AA MICHAEL - „ZVYŠOVÁNÍ VAŠÍ MOCI ZHMOTŇOVAT“

datum 14. 8. 2014

AA Michael prostřednictvím Ronny Herman, Srpen 2014

Milovaní mistři, jak se posunujete po zpáteční cestě do říší vyšších dimenzí existence známých jako Řeka Světla Života, nebo někdy Duhový most Vesmírného vědomí, jsou vibrační vzorce ve vás i okolo vás ve stavu neustálé změny. To vyústilo ve vzrůstající expanzi vědomí, kde jsou filtry, skrz které se díváte na svět reality kolem sebe, stejně jako struktury víry, které jste kolem sebe vybudovali, nahrazovány vyššími pravdami, které vám dají více moci. Svět, který jste vytvořili a ti, se kterými jste v kontaktu, k vám budou vždy odrážet zpátky víry a očekávání, která jste přijali za svou pravdu.
V bolestné a vysilující situaci vždy existují rušivé a nevyvážené věci, kterým věříte, a spojení, která vás udržují uvězněné ve falešné iluzorní realitě. To, čemu věříte, a co každodenně kontroluje a ovládá mnoho vašich akcí a reakcí, se pomalu rozpouští a je nahrazováno koncepty, které posilují vás samé, a vy je postupně přijímáte jako novou verzi (vizi) reality. Jste v procesu expanze svého vědomí Sebe, a rozvíjíte vědomí, více zaměřené, hlubší, jak vzhledem k těm, se kterými jste v kontaktu, tak k říším, které zatím nejste schopni vidět. Často jste slýchali rčení, že „všechno je iluze“. To neznamená, že vše, co bylo stvořeno ve fyzickém světě existence není pevné, nemá žádnou strukturu nebo se nedá definovat. Každá úroveň existence, v celém tomto Vesmíru připadá reálná těm, kteří ji obývají, stejně jako vám připadá reálný váš pozemský domov. Stvořitel a Jeho vliv zahrnující vše je jisto jistě tak reálný, jako jsme my.

Iluze je vaše vnímání světa, reality, kterou vidíte přes filtry vytvořenými vámi samými: to, čemu věříte, struktury, co je pro vás tabu a omezení, která jste zakódovali do podvědomé mysli a přijali jako svou pravdu. Každý pohlíží na svět a každodenní události přes závoj toho, čemu věří a změněnou úroveň vědomí. Proto mnozí vidí všechno přes filtr negativity, zatímco Osvícené Duše zažívají život přes filtr lásky a neposuzování.

Během této doby zrychlené transformace, zažíváte významné změny zevnitř i zevně. Membrány mezi podvědomou, vědomou a nadvědomou myslí se ztenčují, a tím vám umožňují dostat se k osobním informacím kterými sami sebe omezujete, které potřebujete uvolnit, a k rušivým konceptům, které potřebujete uzdravit, abyste se vrátili do vnitřní rovnováhy, jak se snažíte znovu se přihlásit k mistrovství Sebe. Pravá a levá hemisféra vašeho mozku, stejně jako matrix vašeho podvědomí, vědomí a nadvědomí, to vše je v procesu vnořování se a návratu do jednotného stavu nadvědomí a makrovědomí. Rčení „tak jak to bylo na počátku, tak to bude znovu“, se v mnoha směrech vztahuje k transformačnímu procesu, který nyní lidstvo zažívá.

Každé pozorování fyzickými smysly, které na vás udělá dojem, stejně jako každá akce, interakce a reakce, jsou automaticky přenášeny a zaznamenávány v buňkách vaší paměti podvědomé mysli. Znovu zdůrazňujeme, že vaše podvědomá mysl je subjektivní a bere každou myšlenku nebo zkušenost doslovně, a je proto ovlivnitelná vaším individuálním zaměřením, vašimi sklony.Podvědomá mysl bude pokračovat v tom, že bude odpovídat starým myšlenkovým vzorcům a bude je stále dokola přehrávat, dokud nebudou vyřešeny, rozpuštěny a přeprogramovány mylné koncepce.

Váš svět třetí a čtvrté dimenze je náhodný a chaotický, zatímco časové a prostorové kontinuum od vyšší čtvrté dimenze dál je ohebnější a tekutější. Když do sebe začleníte vibrační vzorce vyšších dimenzí, vše, co tomu neodpovídá, není s tím kompatibilní, vyplave na povrch, aby bylo rozpuštěno, což vyústí ve vyšší moudrost. Ti, kteří si vyvinuli svůj vnitřní zrak, vědí, že myšlenky jsou hmatatelné věci. Jsou si vědomi toho, že kvalita nebo frekvenční vzorec myšlenky určuje její barvu, zatímco povaha emoce určuje formu, jakou na sebe vezme. Čím je myšlenka zaměřenější a podrobnější, tím jasnější bude obrys. Myšlenky nižší frekvenční úrovně jsou temné, bahnité a rušivé, zatímco vyšší oktávy myšlenek, ty naplněné láskou, jsou jemné a zářivé. Musíte přijmout fakt, že vaše myšlenky jsou z látky a že ovlivňují vás a svět kolem vás.

Musíte být ochotni vyzkoušet předem dané představy o úplných tradicích/strukturách/hranicích svého života a musíte uvolnit nebo transformovat, přetvořit ty věci, kterým věříte, které vás udržují zaseknuté ve strukturálních omezeních způsobujících bolest vám samým. Uvolnění spojení, zastaralých zvyků a konceptů je průběžný proces a vyžaduje neustálou bdělost a obnovu na vyšší verzi. Jsme si vědomi toho, že jste si kolem sebe vybudovali zóny pohodlí, které je obtížné odsunout dozadu, i když jsou nepohodlné a omezující. Ale to je přesně to, co musíte udělat, milovaní, pokud máte expandovat a stát se mistry spolutvoření, ke kterému jste byli určeni.

Nechat věci odejít je osvobozující a dává vám to sílu rozšířit svoje vědomí a svůj svět. Čím vyšší budou vaše vibrační vzorce, tím tekutější budou omezení kolem vás. Nestaňte se připojenými ke strukturám života, které jste kolem sebe vybudovali. Musíte pochopit, že změna je součástí růstu. Rozhodujte se a volte každý den, a pokud se stáváte mistry, je pro vás příkazem, abyste se vždy snažili o ty nejvyšší volby. Hranice vašeho spektra duality budou užší a kyvadlo volby se bude vychylovat daleko méně napravo nebo nalevo od středu. Důsledkem toho bude vaše vnímání a vědomé vědomí (pozornost) expandovat a exponenciálně vzroste. „Mistr vždy kráčí po úzké cestě vzhůru“, to je dávná pravda, která stále platí. Vždy musíte hledat svou nejvyšší pravdu, a pak podle ní žít jak nejlépe dovedete.

Je důležité, abyste si byli vědomi toho, že existuje pravidelná sekvence Vesmírných cyklů Stvoření, která určuje a zdůrazňuje obrovskou  různorodost BOŽÍHO PROJEVU. Proto je důležité, abyste se  naučili plout se změnami časů a přizpůsobit se jim, odstranit omezující věci reality třetí a čtvrté dimenze, kterým věříte, tak jak získáváte moudrost, hledáte vyšší pravdy a rostete blíž ke svému původnímu „Andělskému Stavu“.

Jsme uprostřed jednoho z největších cyklů transformace, který tento Vesmír kdy zažil; nicméně je důležité, abyste chápali, že na Zemi byly menší cykly změny, a každý z vás tím či oním způsobem tyto transformační doby zažil.

Přicházející Závod Sedmého Kořene bude nanejvýš vyvinutý a duchovně vyladěný a bude ovlivněnSEDMÝM PAPRSKEM transformace, pročištění, svobody a odčinění. Každý a všechno na Zemi bude ovlivněn zářením tohoto Sedmého Paprsku, Fialovým Plamenem Přeměny. Mnohá stará zastaralá učení jsou odstraňována, tak jak se rozvíjíte v moudrosti a zvyšujete své vibrační vzorce. Náboženské víry, které jsou založené na lásce a posilující, budou zachovány, zatímco ty založené na strachu a konceptech ovládání jsou pomalu odstraňovány. Během přechodu do věku osvícení přežijí ta náboženství, která budou ochotná rozšířit svoji filozofii a začlenit do ní odhalené vyšší pravdy Stvořitele.

Nové cykly „Bytí“ začínají díky ochotě ke změně a mohou být postupně lehce a elegantně začleněny.Nicméně, pro ty, kteří vzdorují změně, to bude prostřednictvím chaosu a konfliktu. Hodně záleží na vaší schopnosti přitáhnout pročistěnější zjemněné energie známé jako“vyšší pravdy“, reagovat na ně a přijmout je (nebo je odmítnout), a pak vyzařovat. Vaše Duše a Vyšší Já si pamatuje důvod, proč jste si vybrali, že zažijete a vyjádříte bolestné situace – ne jako trest, ale jako řešení.

Je nanejvýš důležité, abyste se snažili posílit své sebeurčení a svoji touhu po naplnění. Musíte se vyvinout z režimu služby svému egu ke stavu služby Duši. Vaše Duše je tou vaší částí, která je spojena s „Vesmírným Celkem“. Soucit získáváte buď těžkou cestou bolesti a utrpení (řízenou egem), nebo jednoduchým procesem sjednocení s Vyšším Já a božím Paprskem (inspirovaným Duší).

Nic nemůže uniknout záření a magnetickému vlivu vzácného Světla/Adamantinových částic Stvořitele, které nyní prozařují tento Vesmír, Podvesmír, galaxii, sluneční soustavu, Zemi a lidstvo. Čakry jsou jako elektromagnetické baterie uvnitř těla. Vibrace elektromagnetických frekvencí komunikují s mnoha úrovněmi vědomí. Vy musíte být v harmonii s vibračními frekvencemi a být na ně vyladěni, abyste je mohli vstřebat. Vyšší frekvence Světla/myšlenky/zvuku vibrují vaší krví, buňkami, kostmi, svaly a vazy a obohacují váš pocit, že se cítíte dobře. Nižší frekvence prostředí třetí/čtvrté dimenze omezují průtok životadárné energie, zvyšují hustotu systémů vašeho čtvrtého nižšího těla. Vaše krev nese genetické kódy vašeho pozemského rodu, předků, ale důležitější je váš vesmírný rod a vaše Andělské dědictví.

Mí milovaní nositelé Světla, žádáme vás, abyste na každý test a každou výzvu pohlíželi jako na příležitost uvolnit zastaralé myšlenky a vibrační vzorce, které již neslouží vašemu nejvyššímu dobru. Naléhavě vás prosíme, abyste pohlíželi na své životní zkušenosti skrz filtry svého Svatého Srdce/Mysli, jak vynášíte ven Částice Diamantového Paprsku Života/Světla a naplňujete je láskou, dříve než je vyzáříte ven do světa a k lidstvu. Všichni jsme v tomto vesmírném tanci vývoje, a společně zvítězíme.

JÁ JSEM Archanděl Michael

ZLEPŠENÍ VAŠÍ MOCI
ZHMOTŇOVAT

RONNA/ SVATÝ SPIS (ZÁKONÍK)

To, že budete pravidelně meditovat na své Svaté Srdce a vědomě aktivovat přicházející Adamantinové Částice Světla Stvořitele, které vstřebáváte, vyústí v hlavní přeměnu vašeho života, jak se budete stávat spolutvůrčími Mistry Sebe nejvyššího stupně.

V relaxovaném stavu začněte Dech Nekonečna (obr. 8). S každým dechem si představte, jak se vaše vědomí rozšiřuje, aby obsáhlo celou sluneční soustavu..........pak galaxii......................a pak Podvesmír. Představte si, ať už vnímáte cokoli, nádheru planet, hvězdných systémů, galaxií, a také prociťte ve svém Svatém Srdci moc a důstojnost rozsáhlosti prostoru...............“Velkou Prázdnotu“ naplněnou neprojeveným potenciálem Lásky/Světla (Adamantinovými Částiceni Stvoření, kterým dává moc Láska).

Nyní si představte sami sebe jako střed, ohniskový bod v tomto Podvesmíru, a jak k vám  ze všech směrů září „Tok Andělského Světla“. Hleďte na hranoly Světla tříštící se do Barev Duhy, které obsahují všechny ctnosti, kvality, znaky a možnosti Stvoření. Hluboce dýchejte, přitom jak se vyživujete tímto darem Lásky/Světla, jak začínáte cítit plynutí k vám a od vás.......nekonečný zdroj Látky Andělského Světla.

Vdechněte..............vydechněte...........vdechněte.........vydechněte..............přitom jak vidíte tento magický elixír plynout z centra vašeho Svatého Srdce v Nekonečném Symbolu, z obou bran vašeho srdce, zepředu i zezadu. Buďte si vědomi toho, že s vámi jako s nádobou a vodičem, kanálem na materiální úrovni, se budou Stvořitelovy částice látky čistého Světla vlévat do vás a vycházet z vás jako nekonečný zdroj. Tyto částice budou plynout ven do materiálního světa, aby se rozptýlily do různorodosti fyzických forem a zhmotnění prostřednictvím vašich vizí, semínek myšlenek a čistých záměrů/ vůle/ akcí!

ŘÍKEJTE SI AFIRMACI: _VYVOLÁVÁM SVÉ ANDĚLSKÉ RODNÉ PRÁVO A SVÉ SPOJENÍ  SE SVÝM VYŠŠÍM JÁ A SVOU RODINOU DUŠÍ. ŽÁDÁM, ABYCH BYL(A) V SOULADU S MISTRY A BYTOSTMI SVĚTLA SE KTERÝMI MÁM ROZMLOUVAT A ABYCH ZÍSKAL(A) PŘÍSTUP A PŘEDÁVAL(A) VESMÍRNOU MOUDROST A PRAVDU, KTERÉ MÁM DO SEBE ZAČLENIT A SDÍLET TADY A TEĎ, VYVOLÁVÁM SVÉ MISTROVSTVÍ SEBE A PŘÍSLUŠNÉ KVALITY, DARY, CTNOSTI A ZNAKY SVÉHO ANDĚLSKÉHO JÁ, PŘEJU SI BÝT ŽIJÍCÍM ZOSOBNĚNÝM PŘÍKLADEM LÁSKY, HARMONIE, HOJNOSTI A RADOSTI.
JÁ JSEM ANDĚLSKÁ LÁSKA, JÁ JSEM ANDĚLSKÉ SVĚTLO; JÁ JSEM ANDĚLSKÁ VŮLE A JÁ JSEM ANDĚLSKÁ MOUDROST V AKCI.

A TAK SE STAŇ! TAK TO JE! JÁ JSEM TEN/TA, KTERÝ/Á JSEM“

Nakonec něco velmi důležitého, vždy udržujte přístup vděčnosti ke všem věcem, velkým i malým. Neustálý stav poděkování vznikající uvnitř Svatého Srdce umocní a rozšíří vaši schopnost spolutvořit v souladu s Andělským Plánem pro nejvyšší dobro všech.

Jak máte používat tento dar, který je pokladem větším, než si dovedete představit? Jaká jsou vaše největší přání? Jaké bude dědictví, které předáte světu a lidstvu? Dosáhněte hvězd, milovaní přátelé, protože neexistují žádná omezení toho, co můžete zhmotnit a sdílet, když jsou vaše přání v harmonii s Duchem.

Věčnou lásku a andělská požehnání, Ronna.

NEJVĚTŠÍ DAR

_AŤ VÁS VAŠE DUŠE VEDE SVĚTLEM
PO VAŠÍ POZEMSKÉ CESTĚ,
KDYŽ SE NOŘÍTE DO ZÁZRAKŮ ŽIVOTA.
AŤ VAŠE SRDCE PŘETÉKÁ RADOSTÍ
A INSPIRACÍ, KDYŽ SDÍLÍTE
SVÉ ZVLÁŠTNÍ DARY.
AŤ JE VAŠE CESTA NAPLNĚNA

POTĚŠENÍM A RADOSTÍ A POPRÁŠENA ZÁZRAKY.
AŤ NAJDETE MÍR A TRVALÉ POTĚŠENÍ
VE VŠECH VĚCECH, VELKÝCH I MALÝCH.
AŤ TO, CO HLEDÁTE
PŘINESE NEJDRAHOCENĚJŠÍ DAR ZE VŠECH DARŮ;
MOUDROST, SOUCIT, HARMONII
A HOJNOST, ALE NEJVÍC ZE VŠEHO,
AŤ MILUJETE A JSTE MILOVÁNI.“

RONNA

www.ronnastar.com

 

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Markéta N. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico