedinci značně pochopí vše již v základu. Tedy v souvislosti s daným zářivým Světlem, které bude na Vaši planetu proudit. Dozrají všechna naprosto čistá napojení. Získají v souladu s životní harmonií vysoce pozitivní energii a nastane u nich přerod právě v konkrétních situacích, které vyústí v dobré pozitivní reakce jejich vnitřních zářivých zdrojů dobré vůle a laskavosti k druhým lidem.

Koncept spojený s znovunalezením dobré roviny božství, se uskuteční naprosto stabilně na zázračném poli konkrétního láskyplného napojení. Ten, kdo bude souvisle konat vše, co proces obrody podmiňuje, získá navýsost dokonalé harmonické napojení na vlastní intuitivní rovinu a proces stability u něho vzroste na maximum. Neb duch, který tím získá, bude ovlivněn právě pohnutkami jejich dobré víry v sebe sama. To, co budou lidé vnímat, budou velmi silné energie dobroty, lásky a zadostiučinění. Konstruktivně se ustálí poklid v duších lidí a zářivé spojení se sebou samým, zároveň duchovní rovina bude sílit rychlostí světla. Komunikační zdroje budou nasdále odpojeny, přesto získají nové zdroje komunikačních dovedností. Získají božskou podstatu pozitivity, která je všudypřítomná a též nesmírně kontaktní. Kdo pochopí, má naprostou podporu ducha a zároveň zdraví, prosperity na úrovni života jako takového a též laskavé harmonii psychiky, která bude žít již v radosti z prosperujícího žití.

Soudobá kultura značně promění své podstatné zvyklosti. Nebude již vše v závislosti na zdrojích možné konat ve stávajících vzorech. Předně se zcela nebude moci konat žádné koncertní turné všech hudebních kapel, které jsou soudobou kulturní velmocí lidské popularity. To, co se bude konat budou naprosto fenomenální odkazy soudobé kultury, která již upadla v zapomnění, neboť tato kultura vzešla právě z dokonalého harmonického života, který upadl též v zapomnění.

Kontakt se soudobou literaturou bude právem přerušen. Právě a pouze knihy stávající, se stanou odkazem doby, dávno již minulé. To, co lidé budou kontaktně používat v prosperitě bude naopak sloužit lidstvu jako ukazatel moudra a cesty laskavé roviny. To, co lidé použijí v souladu s dary kulturního života bude naprosto nové pojetí kulturních vhledů. Koncept lidské kulturní situace bude následovný: za zcela jasných podmínek vzejde nové uvědomění si vzájemnosti a pospolitosti, proto duch kulturních živlů bude s přibývajícím časem zažívat nezměrnou prosperující pozitivitu. Lidstvo se naučí mnohé dovednosti, které se jim brzy promění v radost nevídanou, neboť to, co bude radostné, bude vždy dokonalé a v souladu s lidským bytím.

Kontroverze situací budoucích budou navýsost podobné současné rovině, tedy ne vše se propojí s láskou, a proto se lidé, kteří neumějí komunikovat v dobrotě, ponechají svému osudu v osamění. Pro tyto lidi se život promění v neucelené neradostné pojetí života, avšak jejich učení bude naprosto dokonalým příkladem situace.

Celistvost situačních dějů bude následovně vnímána naprosto dobře a kontroverze zcela jistě zakrátko pominou, neboť se vše zajisté vymaní ze zmaru a bídy a navracející se prosperita života bude následovně vnímána světlem jako takovým, v dobrém duchu té dané doby.

To, co lidé vnímají jako negaci, bude odporováno a necháno bez zbytečných povyků zmaru. Nelze se než ztotožnit s tímto způsobem života, neboť vše, co probíhat bude, se stane naprosto dokonale v lidské dějinné rovině. Není nutné chápat všechny následné děje v současné době, neboť zhola vše bude pro současnou rovinu zcela nové a nepopsatelně inovativní. Dokonalost té doby bude naprosto jedinečnou formou poukazováno právě a pouze k prosperitě lidské podstaty žití, napřímo poklidnou a laskavou formou.

Dokonale zapadá vše do harmonie života již nyní a nelze se než ztotožnit se situacemi právě probíhajícími. Ti, kdož pochybují, budou velmi brzy utvrzeni o pochybení a z následných situací vyvodí právě a pouze danou rovinu ducha, související s rovinou kladného pochopení změn v daném čase, nutném a neměnném. Všeprostupující životní prosperita bude naprosto dokonalým darem pro lidstvo a pochopením dané situace jako šanci pro život příští, který nastálo vyvodí důsledky a vzejde v nové pokolení lidského rodu, který se s konečnou platností zachytí všeho dobrého, co jim život nabízí. Nelze než věřit a cítit energie, které již proudí éterem, zachycujíc negativní emoce lidí...Nelze než poukázat na prosperitu ducha a nikdy nekončící ustálený odliv lidské negativní roviny, kterou nelze než pochopit v současné době, jako s konečnou platností odpojující se.

Lenka Divácká

[email protected]

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico