AA Michael - „PŘÍSTUP KE KRYSTALŮM UDRŽUJÍCÍM ZÁZNAMY SEMÍNEK ATOMŮ ZEMĚ“

datum 12. 6. 2014

AA Michael prostřednictvím Ronny Hermann, červen 2014

Milovaní mistři, v oku vaší mysli, bez ohledu na to, co vnímáte, vizualizujte si, že hledíte na Zemi z velké Světelné lodě, a my, andělské Síly a nespočet vesmírných Bytostí Světla, které reprezentují Boha Otce/Matku, společně s vámi přinášíme energetické vibrační vzorce nádherného Andělského schématu jako přípravu na osídlení Země lidstvem. Během složitých, ucelených stadií příprav byly hluboko do Země na strategická místa po celé planetě implantovány velké citlivé krystaly. Část každého obrovského krystalu vyrostla ze Zemského povrchu jako ochranná hlídka, která vysílá energii a informace do vesmíru, a také funguje jako přijímač Andělského světla, Moudrosti a Síly od našeho Boha Otce/Matky. Za mnoho eónu let, kdy probíhaly změny na Zemi, kdy vyrostla horská pohoří do nebe, potopily se velké části zemského povrchu, a světadíly se posunuly a změnily tvar, byla většina těchto krystalů otřesena, zničena a zakopána hluboko do Země a vod. Nicméně mnohé zůstaly nedotčeny ve vodách, ve velkých jeskyních, a mnohé další leží blízko povrchu pokryté pouze malou vrstvou země a vegetace, a čekají na to, abyste je objevili a odkryli jejich mocné dary a dávné vzpomínky. Jsou to Semínka Atomu, která udržují záznamy Země, a vy držíte klíč, který vám poskytne přístup k moudrosti a moci zhmotňování, které v nich dřímají.

Takové divukrásné dary, takovou magickou energii a rozsáhlou paměťovou banku vesmírných informací a historie má každý z vás v Esenci své Duše, své DNA a svém osobním Bohu-já. Všechny tyto příběhy, které se nyní vyprávějí a staré vzpomínky, ke kterým je nyní přístup, nepřipadá vám, že jste tam byli? Možná jste to nebyli vždycky právě vy ve fyzickém těle, ale občas to byl blízký člen vaší rodiny duší. Nemusíte osobně zažít všechno, co se během této velkolepé cesty vesmírem a na Zemi stalo, abyste toho byli součástí, nebo abyste to měli ve své paměťové bance, protože máte životní linii, spojení paměti duše s rodinou duší, které jsou v tomto okamžiku její součástí, což vytváří spojení, prostřednictvím kterého oni získávají data a moudrost z vašich zkušeností, a také jejich zážitky jsou zasety do úložiště vaší paměti.

Mnozí z vás jsou ve fázi přeměny, kdy se cítíte odpojeni a osamoceni, jak se snažíte se přizpůsobit další úrovni vesmírných vibračních vzorců. Lidstvo se postupně vynořuje z omezující iluze nižších astrálních plání, tak jak rozpínavé, vygradované frekvence vibrací vyšší čtvrté dimenze prostupují Zemí a jejími obyvateli ať na té či oné úrovni. Vězte, že váš sloup Božího Světla se rozšiřuje a sílí, aby se více a více Andělského Elixíru života mohlo vylévat dolů na vás a skrze vás, neboť vyživuje vaše tělo a vyzařuje dolů do Esence Duše Země. Tato pročištěná energie je pro vaši hostitelskou planetu velmi důležitá, neboť tato Velká Bytost usiluje o to, aby se navrátila do vnitřní rovnováhy a harmonie. Vibrační vzorce vyšších frekvencí jsou zvláště důležité v procesu čištění a návratu aurického pole, které obklopuje planetu, k jeho původní naplánované dokonalosti. Jak čistíte své nižší tělesné systémy, abyste mohli stále zvyšovat množství Adamantinových Částic Světla, které k sobě můžete přitahovat, magnetizovat je, a vysílat ze sebe, je povinností i Andělským darem, být schopen pomáhat své milované planetě, aby se také rozvíjela.

Celé Stvoření ovlivňuje, jak Nejvyšší Stvořitel zvětšuje proud Elixíru Života protékající Vším. Nemůžete se před tím schovat. Nemůžete to popřít. Vaše životní linie, spojení s vaším Zdrojem stále sílí a je stále důraznější. Faktor magnetizace sílí, a vy k sobě přitahujete stále silněji a silněji to, co jste prohlásili za svoji realitu. Pokud věříte, že musíte žít v chudobě a chaosu, tyto myšlenkové formy budou ve vašem životě posíleny a zveličeny. Pokud jste přijali pravdu, že jste určeni k životu krásy, radosti a hojnosti, tato realita se před vámi odkryje (pokud projdete jednotlivé kroky tak, jak jsou uvedeny v minulých sděleních).

Návrat do harmonie a rovnováhy začíná v každém z vás. Společné vědomí může začít u vás, tady a teď, v tomto okamžiku. Za prvé je životně důležité abyste uznali a vynesli do svého vědomí všechny ty nevyrovnané zlomky, které jste vytvořili během zážitků mnoha životů – ty věci, které vás ovládají, ty které kolem vás ve vašem aurickém poli vytvořily emocionální a mentální vězení. Potom si musíte být vědomi těchto zlomků a toho, jak ovlivňují vaši realitu, a svým vědomým záměrem musíte vytvořit touhu po změně a po naplnění těchto zlomků proměńující, transformující energií Lásky/Světla. Jsme stále připraveni a ochotni vám pomáhat ve vašem pozitivním úsilí, ale vy musíte požádat a dát nám svolení, abychom mohli znovu posílit vaše rozhodnutí, abychom vám mohli dát nezbytné znalosti a zároveň nejrychlejší a nejlepší způsob, jak hladce a elegantně dosáhnout vaší transformace.

V minulosti jste mnohokrát zkoušeli potlačit své závislosti, své negativní zvyky a myšlenkové vzorce nebo nad nimi získat kontrolu. Odolávali jste jim, nenáviděli jste je a neustále jste o nich přemýšleli, přitom jste posilovali svou kontrolu nad svými emocemi, myslí a nad kvalitou svého života. Pamatujete, že jsme vám mnohokrát říkali, neboť je to vesmírná pravda, kdykoli a na cokoli zaměříte své vědomí, dodáváte tomu energii a posilujete to, ať je to pozitivní nebo negativní. Musíte osvobodit zlomky, které jste vytvořili tím, že je budete milovat a uznáte, že vám dobře sloužily, a tím, že vyšlete ven na světlo vášnivou myšlenku, že nyní je čas, aby se tyto zlomky znovu sjednotily a znovu byly vaší součástí ve vašem centru solární síly, centru srdce, aby byly naplněny Světlem a znovu se staly právoplatnou částí vašeho Boha-vědomí.

Vězte, že na určité úrovni vše hledá Světlo – rovnováhu a harmonii – snaží se vrátit k tomu, čím bylo na počátku. Každá fáze nového uvědomění nebo rozšířeného vědomí má své vlastní zázraky a výhody, které se mají vychutnat a užít. Pokaždé, když uvolníte nějakou starou bolestnou myšlenkovou formu nebo zvyk nebo nevyrovnané energie uvnitř sebe, které vás omezují, jste přeměněni a odstraníte malou (nebo velkou) část své masky, což vám umožní začlenit do sebe další stránku vašeho Boha Já. Když to tak děláte, postupně vytváříte své nové právoplatné já. A otevře se vám nová realita, kde máte přístup ke mnoha novým koncepcím, talentům a zázračně se kolem vás odkryje vaše citlivost k nejmenším odstínům Ducha.

Pokud opravdu vidíte systém mřížky, síť života nebo spojení všech věcí, lépe pochopíte koncepci Jednoty. Proudy světla vyzařují z vás a k vám, jeden k druhému, tam a zpátky, ke každé osobě na Zemi. Některé jsou silnější, některé slabší, ale stále více jste spojeni s každým a se vším na vaší planetě a dokonce i v rámci vyjádření tohoto Podvesmíru. Možná vám nad tím zůstává rozum stát, ale je to pravda. Když říkáme, že jste všichni jedno, co to vlastně znamená a jak se do děje? Je to proto, že jsou tu ty proudy Světla, které pronikají a filtrují každého, po celé Zemi a skrz na skrz ní. Ano, většina těchto proudů Světla je velmi slabá, ale stále více těchto proudů Světla sílí a zakládají vibraci rozpoznání, proražení. Zevnitř vychází ozvěna, která říká: „Ano, pamatuji si tě. Ano, vím, kdo jsi, ano, vím, že jsme předtím byli spolu. Nevím kde, ale cítím a poznávám tvé vibrace a tvůj energetický podpis. Dotýkáš se mé duše a způsobuješ, že struny mého srdce zpívají. Tvá milující Esence mě ujišťuje, že už nejsem sám. Vítej v mém srdci. Žádám tě, abys sdílel mou cestu a dovolil mi být součástí tvé cesty.“

Tolik a tak rychle se učíte. Často to tak rozšiřuje mysl, že nevíte čemu věřit a myslíte si, že nemůžete přijmout nebo vstřebat žádné další nové informace, ale my vám říkáme, tohle je jen začátek. Stáváte se duchovními/lidskými dospělými, zatímco v minulosti, v omezující realitě třetí a čtvrté dimenze, jste fungovali jako lidské děti, cítili jste se jakoby oddělení od Boha a ovládání rozmary osudu a přírody. Jako mistři Sebe a duchovní dospělí se učíte, že jste občany vesmíru, jste Hvězdná semínka, Bojovníci Světla a předvoj Nového Věku. Propluli jste skrz na skrz tímto vesmírem i jinými vesmíry.

Slyšeli jste, že po velmi dlouhou dobu byla v karanténě Země, tato sluneční soustava a dokonce i galaxie, a tato karanténa byla nyní rozpuštěna, abyste mohli přijímat galaktické, vesmírné a Vševesmírné informace. Nyní vám říkáme, že kolem tohoto vesmíru byl také umístěn filtr. Tento vesmír, jehož jsme všichni součástí, je jeden z posledních vesmírů vytvořený z Esence Nejvyššího Stvořitele, a proto je to vesmír, který se nachází na nejzazším kraji Stvoření. My jsme také byli omezeni ve svých znalostech toho, jak funguje Vševesmír, a také v množství výše vibrující energie, ke které jsme měli přístup. Víte, první vesmíry, které byly vytvořeny, byly nejmocnější a nejblíže dokonalosti, neboť obklopovaly velké Centrální Slunce Nejvyššího Stvořitele a obsahovaly čistou Esenci Stvoření. Jak bylo vytvořeno více a více vesmírů, galaxií, hvězdných systémů, které se stále rozšiřovaly a tlačily Stvoření dál a dál za Velký Závoj (a dál od Nejvyššího Stvořitele), každý lom do hustoty znamenal, že každé nové stvoření mělo méně dokonalosti Všeho Co Je. Musíte chápat, že jsme VŠICHNI energetickými zlomky, které vkročily velmi dolů, ale stále jsme součástí velikosti Nejvyššího Stvořitele. A pokud jsme byli vysláni s příkazem tvořit ve jménu Stvořitele, neboť bylo Stvořitelovým přáním zažít více sama Sebe, proč by nám Stvořitel říkal, co máme tvořit? Byl nám dán požehnaný Andělský dar spolutvůrců, a tak také každému z vás. Jste Bůh spolutvůrce ve svém vlastním právu, a to není žádná svatokrádež; je to vesmírná pravda. Musíte chápat, že proto jste tady na Zemi; to je to, kdo jste. Nenechte nikoho, aby vám tvrdil něco jiného. Pamatujte ale, že jste také podle zákonů příčiny a následku zodpovědní za své vlastní výtvory.

Chápejte prosím, že tento vesmír byl vytvořen s dramaticky sestoupenou a rozředěnou prvotní Látkou (Substancí) Životní Síly. Někteří nazývají tento vesmír padlým vesmírem, ale my jsme tento název nezvolili. Toto je vesmír, který byl vytvořen obzvláště proto, abychom mohli zažít dualitu a polaritu. Spektrum Světla bylo navrženo s Bodem Klidu Stvořitelova Světla ve svém středu, a kyvadlo duality se mělo kývat jen v rozmezí pozitivní/negativní, mužské/ženské, Světlo/stín, energie jin/jang. Musíte chápat, že někteří z bohů spolutvůrců vytvořili méně než dokonalost, když se učili používat svá práva daná jim Stvořitelem. Po eóny let se kyvadlo stále více vychylovalo do stínové země duality, ale vždy bylo vyváženo stejným množstvím substance Andělského Světla. Dualita/polarita na Zemi je nyní v procesu návratu do Středu, do svého správného naplánovaného spektra Světla/stínu.

Po tomto vesmíru byli vždy rozeseti velcí vyslanci z vyšších říší, a zvláště v tomto Podvesmíru, ve vaší galaxii a na Zemi, neboť tady se odehrává poslední dějství kulminace tohoto Andělského (Božského) experimentu Stvoření. Jak jsme vám již dříve říkali, Nejvyšší Stvořitel nyní hraje aktivní roli v procesu tvoření celého Vševesmíru, a čistá, pročištěná energie nyní proudí z jádra JEHO srdce a ovlivňuje každou stránku Sebe sama od největších k nejmenším. Stvoření se nesmršťuje; je stále se rozpínající, a vy máte v jeho rozpínání hrát svou roli.

Jste na velké křižovatce, drazí. Jak procházíte procesem projasnění a čištění nesčetných stránek sebe sama, zanecháváte za sebou energie, které vytvořili všechnu tu bolest, utrpení a stres. Udělejte na okamžik krok zpátky, a pohleďte na tyto poslední měsíce jako pozorovatel – začínáte získávat obrázek o čem je velký plán vzestupu? Být si vědom (sebe) a ovládat se, jsou důležité stránky mistrovství. Pokud jste pilně pracovali s lekcemi, které jsme vám dali, měli byste být dobře na své cestě k opětovnému potvrzení, požadování oněch mnoha darů, které jste se s sebou přinesli před mnoha eóny let.

Každý z vás je ve středu svého vlastního vesmíru. Vy, jako spolutvůrce, vysíláte energii a záměr, které tvoří myšlenkové vzorce o určité frekvenci. Tyto vyšší frekvence vibrací z vás vyzařují jako Paprsky energie ve znaku nekonečnosti, tvoří přitom vlny forem, které jsou odrazem vašich vědomých myšlenek, záměrů a akcí. Jak se učíte mít svůj střed ve svém srdci a být zaměřeni na svou duši, přitom vždy vyzařujete nepodmíněnou lásku a vyrovnané/harmonické vibrační vzorce, váš svět a realita se postupně mění na lepší, neboť vy fungujete jako zmocněný mistr spolutvoření - pravý Andělský misionář našeho Boha Otce/Matky a Nejvyššího Stvořitele. Během této doby nejistoty a velké změny, pamatujte, mí milovaní bojovníci Světla, že není čeho se bát a tak moc můžete získat. Ciťte teplo našeho svatého dechu, jak kartáčuje vaši tvář, ciťte auru lásky, ve které vás obklopujeme. Jsme blízko; natáhněte se ven a dotkněte se nás. Odpovíme vám. Jste velmi významně milováni.

JÁ JSEM ARCHANDĚL MICHAEL
www.ronnastar.com

Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Markéta N. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico