Akášičtí mistři channelují zdrojové informace, související se současnou nadvládou negace

datum 7. 11. 2020
Zdroj: Pixabay.com

Toto kontaktní napojení je dějinně sdělováno bytostem nevěřícím dalším konkrétním situacím.

Kontakty, které přicházejí shůry, jsou vedeny právě lidmi, kteří ví, co se děje v lidské kontaktní rovině, proto užívejte s mírou odsuzování bytostí blízkých, které se snaží navázat spojení, přestože nejsou plně přijímáni a nesou své odpojené blízké v dobré víře dál svými životy, plně zaměstnáni situační blízkostí sdílených událostí.

Komunikace přichází právě v situacích, které se dějinně konají právě nyní. Kdo pochybuje, je právem srozuměn se situací a nese si další odpovědné chování a jeho důsledky na svých bedrech sám. Kdo uvěří, zaujme stanovisko v lásce, která přichází skrze něho a jeho blízké podobného založení. Není nutné pochopit vše, není nutné pocítit vše, je pouze nutné vnímat složitost a zároveň nesmírnou uvědomělou rovinu této nekonkrétní situace. Situace blízké pouze těm, kteří vnímají jisté kontinuální souvislosti, které přicházejí navenek odpojatě, přesto nesou nesmírnou danou konkrétní vizi, která přijde nanejvýše přijatelnou cestou, jaká je v současné situaci možná.

Vše se děje v rovnováze lidství. Je to dobré pochopit, neboť dochází k láskyplné harmonické rovině, která zajistí nanejvýše napojené lidi do radosti a lidství. Příchod těchto energií je nesmírný dar pro lidstvo jako takové. Není nutné pochybovat tyto dary, neboť vše, co přichází mění koherentní události života do lidskosti, prosté jakýchkoli záměrů ega či negativity.

Dobrou měrou se ubezpečujte o svém láskyplném kontaktním zájmu získat v současné době naprosté odměřené přijetí s novou vlnou začínajícího Božího plánu, který je nadmíru jasný a daný. Není možné již měnit tuto situaci, není možné již přinášet další oběti současné negativitě lidské důstojnosti a není možné používat závislost žijících lidí na nesmírné tvůrčí podjatosti v nelásce napojených lidských jedinců.

Kdo živí nenávist či jinou negaci, podporuje právě konec lidství a tím pádem konec životních energetických zdrojů, proudících do živých bytostných negativních jedinců. Konec těchto lidských duší bude naposledy odpojen právě v souladu s láskyplným napojením dobrých pozitivních bytostí. Kdo získá novou energii počátku nového životního zlomu, získá nesmírnou hodnotu ducha, která je nanejvýše pozvednuta duchovní obrodou, konající naprostou laskavou rovinu všehomíra.

Postavení těchto dobrých lidských jedinců bude naprosto dobré v budoucí realitě. Nastane pravé znovuzrození jejich energetické, karmické a též duchovní jednoty lidství, kterou nelze napodobit ničím, co v současné době zažíváte. To, co přijde v zájmu všech, je naprosto dokonalá souhra životních zdrojů. Nese si dostatek lásky pro všechny bytosti. Dostává naprostou novou podobu nesmírné duchovní propojenosti s bytostmi, které žijí v současné situaci v nevědomé rovině. Jsou to bytosti dobré a navenek neviděné, přesto nesoucí nesmírnou pozitivní rovinu v tomto životě lidí, nesoucí naprosté propojení ducha a přírodních zákonů. Zaměřují se právě na dokonalost přírodních zdrojů, které jsou v současné době plýtvány a znehodnocovány naprostým negativním dopadem na vše živoucí.

Co se bude dít dál, je již dostatečně s předstihem poznáváno, přesto ještě spousta událostí předčí to, co přijde v závěru a začátku roku nového. Koherentní rovina událostí, bude naprosto pocitově odpojená od radosti, neboť ponese nebývale silné zmary ze životních událostí těchto a nastalých dní. Potud se vše vyvine naprosto dobrým způsobem, přestože mnozí to pocítí jako nesmírné dějinné pomýlení života. Situace bude proudit napříč celým lidským pokolením. Není, co by bylo neprávem dějinně konáno, vše se odvíjí v souladu s duchovní rovinou a zároveň vyšším Božím plánem.

S touto situací vyplyne též několik následných důvodných bohorovných aktivit jedinců, které se nedokonale dostanou do úrovně zavádějících beznadějných blokád, konaných v nevědomosti a uvědomujících si pramálo ze současných kontinuálních dějů. Kdo prozře, zažije mnohem dříve karmické pročištění duchovního těla, kdo podpoří tento děj, zůstane uzavřený v negaci a karmické poctivé dary mu zůstanou nezměněny. Dokud žijete v souladu s duchovní rovinou, je vše začleněno do pozitivní dějinné úrovně, v opačném případě získáte nanejvýš pozměněnou duchovní rovinu, která nezná bratra a nemá s láskyplným přijetím pranic společného.

Potud žijte v lásce a negaci nechte odplout s dechberoucí prostou necitelností a odpojeností lidí živících se na egu a darech bez lásky daných...tedy koronavirové a rozporuplné pozici moci a nadvlády nad lidmi jako takovými.

Lenka Divácká

[email protected]

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico