23. ZÁŘÍ – OSLAVA PODZIMNÍ ROVNODENNOSTI

datum 23. 9. 2015
Milí přátelé, blíží se 23.9. – den, kdy na Zemi nastává Podzimní rovnodennost. Tento příspěvek jsem na svých stránkách publikovala v roce 2010, ale třeba někoho z vás zaujme i  letos v čase nadcházející Podzimní rovnodennosti…

V den Podzimní rovnodennosti je na celé naší planetě den a noc stejně dlouhý. Světlo a tma je naprosto vyvážené, vnější svět je v harmonii se světem vnitřním.  Dny Rovnodennosti vždy předznamenávají změny období – Jarní rovnodennost je příslibem nadcházejícího léta a Podzimní rovnodennost ukazuje na blížící se zimu. Nové přicházející období svým způsobem ovlivní celý náš život – způsobí jednak změny uvnitř nás samotných i venku, jakož i uvolnění nových energetických vzorců. Je to doba, kdy máme transformovat a uvolňovat minulost, posunout se dopředu. A tak neváhejme, milí přátelé, a využijme vyvážené a silné energie tohoto dne k tomu, abychom si ujasnili nový směr, kterým chceme jít.

Slunce vstupuje do znamení Vah a přináší líbeznost, rovnováhu a novou energii potřebnou k nastolení harmonie mezi vnějším a vnitřním.  Oslavme Zemi a její dary, rodinu,  přátelství – to, co jsme vytvořili a obdrželi, co jsme sklidili, žehnejme hmotným, psychickým a duchovním darům, které jsme dostali.

Podzimní rovnodennost je vstupní branou k nadcházejícímu dalšímu období –  Zimě. Léto je za námi a nová fáze začíná. Je to čas, kdybychom měli sdílet s ostatními vše, co jsme získali a dokončili v období od jara do léta a zároveň kdybychom již do svého vědomí měli nechat vstoupit záměr své duše pro blížící se zimní období. Síla Slunce rychle slábne. Ode dneška budou všechny další dny nápadně kratší a chladnější. Přišel čas dozrávání plodů a sklizně. (Máme co dělat, pokud chceme mít všechno bohatství ze svých zahrádek dobře uskladněné na zimu).

Podzimní rovnodennost nám dává příležitost k  sladění a vyrovnání protikladů a k tomu, abychom  se naučili je vidět a vnímat jako součást celku.  V našem (zatím) duálním světě to jinak nejde – potřebujeme  poznat obě strany, abychom je mohly vyvážit a sjednotit – jsme konfrontováni s viditelným i neviditelným světem, setkáváme se kreativitou i destrukcí, narozením a smrtí, materialismem a spiritualitou. Nyní v čase Podzimní rovnodennosti ale oslavujme sebe samé jako celek, své mužské i ženské aspekty, své vědomí i nevědomí, dávání i přijímání, své světlo i svůj stín, všechna požehnání i výzvy.  Oslavme vše – to dobré i to zlé. Vzdejme čest měnícímu se období, které nám přináší šanci začít znovu.

V některých tradicích se ve dnech rovnodennosti  slaví  „Dragon Day“ – Dračí den. Drak  se na zimu schovává do úkrytu v podzemí. Než tak učiní, vzývá se jeho energie, aby zažehl Oheň v našem srdci,  aby se jeho síla a jas mohly posléze projevit i ve světě vnějším.

Drak je prastará energie symbolizující  mimo jiné energii Matky Země – Zemskou Kundalini, její dynamiku, Oheň, vůli a odvahu. A to jsou právě kvality, které nyní v sobě potřebujeme probudit. V době, kdy se vydáváme na cestu do svého nitra abychom čelili svým temným stránkám, pochopili je a s láskou přijali. Naše nitro není místem, kde bychom měli živit strach, ale jakýmsi výchozím nebo spíše průchozím bodem, vstupní branou do prostoru, kde se můžeme znovu setkat se svou vnitřní moudrostí a silou a napojit se na bezpodmínečnou lásku, kterou Jsme.

Den rovnodennosti nás tedy připravuje na změny v zemské energii. Je to přechod,  na který musíme všichni nějak zareagovat. Dny se krátí a postupné ochlazování nám připomíná, že se blíží zima. Listí mění barvu a padá ze stromů, ovoce dozrává a potřebuje být sklizeno. Venkovní práce musí být dokončeny. Míza stromů a rostlin se nyní pohybuje směrem dolů, ke kořenům. V přírodě pomalu přichází doba spánku, odpočinku a obnovy. Všichni máme příležitost napojit se na tuto energii a znovuvstoupit do lůna spirituálního světa a v něm se obrodit.

Respektujme přirozený čas – žijme naplno,  když je k tomu vhodné období a odpočívejme, když se tak děje v celé přírodě – tím vytvoříme rovnováhu, která se stane solidním základem v našem životě.

Podzimní rovnodennost zahajuje čas vhodný pro dlouhodobé plánování.   Semena nápadů, která nyní zasijeme, vyraší v čase Jarní rovnodennosti, přeměněna a posílena díky času stráveném v plodném podhoubí našeho podvědomí.

Většina z nás je  stále ještě odpojena od  zdroje svého vnitřního vědění. Využijme tedy Podzimní rovnodennosti k znovuobnovení tohoto spojení. Naslouchejme pozorně moudrosti a intuici přicházející z našeho nitra, důvěřujme svému vedení, své vnitřní cestě a její hodnotě stejně tak jako hodnotě toho, co již známe a víme a co žijeme.

Moji milí, vzdejte dík za vše, co jste sklidili, čím jste byli obdarováni. Opravdová vděčnost otevře vaše srdce a posílí proud lásky a hojnosti ve vašem životě. Poděkujte za vnitřní dary, které začínáte dostávat a hledejte cesty, jak je v budoucnu využít pro dobro své i všech. Podržte si svůj záměr najít opravdovou vnitřní moudrost a následovat svou pravou spirituální cestu. Přivítejte probuzení vašich intuitivních a tvůrčích schopností –  budou pomáhat uzdravit náš nevyvážený racionální svět. Sdílejte  s ostatními moudrost a sílu, kterou vám tato služba světu přinese. Projevujte laskavost svého Ducha ve všem, co děláte.

Právě v tomto období,  kdy si více než kdy jindy uvědomujeme bohatství, které nám poskytuje Matka Země, je dobré položit si otázku, čím chceme a můžeme obdarovat Matku Zemi my, abychom pomohli v jejím léčení.  Může to být naše láska, inspirující vize a naše duchovní probuzení či soucit, která přitáhne ty, jenž na to mají slyšet a pomůže tak vnést do světa potřebné změny.

dvojita spirala

Symbolem Podzimní rovnodennosti je dvojitá spirála představující přírodní rytmy, vzestup a pokles, nádech a výdech, střídavý rytmus evoluce a involuce, ale i vyváženost mezi světy a naši vnitřní a vnější cestu. Nekonečný cyklus změn přináší všemu stvořenému obnovu a nám lidem nové příležitosti k porozumění sobě samým. Výchozím bodem k tomuto porozumění je to, co jsme dosud „sklidili“ – co máme v sobě.

A tak se ohlédněte zpět a poděkujte … žehnejte všemu, čeho se vám od letošního jara dostalo. Vzdejte dík mocné síle Univerzální Lásky. Napojte se na ni (stačí záměr – energie následuje myšlenku!) – není nikde venku, je ve vašem srdci, prociťte ji a uvědomte si sounáležitost se vším, co existuje zde na Zemi a ve Vesmíru.

Přivítejte změnu a uvědomte si jemný posun v toku energie, ke kterému nyní  v přírodě dochází  – energie jakoby se vracela do lůna, ze kterého  vyšla.Uvědomte si její sílu.

Odpočívejte, obnovujte síly, hledejte  Zdroj, ze kterého vše pochází, hledejte sami sebe. Propojte se se svou duší a proste ji, ať vám je ukázána vaše spirituální cesta.  Nyní je vhodná doba pro uvolnění všech myšlenek, které narušují vaši vnitřní rovnováhu. Měnící se období nám také připomíná, co je v naší přírodě konstantní. Se zanikajícím vnějším životem, procitá život vnitřní. Využijte tento čas  k přemítání o věčné povaze Ducha. Vyklouzněte z času, dostaňte se svým vědomím mimo čas i prostor. Sněte nový sen. Svou vizi pro příští období si můžete poznamenat na ozdobný kousek papíru a umístit jej na posvátné místo ve svém domově.

Podle tradice má každé roční období svého archanděla. Existuje tedy něco jako vládci ročních dob. Během Podzimní rovnodennosti vrcholí vláda Archanděla Michaela.

Michael znamená po hebrejsky „ten,kdo je jako Bůh“ , je vládcem čtvrtého andělského chóru a přichází ze sluneční sféry. Dohlíží na život Pracovníků světla, neboť on sám představuje hlavního bojovníka světla proti temným silám. Jeho meč propichuje temnotu světlem pravdy a jeho kobaltově modrý plášť ochraňuje před jakoukoli negativní energií. Pomáhá všem, kteří jej o to požádají , zbavit se starého naprogramování a nežádoucích rysů tím, že přetne svým světelným mečem všechny destruktivní energetické vzorce a spojení, která nám brání v cestě vpřed a v prožívání sebe samých jako Světla, kterým Jsme!

V době, kdy den a noc jsou v naprosté rovnováze, nás archanděl Michael žádá, abychom i my vnesli harmonii a pořádek do svých životů a začali žít v souladu s nejvyššími principy. Pokud totiž v našem životě stále ještě převládá nesoulad, chaos a zmatek, pokud nejsme pevně ukotveni v Já Jsem, jsme stále ještě lehkou kořistí pro Matrix.

Nabízím vám krátkou modlitbu k archandělovi Michaelovi vhodnou pro dnešní den :

Milovaný Archanděli Michaeli, pomoz nám, prosím, pročistit naše podvědomí od všech negativních a iluzorních postojů, které zasťiňují naše zářící světlo. Dej nám sílu překonat vnější změny, které s sebou přináší čas rovnodennosti a přenes nás na místo klidu a míru, kde jsme opravdově spojeni sami se sebou a se Zdrojem bezpodmínečné Lásky. Amen.

S příchodem podzimu se naší duše občas zmocňuje smutek, ale zároveň se i rozechvívá nad pestrou paletou barev, kterou nám příroda právě v tomto období nabízí. Všechen život postupně odumírá, příroda se vrací k sobě samé, stahuje se do nitra. I my bychom tak měli v souladu s ní učinit.

Přeji vám, ať se vám to daří a ať jsou vaše cesty do nitra obohacující a povznášející. Ať se tam potkáte sami se sebou.

S láskou,

Sofie

Prameny : Sacred Celebrations, Glennie Kindred

Pro www.novoucestou.cz napsala Sofie Hanáková. Tento článek může být dále šířen a kopírován v nezkrácené a neupravené podobě, pokud bude připojena celá tato poznámka i s aktivním odkazem.

 

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico