VĚDCI PROTI STRACHU A LHOSTEJNOSTI

Cílem této výzvy není zlehčovat skutečná rizika plynoucí z imigrace. Cílem této výzvy není agitovat za konkrétní kroky ve vztahu k uprchlíkům. Cílem této výzvy je důrazně se vymezit proti tomu, jakým způsobem je v naší zemi rozdmýchávána a všeobecně tolerována etnická a náboženská nesnášenlivost – dopřáváním sluchu extremistickým hnutím, šířením překroucených i zcela lživých zpráv, které posilují paniku, jež ve výsledku vede k dehumanizaci lidí v nouzi, diskriminaci i k násilí z nenávisti. Vadí nám, že politici a média, místo toho aby prokázali charakter a zodpovědnost, často mlčí a dávají tak šíření strachu a nenávisti prostor, a mnohdy se ho dokonce aktivně účastní v honbě za sledovaností či popularitou.

Jsme vědci a vědkyně, akademici a akademičky, výzkumní pracovníci, studenti a studentky vědeckých oborů, lidé, jejichž základní schopností i hodnotou by mělo být kritické myšlení, schopnost nazírat problémy nezaujatě, pracovat s informacemi, rozeznat fakta od hypotéz a nedopouštět se manipulací. Jsme znepokojeni prudkým nárůstem xenofobních nálad ve společnosti a aktivitou extremistických skupin, které nemají dostatečnou protiváhu. Radikalizace společnosti skrze strach je podle nás jedno z největších nebezpečí, které nám v souvislosti s imigrační krizí hrozí. Toto téma musí být předmětem diskuze, ta však musí být vedena s chladnou hlavou a na základě faktů.

Vědci proti strachu a lhostejnosti

My, zde podepsaní vědci a vědkyně, pracovníci akademických a výzkumných institucí, jsme velmi znepokojeni prudkým nárůstem xenofobie ve společnosti. Mnozí politici i média užívají rétoriku strachu z cizinců a lhostejnosti k jejich utrpení, dříve považovanou za extrémní a nepřijatelnou. O imigrantech, lidských bytostech, se píše, jako by šlo o škodnou zvěř či parazity valící se do naší vlasti, aby vysávali sociální systém nebo rovnou vraždili a znásilňovali. Cizinci žijící v Evropě jsou vykreslováni jako pátá kolona, podvodníci a zločinci. Muslimové jsou házeni do jednoho pytle s teroristy, bez ohledu na jejich skutečné názory či nepřebernou rozmanitost náboženských směrů, které vyznávají. Dennodenně se z našeho údajně holubičího národa ozývají hlasy přející té či oné skupině cizinců smrt. Nic z toho neodpovídá realitě a neodráží ani tak skutečnou migrační krizi, jako nemoc naší vlastní společnosti, která ztrácí lidskost a zdravý rozum.

Proto žádáme politiky, aby nezneužívali cizí neštěstí k hromadění levných politických bodů. Jednejte jako odvážní státníci, nikoli jako malicherní obchodníci s mocí! Vyzýváme vás, abyste ve věci přijímání uprchlíků zohledňovali skutečné potřeby a možnosti, ne vrtkavé nálady veřejného mínění. Všem, kdo v Evropě hledají útočiště, by mělo být zajištěno bezpečí a důstojné zacházení. Ti skutečně potřební musí být přijímáni a integrováni na základě individuálního a spravedlivého výběrového procesu, aniž by je předem diskvalifikovala jejich etnická či náboženská identita.

Apelujeme na média, aby si uvědomila svou nesmírnou moc nad názory společnosti. Informujte pravdivě a s chladnou hlavou, nešiřte vykonstruované senzace a paniku. Svoboda slova patří k tomu nejcennějšímu, co máme. Užívejte ji zodpovědně a citlivě. Historie učí, že strach plodí nesvobodu. Svoboda slova, zneužitá ke lži a očerňování nevinných, zabíjí sebe samu.

Především ale prosíme veřejnost, každého jednoho z vás, tedy nás, o opatrnost v soudech a kritický pohled na svět! Své názory musíme stále znovu konfrontovat s fakty, s vlastním svědomím i obyčejným selským rozumem. Jen tak nepodlehneme primitivním pudům a zůstaneme důstojnými bytostmi obdařenými svobodnou vůlí. Nenechme se manipulovat podvodníky, kteří do nás zasévají falešné důvody ke strachu a sklízejí jeho plody jen k vlastnímu užitku, ať jsou jím hlasy ve volbách či sledovanost médií. Nevěřme každé senzaci. Pamatujme, že čím více je zpráva šokující či děsivá, tím dále bývá od pravdy. Ověřujme si informace, které utvářejí naše názory – mnohdy stačí několik kliknutí na internetu, abychom odhalili lži, tvářící se jako spolehlivé zpravodajství. Neodvracejme se od cizího neštěstí! Je naivní a nebezpečné myslet si, že se můžeme uzavřít před světem a ignorovat jeho problémy. Naopak, čím aktivněji pomůžeme s jejich řešením, tím méně na nás v budoucnu dopadnou. Zajímejme se o dění ve světě, snažme se porozumět skutečným příčinám zla a hledejme způsoby, jak mu společně čelit.

Výzvu již podepsalo 2632 českých vědců a vědkyň:

Prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.
Univerzita Hradec Králové
Prof. Jan Sokol
Fakulta humanitních studií UK
Prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc.
Výzkumný ústav živočišné výroby + Česká zemědělská univerzita
Prof. Jaroslav Miller, MA, PhD
Rektor Univerzity Palackého v Olomouci
Prof. Ing. Petr Moos, CSc
ČVUT
Prof. RNDr. Jan Palous, DrSc.
Astronomicky ustav, v.v.i. CAV
Doc. PhDr. Ing. Milan Znoj, CSc.
Ústav politologie, FF UK
Prof. PhDr. Pavel Říčan, CSc.
Psychologický ústav AV ČR
Prof. RNDr. Evžen Amler, CSc.
Ústav biofyziky, 2. LF UK
Prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc.
ÚMG AV ČR
Prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc.
Fyziologický ústav AV ČR
PhDr. Bronislav Ostřanský, Ph.D.
Orientální ústav AV ČR
Doc. Mgr. Martin Čapský, Ph.D.
Ústav historických věd, Slezská univerzita v Opavě
PhDr. Michael Romancov, Ph.D.
Institut politologických studií, Fakulta sociálních věd UK Praha
RNDr. Jiří Grygar, CSc.
Fyzikální ústav AV ČR
prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc.
Vysoká škola ekonomická v Praze
Prof. Miroslav Petříček, Dr.
FF UK
Prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr.
Český egyptologický ústav FF UK
Prof. Ing. Jiří Drahoš, Dr.Sc.
AV ČR
prof. PhDr. Olga Lomová, CSc.
Ústav Dálného východu, FF UK
Prof. Dr. Ing. Michal Pěchouček , MSc
CVUT FEL
Prof.Ing. Ivan Stibor, CSc.
Technická univerzita v Liberci
Prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc.
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc.
Univerzita Karlova v Praze a UOChB AV CR
Prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc.
Husitská teologická fakulta UK + Filozofická fakulta UK
Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc.
Fakulta sociálních věd UK
Prof. Ing. Rudolf Žitný, CSc.
ČVUT Fakulta strojní
Prof. Pavel Jungwirth
ÚOCHB AV ČR
doc. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D.
FSV UK a AV ČR
Ing., RNDr. Vladimír Krylov, Ph.D.
PřF UK
Prof. Martin C. Putna
FHS UK
Prof. PhDr Eva Hajičová, DrSc
Univerzita Karlova v Praze
Prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc.
Filosofický ústav AV ČR
Ing. Ivan Chvatík, Dr.h.c.
Archiv Jana Patočky, FLÚ AV ČR
Prof. PhDr. Jan Bernard, CSc.
FAMU
Prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.
Lékařská fakulta v Plzni UK
Prof. RNDr. Pavel Exner, DrSc., MAE
Ústav jaderné fyziky AVČR
Prof. RNDr. Jan Rataj, CSc.
MFF UK
Doc. Ing. Tomáš Kroupa, Ph.D.
Akademie věd ČR

Zobrazit všechny podpisy akademiků

(Podpis vyjadřuje postoj jednotlivce, nikoli celé instituce.)

Výzvu již podpořilo 5016 osob:

Jiří Závozda
MUP, Rada ČT
Alia Valdner
Matka, clovek se srdcem a rozumem
Fedor Gál
sociolog, prognostik, publicista
Ota Filip
spisovatel
Miloslav Vlk
teolog, kardinál, emeritní arcibiskup pražský
Pavel Bělobrádek
místopředseda vlády
Dalibor Špok
soukromý psycholog
Dana Drábová
státní úředník
Petr Lužný
SOS dětské vesničky,národní ředitel
Jaroslav Kulhan
violoncellista Panochova kvarteta, pedagog Pražské konzervatoře
Pavla Jazairiová
nezávislá publicistka
Jana Hofmanová
evangelická farářka
Petr Brodský
ev.farář v.v.
Petr Hruška
katolický farář
Jiří František Potužník
generální komisař účasti ČR na EXPO
Rut Bízková
předsedkyně TA ČR
Martin Vancl
student FA a FIT ČVUT
Petr Šverma
opravář
Tomáš Dubnický
Dělník a komparzista
Jan Kněžínek
náměstek pro řízení Sekce Legislativní rady vlády
Petr Veselý
stavbyvedoucí
Jakub Kunčar
student
Petr Baránek
producent
David Hollan
učitel
Michael Gora
právník
Tomas Femina
student
Ivana Sochorová
PID
Daniela Benešová
učitelka
Hana Musilová
ekonom
Pavel Bezpalec
projektant
Daniel Korbel
obchodní manažer
Radovan Stýblo
záchranář
Srdjan Prtina
manažer, politolog
Petr Kruliš
Programátor
Radim Sedláček
speciální pedagog
Ondřej Liška
ředitel nevládní organizace, analytik
Jan Čeřovský
programátor
Petra Loulová
studentka UK
Marek Sezemský
Vývojář

Zobrazit všechny podporovatele