Skupina statečných senátorek a senátorů chce vrátit lidem práva – přidejte se k nim

Supermarket za domem, benzínová pumpa, skládka odpadu nebo kácení stromů v parcích. To všechno mohli lidé až dosud ovlivnit. Jenže novela stavebního zákona by to znemožnila. Pokud bude schválena v současné podobě, lidem bude zapovězeno vyjádřit se k tomu, jak bude vypadat jejich nejbližší okolí.

Poslanecká sněmovna bohužel podpořila změny, které by spolkům občanů zakázaly vyjadřovat se ke stavbám. Senátoři a senátorky však ještě mohou lidem práva vrátit. Skupina statečných se o to již pokouší. Přidejte i Vy svůj podpis pod výzvu a dejte vědět i ostatním senátorům a senátorkám, že i nadále chceme práva se vyjadřovat k podobě svého domova.

Jaké má novelizace negativní dopady?

Nebudete mít možnost ovlivnit to, co se děje ve vašem okolí.

Senát projednává vládní novelu stavebního zákona, ve které poslanci schválenými pozměňovacími návrhy změnili ustanovení § 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. A to znamená, že nově nedovoluje spolkům účastnit se územních a stavebních řízení.

V praxi jsou to přitom právě spolky, které jsou pro místní občany jedinou možností, jak se mohou vyjadřovat ke stavbám či kácení stromů v jejich okolí. Jednotliví občané se účastnit řízení nemohou, pokud nevlastní v bezprostředním okolí stavby pozemek. Smůlu mají dokonce i tehdy, pokud například vlastní „jen“ byt ve společném bytovém domě.

Přečtěte si stanovisko členů akademických obcí právnických fakult českých univerzitanalýzu novely zpracovanou ekologickými organizacemi.

Veřejnost zůstane:

  • bez dostupných informací
  • bez možnosti podat proti postupu developera námitku
  • bez možnosti požadovat přezkum postupu
  • bez analýzy odborníků

Jestli navrhované znění projde po Poslanecké sněmovně i Senátem, bude veřejnost zbavena práva zapojovat se do správních řízení, v nichž mohou hájit svá práva na ochranu životního prostředí. Bez účasti dotčené veřejnosti, tedy bez nezávislé (a bezplatné) kontroly kvality a zákonnosti, budou schvalovány a realizovány nejzásadnější a nejrizikovější projekty s dopadem na celou společnost.

„Navrhovaná novela je proti současnému stavu výrazným krokem zpět. Celá je nepromyšlená a přinese mnoho zmatků a nejasností, nemluvě o tom, že není řešením problému, na který měla být odpovědí. Navíc jasně směřuje proti dlouhodobému a obecnému trendu podpory participace a zvyšování úlohy veřejnosti při společenském rozhodování.“

Prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc., dr.h.c.

zástupce ředitele Centra pro otázky životního prostředí, Univerzita Karlova

„Účast veřejnosti u povolování staveb je zásadní: pro demokratické, nejen formální rozhodování, pro veřejnou kontrolu nejen velkých státních investic, pro ochranu obecných zájmů ochrany prostředí a prostě pro transparentnost veřejné správy. Ano, řízení jsou mnohdy vleklá, ale to není dáno zapojením veřejnosti, ale špatnou přípravou velkých investic u státních zakázek, jejich častým předimenzováním u soukromých developmentů a lhostejností vůči okolí i stávajícím obyvatelům u obou, proti čemuž vznikají oprávněné námitky. Ministryně Šlechtová nedokázala zkrátit lhůty ani snížit počet dotčených orgánů státní správy, tedy vliv úředníků, a proto se zhojila na veřejnosti jejím vyloučením. To je nepřijatelné a pokusíme se to zvrátit v senátu skrze pozměňovací návrhy, které jako zelení pro naše senátory připravujeme.“

Matěj Stropnický

předseda Zelených

„Možnost dotčené veřejnosti, nejen přímých sousedů, dávat stanovisko k projektům dopadajícím na životní prostředí byla už několikrát terčem ataku developerů, kteří se pokoušeli prostřednictvím poslanců či senátorů vyjadřování co nejvíce omezit. I když zatím dosud legislativa všem útokům odolala, nezdá se mi, že by se díky tomu v České republice nějak zastavil rozvoj či výstavba, naopak to někdy vypadá, že je rozvoj až příliš svévolný. Nedopusťte, aby se fungující rovnováha v rozhodování o stavbách nachýlila ve prospěch síly kapitálu, úředního razítka nebo jejich účelového propojení!“

Jan Dusík

bývalý ministr životního prostředí

„Vzít lidem možnost zapojit se do ochrany svého okolí je cesta úplně špatným směrem. Jsou stovky příkladů, kdy místní občanská sdružení pomohla zabránit negativním zásahům ve volné krajině i přímo ve městech a obcích.“

Libor Ambrozek

předseda Českého svazu ochránců přírody

„Měli bychom se snažit, abychom se v místě našeho bydliště cítili příjemně a žili ve zdravém prostředí. Proto je nutné, aby občané mohli vyjádřit své připomínky k probíhajícím stavebním řízením, pokud těmto základním požadavkům neodpovídají.“

MUDr. Radim Šrám, DrSc.

předseda Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR

„Je třeba, abychom peníze nejen investovali, ale abychom je investovali správně. Až zákon doputuje v květnu do Senátu, rozhodně se zasadím o to, aby Foldynova úprava byla zrušena.“

Renata Chmelová

senátorka za Prahu 10

Celý komentář k tématu novely stavebního zákona najdete na senátním webu.

Jak změny zastavit?

Ještě máme naději. Za občany se postavil Ústavně-právní výbor Senátu a skupina senátorů a senátorek připravuje návrh změn, které by občanům práva vrátily. Všichni senátoři a senátorky budou o podobě novely hlasovat 1. nebo 8. června.

Dejte jim spolu s námi vědět, že naše práva nesmějí omezovat. Ještě to můžeme změnit — hlas ze strany veřejnosti sílí. Nyní potřebujeme přesvědčit senátory a poté poslance při finálním schvalování novely. Přidejte se k tisícům lidí, podpořte tuto výzvuvyzvěte svého senátora nebo senátorku k tomu, aby podpořili změny poslanecké verze novely, které vrátí občanům práva.

Schválením novely útočí poslanecká sněmovna na základní lidská práva a princip občanské společnosti.

Právo účastnit se správy věcí veřejných je jako jedno ze základních lidských práv zakotveno v Listině základních lidských práv a svobod.

Jeho zrušením směřuje vláda proti svému programovému prohlášení a koaliční smlouvě, kde se jasně zavázala prosazovat „rozvoj občanské společnosti a účast občanů na rozhodování a správě veřejných záležitostí jako nezbytné součásti funkčního demokratického právního státu.“ a zachovat „současnou legislativně zaručenou úroveň občanských práv týkajících se životního prostředí včetně zajištění účasti veřejnosti ve správních řízeních.“

Právo občanů rozhodovat ve věcech životního prostředí je zakotveno také v Preambuli mezinárodní Aarhurské úmluvy, k níž se Česká republika připojila na podzim roku 2004.

„Strany této úmluvy uznávajíce, že lepší přístup k informacím o životním prostředí a účast veřejnosti na rozhodování ve věcech životního prostředí zvyšuje kvalitu rozhodnutí a jejich prosazování, přispívá ke zvyšování povědomí veřejnosti o otázkách životního prostředí, poskytuje veřejnosti příležitost vyjádřit své obavy a zájmy a umožňuje orgánům veřejné správy brát tyto obavy a zájmy náležitě v úvahu,…“ — Preambule, Aarhurská úmluva

Vyzýváme proto vládu, poslance a senátory, aby dodrželi své sliby a závazky vyplývající z mezinárodních úmluv a nedovolili oslabení občanské společnosti.

Připojte se k dalším 5.710 lidem, kterým není lhostejné omezování občanských práv.