Zábavní pyrotechnika? Spíše bombový útok

datum 29. 12. 2018

rakety, petardy, pumy, bouchací kuličky, ohňostroje aj.

PANIKA – STRACH – STRES – ZRANĚNÍ – BOLEST – TRAUMA – ŠOK – SMRT

Každý většinou máme zkušenosti s reakcemi zvířat na tzv. zábavní pyrotechniku a se škodami, které působí nám a zvířatům.

Neohleduplnost škoditelů je veliká.

 

ZVÍŘATA A PYROTECHNIKA

Zvířata mají citlivější smysly než lidé

Ohňostroje, pyrotechnika obecně a oslavy přinášejí do života zvířat zmatek, úzkost a strach. Zvířata jsou vyděšená, schovávají se a snaží se před hlukem a výbuchy uniknout. Následkem slepé paniky dochází k vážným zraněním, doživotním traumatům a zvířata mohou fyzickým či psychickým následkům podlehnout. Psi a kočky se velmi lehce zaběhnou a ztratí se. Mnoho z nich pak v lepším případě končí v útulcích a odchytových stanicích.
V panice a šoku jsou volně žijící zvířata (srnčí zvěř, veverky, divoká prasata) a zvířata zavřená na farmách. Ptáci v úleku narážejí do drátů vedení, do pevných překážek a skleněných ploch. Ti všichni škodlivou, nebezpečnou „zábavní“ pyrotechnikou trpí a dokonce hynou!

 

 • Výbuchy v blízkosti zvířat způsobují popáleniny, poškození očí a jiná těžká zranění. Také šok, úzkost a trvalé trauma.
 • Psi a kočky se velmi lehce zaběhnou a ztratí se. V lepším případě končí v útulcích nebo odchytových stanicích. Bohužel, často se již nikdy nenajdou.
 • Psi a kočky si mohou splést pyrotechniku s hračkou – následky jsou tragické.
 • Zvířata se v panice střetávají s motorovými vozidly (včetně vlaků), mohou vběhnout na polozamrzlý rybník, narazit do skleněných ploch a pevných překážek.
 • U březích savců způsobují výbuchy ZP potraty.
 • Vyděšená volně žijící zvířata prchají, opouštějí svá teritoria, úkryty.  V době hnízdění ptáci opouštějí leknutím hnízda a – nevrátí-li se včas – mláďata nebo vejce zastydnou.
 • Ptáci slepě narážejí do čehokoliv, do budov, skel, drátů elektrického nebo jiného vedení apod.
 • Po použití ZP se objevuje zvýšený počet osiřelých mláďat ptáků i jiných volně žijících zvířat.
 • Exploze ohňostrojů uvolňují chemické látky znamenající nebezpečí pro lidi i zvířata poblíž i dále ve směru větru.
 • Vodní ptáci a ryby se mohou přiotrávit zbytky pyrotechniky, které zůstávají ve vodě.
 • Vyplašené ryby vyplavou z úkrytů a jsou sežrány predátory. V zimě mohou zahynout i v důsledku přílišného výdeje energie.
 • Je prokázáno nižší snášení vajec u slepic den po vybuchování pyrotechniky a vajíčka jsou často vadná.

Světlo, hluk, výbuchy, zápach

Zábavní pyrotechnika včetně ohňostrojů vytváří hluk, výbuchy, světlo (světelné znečištění), zápach, znečišťuje ovzduší, vody a půdu.

Exploze uvolňují chemické látky (jedovaté zplodiny škodící všem – zdraví lidí a zvířat, kontaminují půdu, rostliny, vodu. Do vody se dostávají zdraví ohrožující perchloráty, které zabraňují vstřebávání jódu a působí onemocnění štítné žlázy.) a pevné částice – popílek v kouři, dochází ke kontaminaci životního prostředí.

Zdravotní potíže mohou mít i lidé. Riziko zranění při neopatrné manipulaci nebo v blízkosti výbuchu (ohluchnutí, poškození očí, popálení,…). Okamžitý šok a dllouhodobé trauma. Světelné záblesky a výbuchy mohou vyvolat u lidí trpících epilepsíí i záchvat. Další informace  o vlivu na zdraví lidí viz níže.

 

Zábavní pyrotechniku používají škoditelé zejména za tmy. Ptáci, např. labutě, pak v úleku a panice vzlétnou a dezorientované často narazí do drátů vedení (viz snímky zraněných labutí po Silvestru 2013 za Záchranné stanice pro volně žijící živočichy Lesů HLMP v Praze)

 

Žádná sláva, ale BOMBOVÝ ÚTOK

Exploze „zábavní“ pyrotechniky mohou dosahovat hodnoty 190 dB. To je o 110 – 115 dB více než začíná poškození lidského sluchového ústrojí (75 – 80 dB) a hranice poškození sluchu zvířat je ještě nižší. U zvířat, která jsou příliš blízko výbuchů, může dojít k popáleninám a poškozením očí. Hluk, který pyrotechnika způsobuje je vyšší než startující letadlo (120 – 130 dB) nebo hluk motorky či sbíječky (okolo 100 dB).

 

Příklady hlasitosti zvuků (Zdravotní ústav se sídlem v Brně, PhDr. Zdeňka Židková )

Zvuk Hlasitost v dB Zvuk Hlasitost v dB
šum listí 20 motorová vozidla 90
pouliční hluk (normální) 50 pneumatická sbíječka 100
hlasitý hovor 60 startující letadlo 120
silně frekventovaná ulice 70 práh bolestivosti 130
velmi silná reprodukovaná hudba 80 petardy 170

 

„Zábavní“ pyrotechnika škodí životnímu prostředí

Kontaminuje oblast jedovatými chemikáliemi. Včetně znečištění vod. Samozřejmě zanechává také odpad. Působí světelné znečištění a výraznou hlukovou zátěž. Přispívá k ničení ozónové vrstvy.

 

„Zábavní“ pyrotechnika zvyšuje riziko požáru.

 

„Zábavní“ pyrotechnika je vyráběna hlavně v rozvojových zemích.  Zde nejsou dodržovány bezpečnostní standardy. Dochází ke zranění lidí, otravám, výbuchům a unikům jedovatých látek do prostředí. V těchto zemích jsou na práci využívány i děti!

 

Co dělat?

 • Obraťte se na vaši obec, město a iniciujte vznik obecní vyhlášky podstatně regulující a omezující pořádání ohňostrojů a použití ZP obecně.
 • Sdělte svým zastupitelům, že si nepřejete, aby platili pořádání ohňostrojů z veřejných peněz.
 • Jste-li svědkem konání ohňostroje nebo používání rušivé ZP, ohlaste to vždy na Policii ČR nebo Městskou policii a trvejte na prošetření. Viz níže Legislativa.
 • Nebojte se šířit informace o vlivu užívání ZP na přírodu, zvířata i člověka. Často lidé ZP používají, protože o krvavých důsledcích své zábavy nic netuší. Mnohdy je jim to „jedno“ a vědomě škodlivě jednají.
 • Vaše zvíře vám důvěřuje, nesete za něj odpovědnost. V kritické době jej neopouštějte, zůstaňte s ním doma, uklidňujte ho! Nechte znít nahlas příjemnou hudbu nebo příjemný pořad v TV. Je-li zvíře hodně citlivé, poraďte se předem s veterinářem o aplikaci uklidňujícího prostředku.

 

LEGISLATIVA A „ZÁBAVNÍ“ PYROTECHNIKA

„Zábavní“ pyrotechniku definuje zákon č. 206/2015 Sb. : zákon o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice).  Ve svém § 4 –  Kategorie pyrotechnických výrobků, uvádí: (2) Pyrotechnické výrobky se zařazují do těchto kategorií:  a) zábavní pyrotechnika do kategorie F1, F2, F3 nebo F4,)
Použitím tzv. zábavní pyrotechniky může docházet k porušování několika zákonů a podle zákona o ochraně přírody a krajiny je použití zábavní pyrotechniky protizákonné.

 

Které zákony mohou být porušovány:

 • zákon o některých přestupcích, občanský zákoník, zákon na ochranu zvířat proti týrání, zákon o myslivosti, zákon o ochraně veřejného zdraví, zákon o požární ochraně, zákon o ochraně přírody a krajiny

Informace k legislativě, jaké zákony mohou být porušovány.

 

Policie ČR

Policie je jedinou institucí, která má možnost a legislativní oporu pro okamžitý zásah proti škoditelům. Může vyzvat rušitele k prokázání totožnosti, vyzvat rušitele k ukončení jednání, může požadovat vydání pyrotechniky, požadovat vysvětlení, …. více zde v souboru

Pravomoci Policie ČR

 

OBEC

Střílení a odpalování „zábavní“ pyrotechniky, pořádání ohňostrojů není ve veřejném zájmu. O přínosu nebo užitku ZP nelze vůbec mluvit. Obce mohou přijmout obecně závaznou vyhlášku, která může významně omezit a regulovat použití ZP, např:

– stanovit zákaz použití ZP ve veřejných prostranstvích v obci, které jsou plochami veřejné zeleně nebo veřejného parku, vyznačenými v plánku

– stanovit zákaz použití ZP v okolí obytných domů od 17h do 7h, kromě noci 31. 12.

– stanovit zákaz použití ZP na veřej. prostr. v obci od 17h do 7h, kromě určitých míst a 31. 12.

NÁVRH OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY

 

 OBČANÉ

– Mohou přivolat okamžitě Policii ČR, jsou-li svědky odpalování ZP a pravděpodobného k porušování zákonů. Požádat policisty/policii písemně o sdělení informace, jaká opatření byla provedena a zda-li bylo kladně rozhodnuto o zahájení řízení o spáchání přestupku se škoditelem.

– Mohou pořizovat důkazy (fotit, natáčet), mít další svědky, je-li postiženo zvíře, které lze odvézt k veterináři, učinit tak a převzít si přesné odborné veterinární vyjádření.

– Mohou předkládat podněty na podezření ze spáchání přestupku dotčeným orgánům.

– Mohou žádat svoji obec, aby přijala vyhlášku omezující použití ZP.

– Mohou požádat svoji obec, aby neprováděla ohňostroje a podobné pyrotechnické akce, které by byly hrazeny navíc z obecního rozpočtu.

– Mohou požádat obec aby osvětově působila.

– Případně si mohou zajistit měření hluku a vibrací odborné firmy na danou dobu.

– Mohou informovat o škodlivosti ZP.

PYROTECHNIKA ŠKODÍ – leták ke stažení (2018)

 

Pozn.: Postupně tyto informace doplníme a rozvedeme, do konce prosince 2018.

 

ZKUŠENOSTI ZÁCHRANNÝCH STANIC PRO VOLNĚ ŽIJÍCÍ ZVÍŘATA

Záchranná stanice v Praze:

Během Silvestra 2013 pracovníci stanice přijali 4 labutě, všechny narazily do tramvajového  vedení nad pražskými mosty (Praha 1). Následující den narazila do tramvajového vedení další labuť. Stanice přijala od ledna do října 2014 celkem 78 labutí, z toho 57 bylo zraněno v důsledku nárazu do tramvajových trolejí. Informace poskytla Ing. Zuzana Pokorná, Záchranná stanice Lesů HMP pro volně žijící živočichy (Praha – Jinonice)

 

Záchranná stanice pro veverky Pinky, Petr Soukup:

„Veverky jsou stresované, hluk je samozřejmě děsí. „Štěstí“ ale mají v tom, že to jsou striktně denní tvorové. A protože ohňostroje bývají za tmy, jsou již veverky v hnízdech a hluk v nich přečkají. Komplikovanější to je ale s bouchacími kuličkami či jinou pyrotechnikou používanou za dne v parcích či v lese. Rizikov ou skupinou jsou mláďata veverek ve věku 6 až 8 týdnů, která se sice již opatrně sama pohybují v těsném okolí hnízda, ale jsou ještě plně závislá na mateřském mléku. Na jakýkoli hluk reagují panickým útěkem, a vzdálí-li se při něm od hnízda, nedokáží najít cestu zpět a zemřou hlady.“ (pozn.: veverky mohou mít mláďata 2 – 3x za rok, v ohrožení jsou podzimní mláďata)

 

PIŠTE NÁM VAŠE ZKUŠENOSTI/POSÍLEJTE ZÁBcRY S REAKCEMI ZVÍŘAT/A ZÁBĚRY POUŽITÍ PYROTECHNIKY – [email protected]

POMOZTE NÁM ŠÍŘIT OSVĚTU O ZBYTEČNOSTI A ŠKODLIVOSTI ZÁBAVNÍ PYROTECHNIKY.

PYROTECHNIKA ŠKODÍ – leták ke stažení (2018)

 

INFORMUJME VEDENÍ OBCÍ, MĚST, POLICII, MLÁDEŽ, ŠKOLY o škodlivosti zábavní pyrotechniky.

Posílejme informace do místních zpravodajů, novin,  webů, facebooků.

ROZŠIŘUJME letáky – na výše uvedená místa a těm, kteří pyrotechniku často používají nebo prodávají.

ZJIŠŤUJME si předem, jak může konkrétně zasáhnout městská nebo státní policie v našich obcích.

JEDNEJME s vedením obcí, měst a se zástupci policie.

CHOVEJME SE OHLEDUPLNĚ KE SVÉMU OKOLÍ…ŽÁDEJME LIDI, ABY SE VYHNULI POUŽITÍ PYROTECHNIKY!

Doplnění 1)   Na co má hluk vliv v organismu člověka?

 • na tep a krevní tlak
 • na hladinu cukru v krvi
 • na hladinu inzulínu v krvi
 • na hladiny stopových prvků, zvláště hořčíku
 • na prokrvení periferií těla, prokrvení kůže
 • na pohybovou kordinaci
 • na zrakové funkce – snižuje schopnost vnímat podněty na okraji zorného pole
 • na paměť – zhoršuje schopnost vštípívosti a vybavování poznatků
 • na pozornost – rozptyluje pozornost
 • na myšlení – zhoršuje schopnost tvůrčí a strategické práce
 • na únavu
 • na emoční stavy – agrese, podrážděnost
 • na imunitní systém – snižuje obranyschopnost
 • na vnímání stresu – zvyšuje riziko chorob ze stresu (žaludeční vředy, infarkty apod.)

 

zdroj: Zdravotní ústav se sídlem v Brně, PhDr. Zdeňka Židková

http://www.enviweb.cz/clanek/hluk/54095/zabijak-hluk

http://iforum.cuni.cz/IFORUM-4462.html

 

Doplnění 2)

7.1.2014
Z 1222 respondentů přes 900 lidí je pro, aby se ve městech používání zábavní pyrotechniky zakázalo!

 

EVROPSKÁ VELKOMĚSTA ZAKÁZALA POUŽÍVÁNÍ ZÁBAVNÍ PYROTECHNIKY

 

Zdroj: http://spolecnostprozvirata.cz/kampane/stopzabavnipyrotechnice/

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico