ZEMĚTŘESENÍ V NEPÁLU A AKTIVITA SLUNCE
Převzato ze serveru Spaceweather.com

Strojový překlad:

NEPAL zemětřesení a VESMÍRNÉ POČASÍ: Vysoko nad Zemí, více než 60 km nad hladinou moře, tam je vrstva atmosféry naší planety s názvem „ionosféra.“ To je místo, kde UV záření ze slunce pásy elektrony od atomů normálního vzduchu, vytváří zónu nabitého plynu, který obálky světě.

Ionosféra je velmi citlivý na slunečních bouří. Ukázalo se, to může být citlivá na zemětřesení, taky. NASA hlásí, že velikost 7,8 zemětřesení v Nepálu 25. dubna vytvořil vlny energie, která pronikla do ionosféry a narušilo distribuci elektronů. Poznámka vlny vzor, ​​kroužil, v horním panelu tohoto ionosférického elektronové hustoty pozemku:

 

V podstatě se jedná o vlny elektronové hustoty vlnící se z určitého místa v ionosféře nad epicentra zemětřesení. Vlny byly měřeny sci-kvalitní GPS přijímač ve Lhase, Tibet. Trvalo to asi 21 minut vlny cestovat 400 míle mezi epicentra a GPS přijímací stanici.

Spodní panel pozemku je „dynamický spektra.“ Poznámka: horké skvrny uvedené v černé barvě. Ukazují, že ionosféry byla zvonění s obdobími ~ 2 ~ a 8 minut. Lze předpokládat, že tyto „tóny“, se vztahují na atmosférický tlak vlny vlající nahoru od třásl Země níže.

Ionosféra je stupeň, na kterém hodně z kosmického počasí hraje ven. Polární záře, meteory, a noční svítící oblaka všechny dojít tam. „Ionosféra přírodních nebezpečí Team“ v JPL studií, jak Země samotná ovlivňuje tuto etapu přes zemětřesení, sopečná činnost a tsunami. Můžete si přečíst své zprávy o zemětřesení Nepálu zde.

 

Originální text:

THE NEPAL EARTHQUAKE AND SPACE WEATHER: High above Earth, more than 60 km above sea level, there is a layer of our planet’s atmosphere called „the ionosphere.“ It is where UV radiation from the sun strips electrons away from the atoms of normal air, creating a zone of charged gas that envelopes the globe.

The ionosphere is very sensitive to solar storms. Turns out, it can be sensitive to earthquakes, too. NASA is reporting that the magnitude 7.8 earthquake in Nepal on April 25th created waves of energy that penetrated the ionosphere and disturbed the distribution of electrons. Note the wave pattern, circled, in the upper panel of this ionospheric electron density plot:

Basically, these are waves of electron density rippling from a point in the ionosphere above the epicenter of the quake. The waves were measured by a science-quality GPS receiver in Lhasa, Tibet. It took about 21 minutes for the waves to travel 400 miles between the epicenter and the GPS receiving station.

The bottom panel of the plot is a „dynamic spectrum.“ Note the hot spots outlined in black. They show that the ionosphere was ringing with periods of ~2 and ~8 minutes. Presumably, these „tones“ are related to atmospheric pressure waves billowing up from the trembling Earth below.

The ionosphere is the stage upon which much of space weather plays out. Auroras, meteors, and noctilucent clouds all occur there. The „Ionosphere Natural Hazards Team“ at JPL studies how Earth itself affects this stage via earthquakes, volcanoes and tsunamis. You can read their report about the Nepal earthquake here.