Vánoční štrůdl – NaKLUSej 10.12 zastavit se a naučit se odbourávat stres

NaKLUSej 10.12 zastavit se a naučit se odbourávat stres, vypnout do pohody a serfovat na vlnách pozitivní energie.

Tomáš Klus, Karaimi, Zdeňka Pohlreichová

Kdo jsou hosté?

Zastavení ke mně nechalo doběhnout to, před čím jsem nevědomě utíkal.
Tomáš Klus

TÉMA: ZASTAVIL JSEM SE NA ROK, PAČ JSEM NA TO MĚL NÁROK

Ta­len­to­va­ný umě­lec, který se na vr­cho­lu slávy náhle stáhl do ústra­ní. A proč? O tom vám řekne 10.12 na Štrůdlu v Lu­cer­ně. Ale už teď pro­zra­zu­je:
“Za­sta­ve­ní ke mně ne­cha­lo do­běh­nout to, před čím jsem ne­vě­do­mě utí­kal. Zod­po­věd­nost za svá ži­vot­ní roz­hod­nu­tí. Rok pauzy mi při­ne­sl od­po­věď na pocit ne­spo­ko­je­nos­ti, který mě kdesi uvnitř pře­pa­dl a ne­chtěl pus­tit. Musel jsem se na­u­čit volit své ná­la­dy, po­sto­je, směry, pro­stře­dí, slova… A to je to nej­vět­ší umění. A to vám ze srdce přeju ovlád­nout.”

Doba zimního slunovratu je čas, kdy se máme zastavit a bilancovat, co si od života vlastně přejeme. Rozhodnout se, co v něm nadále chceme mít a co je nepotřebné.
Karaimi

TÉMA: ZASTAV SE A ČERPEJ SÍLU

Du­chov­ní prů­vod­ky­ně svě­tem se­be­po­zná­ní, která vás svými re­la­xač­ní­mi tech­ni­ka­mi nejen uvol­ní,  ale ukáže vám, jak pře­ko­ná­vat ná­stra­hy v sobě sa­mých pro úspěš­nou ži­vot­ní cestu. Naučí vás  zdo­lat stres, na­čer­pat zpát­ky ztra­ce­nou ener­gii a plout si na vlně po­zi­tiv­ních vib­ra­cí jako na vzdu­cho­vém pol­štá­ři.

V životě je důležité mít ten nejlepší vztah sám se sebou
Zdeňka Pohlreichová

TÉMA: POKUD SE NEZASTAVÍŠ, ZASTAVÍ TĚ ŽIVOT SÁM…

Zdeňka Po­hlre­i­cho­vá, man­žel­ka zná­mé­ho ku­cha­ře Zdeňka Po­hlre­i­cha do­sta­la ra­ko­vi­nu prsu. Před ne­mo­cí tr­pě­la těž­ký­mi de­pre­se­mi, které ne­lé­či­la. Do­kon­ce mys­le­la na se­be­vraž­du. Během léčby, která tr­va­la půl roku pro­šla se­be­pro­mě­nou. Zís­ka­la nový po­hled na svou ro­di­nu, svou práci, sebe samu. Své po­zná­ní shr­nu­la do knihy “Zprá­vy z nitra”.

Program akce

Rozkrajujem Štrůdl + rozléváme čaj i kávu a začínáme

Dárek pro vaše smysly

Karaimi

„ZASTAV SE A ČERPEJ SÍLU”

Co Ti Karaimi předá?

  • Jak se rychle zklidnit.
  • Jak se ochránit před negativními vlivy okolí a neztrácet tak svou sílu a energii.
  • Jednoduché a funkční návody, jak odblokovat svůj stres.

Tomáš Klus

„ZASTAVIL JSEM SE NA ROK, PAČ JSEM NA TO MĚL NÁROK“

Co se od něj dozvíš?

  • Jak si dát pár minut denně čas a ujasnit si, co chceš dávat světu.
  • Jako první uslyšíš tajný příběh Tomáše Kluse z jeho ročního zastavení.
  • Poznáš, jakým způsobem zhmotnit svá přání a sny.

Létající Koberec

DJ – MULTILEVEL SPACE – BUBNY – OVERTONE – ENERGETICKÁ MASÁŽ

Speciální host: Kenji Seizan Osako (Jap)

Příběh štrůdláka Adama + networking

Zdeňka Pohlreichová

„POKUD SE NEZASTAVÍŠ, ZASTAVÍ TĚ ŽIVOT SÁM…“

Co si z vyprávění Zdenky můžeš odnést?

  • Jak překonat ty nejtěžší chvíle svého života.
  • Proč je třeba si srovnat vztahy s okolím a hlavně se sebou samým.
  • Co způsobí, když se rozdáváš pro ostatní na úkor sebe.

Co je štrůdl?

Štrůdl je inspirativní happening na různá témata osobního rozvoje s hosty, kteří se nebáli vydat na svou vlastní cestu a kteří ti dodají odvahu a recept, jak překonat překážky v realizaci tvých vizí a projektů.

Co říkají o štrůdlu účastníci minulých akcí?

Přijďte

KDE

Kino Lucerna
Vodičkova 704/36, Praha 1

Ukázat na mapě

KDY

10.12.
od 9:30