SLOVA PRO DUŠI – WORDS FOR SOUL
Lidé Země, otevřete svou náruč lásce. Ona jediná vás může osvobodit, ta jediná vás může zachránit od zkázy. Váš svět se pohybuje na rozhraní  mezi mírem a válkou. Destabilizace se projevuje všude kolem. Jste vtaženi do situací, ve kterých netoužíte být. Avšak manipulace dosahuje vrcholu. Přesto se zde objevují informace, objevují se mnohé možnosti rozkrýt a ukázat skutečnou pravdu. Každý z vás by po tom měl toužit. Jste však vtaženi do svých životů, do svých strachů z přežití, že se málokdy tímto zabýváte. Máte komplikovaný život, lidé Země. Prožíváte své životy, splácíte to, co jste zaseli. Přesto vás nic netěší. Máte pocity, jakoby jste ani nežili. Ano, jsou okamžiky, kdy se cítíte šťastní a naplnění. Ty však netrvají dlouho. Pokládáte si otázku, zda jste v životě spokojení a zda máte to, po čem toužíte? Ano. Avšak málokdy je odpověď kladná. Vaše trápení jsou mnohdy velice silná. Avšak díky tomu sílí vaše duše. Lidé Země, jste připraveni na to změnit svůj život? Nebude vás to stát vůbec nic. Pouze se musíte naučit změnit své myšlení, opustit připoutanost a lpění. Učit se bezpodmínečné lásce. Toto je to nejzákladnější, co vás může oprostit od velkých životních zklamání, od ztráty životních hodnot, ztráty sebedůvěry a důvodu žít. Neboť budoucí dny budou naplněny mnohými zkouškami, kdy budete připravováni, abyste těmito zkouškami prošli. Ti, kteří budou schopni projít, budou oproštěni od emočních výkyvů a strachů. Ostatní si vše budou muset prožít v plné míře. Ano, víme, že roste vaše nespokojenost s tímto světem. Ale víme také, jak málo stačí k tomu, abyste byli šťastní. Popřemýšlejte nad těmito slovy a nechte tato slova vstoupit do vaší duše. Vnímejte své pocity. Je to naše zpráva pro vás a mnohokrát ji opakujeme, neboť je stále potřebná. Milujeme vás a žehnáme vám.

Neriskuj člověče být bez lásky. Měl bys život chudý. Mohl bys dýchat, ale byl bys jak mrtvý. Mohl by ses hýbat, ale byl bys odsouzený k věčné nehybnosti. Člověče napravuj křivdy a získej odpuštění. Láska vše uzdraví. Odpoutej se od svých předsudků a staň se sám sebou. Neskrývej se za svým stínem, ale vystup do světla. Neopouštěj mého syna, ale buď stále s ním. Nečiň bezpráví, ale buď spravedlivý. Odpouštěj, neboť tobě je odpuštěno. Miluj tam, kde zmizel cit a žehnej tam, kde je potřeba pomoci. Soud nech být a obávej se následků svých činů. Obracej se k otci svému a matce své a zanech zloby, buď odevzdaným. Neboj se pravdy a oslavuj čest. Nenech se spálit svou touhou, ale napij se z poháru probuzení. Nelži sám sobě a nepopírej pravdu. Člověče nauč se být sám sebou. Nauč se nalézt v sobě boží jiskru. Neboť teprve pak se vrátíš domů. Teprve pak budeš spasen. Oslavuj člověče, tvá cesta je u konce a tys došel naplnění.

 

Words for soul

People of Earth, open your arms to love. Love is the only one what break you free from destruction. Your world is moving on the edge between peace an war. Destabilization is manifesting all around. You become embroiled in situations in which you dont desire to be. But manipulation is reaching fever pitch. Nevertheless there are informations appear here and possibilities to show the real truth. Everybody of you should long for it. But you become embroiled to your lifes, to your fears from surviving that you arent interested in it. Your lifes are complicated, people of Earth. You are living your lifes, you harvest what did you sowed. Nothing is enjoyed you still. You have feelings as you not even live. Yes, there are instants when you feel joy and fruition. But it doesnt last long time. You give question to yourself … are you satisfied in your life and do you have all what do you long for? But hardly ever is this answer positive. Your sorrows are many times very strong. But due to this your soul becomes stronger. People of Earth, are you prepared to change your lifes? It will not be cost nothing at all. Just you have to learn to change your thinking, leave limitedness and cleaving. To learn to love without conditions. This is the basest thing what it can clear you from dissapointment, loss of value of life, loss of self – belief and cause to live. Because days of future will be filled many of tests. You will be preparing to success these tests. And these who will be able to succed will be without emotional oscillation and fears. Others will have to live this all in the full extend. Yes, we know the dissatisfaction with this world is growing. But we know too that it is so enough for you to be happy. Think about this worlds and let these words enter in your souls. Perceive your feelings. It is our message to you and many times is repeated because it is still necessary. We love you and bless you.

Dont risk human being to be without love. You would have your life poor. You could breathe but you will be as dead. You would move but you will be judged to eternal no-moving. Human being, right the wrongs and you will gain forgiveness. Love will heal everything. Tear away from your prejudice and become yourself. Dont hide behind your shadows, enter into light. Dont leave my son but be still with him. Dont make injustice but be fair. Forgive because it is forgiven to you. Feel love on places where is no feelings and bless on places where is need to help. Let condemming be and be afraid of consequences of your actions. Turn to your father and your mother and let your anger be, become reconciled. Dont be afraid of truth and celebrate honour. Dont let burn yourself with your desire but drink from cup of awakening. Dont lie to yourself and dont deny the truth. Human being learn to be yourself. Learn to find divine spark in yourself. Because than you will be back at home. Than you will be reddemed. Celebrate human being, your way is in the end and you reached realization.

 

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz