Popis

Opět nadešel čas pro to něco podniknout! Nadešel čas vzít osud našeho světa do vlastních rukou! Všichni se shodneme na tom, že proces planetárního osvobození trvá moc dlouho. Tímto máme možnost tento proces kolektivně urychlit. Proto vylepšujeme a měníme naši Nedělí meditaci a Událost za tuto Týdenní meditaci Vzestupu, abychom zapojili co největší počet lidí.

Sdílejte! Šiřte po celém světě! Prosím dejte na to savé webovky a na své blogy. Vyzvěte duchovní skupiny, by se zapojily. Jestliže znáte nějaké alternativní medium, můžete jim meditaci poslat. Můžete vytvořit skupinu na Facebooku pro lokální skupinu lidí, která se účastní ve vaší části světa. Také pro tuto záležitost potřebujeme jednu centrální FB skupinu. Můžete i na toto téma vytvořit video a dál ho na Youtube.

Vědecké studie potvrdily účinky hromadných meditací na lidské společenství, takže každý, kdo se této meditace zúčastníte můžete ve skutečnosti pomoci s tím, aby k Události došlo dříve:

http://thespiritscience.net/2015/06/18/studies-show-group-meditation-lowers-crime-suicide-deaths-in-surrounding-areas/

http://www.worldpeacegroup.org/washington_crime_study.html

Tato meditace pomáhá Silám Světla uzemnit energii Světla na povrchu naší planety tak, aby posílilo energetickou mřížku, která je potřeba pro urychlení procesu Vzestupu. Počet lidí, kteří tuto meditaci budou provádět je tím nejsilnějším faktorem/nástrojem, který má povrchová populace k dispozici pro urychlení tohoto procesu.

Čas meditace přesouváme na 4 pm GMT v neděli, tak, abychom i lidem v Asii umožnili meditovat s námi. Tuto meditaci provádíme vždy v 4 pm GMT, což si můžete přepočítat na níže uvedených odkazech na vaše aktuální časové pásmo a roční období. PRO CZ/SK platí toto = v 18:00 letního času anebo 17:00 zimního času.

 
Instrukce:

1. Použijte svoji vlastní techniku pro uvedení se do uvolněného stavu.

2. Vyjádřete svůj záměr zaměřit tuto meditaci jako nástroj pro urychlení procesu Vzestupu pro planetu Zemi a její obyvatele.

3. Vizualizujte si sloup Světla, který vychází z Centrálního Galaktického Slunce, pak prochází všemi body Světla v našem solárním systému a pak skrze vaše tělo do centra Země. Vizualizujte si druhý sloup Světla, jak vychází z centra Země, skrze vaše tělo a vzhůru k obloze ke všem bytostem Světla v našeho Solárním systému a naší Galaxii. Nyní sedíte ve dvou sloupech Světla, a Světlo proudí oběma směry současně. Tyto dva sloupy Světla ponechte aktivní po dobu několika minut.

4. A nyní si můžete toto Světlo vizualizovat jako duhový vír, rozšiřující se po celé Zemi a pak po celém Našem solárním systému, jak odstraňuje všechnu temnotu a anomálii, jak rozpouští Matrix a jak přináší štěstí, hojnost, mír a lásku všem bytostem v Našem solárním systému.

5. Vizualizujte si plné Odhalení a masivní uvolnění informací o mimozemské přítomnosti a o tajných vesmírných programech v hlavních masmédiích. Vizualizujte si vytvoření nového finančního systému, který slouží všem. Vizualizujte si první setkání s přátelskými mimozemskými rasami. Vizualizujte si, jak dochází k Události, která konečně osvobozuje Zemi.

Vítěství světla!

It is time to take action again! It is time to take the destiny of our world in our own hands! We all agree that the process of planetary liberation is taking too long. Here is our chance to collectively speed up the process. Therefore we are upgrading our Weekly Event Meditation and transforming it into Weekly Ascension Meditation to reach as many people as possible to join us

Make this viral! Share it worldwide! Please post it on your websites and blogs. Invite spiritual groups to join us. If you know an alternative media outlet, you can send it to them. You can create a Facebook group for your local group of people doing this in your part of the world. We also need one main Facebook group for this event. You can create a video about this and post it on Youtube.

Scientific studies have confirmed positive effects of mass meditations on human society, so each of you that will participate in this meditation can actually help bringing the Event closer to us:

http://thespiritscience.net/2015/06/1…

http://www.worldpeacegroup.org/washin…

This meditation helps the Light forces to ground the energy of Light on the surface of the planet to strengthen the Light grid which is needed to speed up the process of Ascension. Number of people doing that meditation is the single most influential factor within the power of the surface human population for speeding up process.

We are now shifting our mediation to 4 pm GMT (Greenwich Mean Time) each Sunday to allow people in Asia to meditate together with us. We are always doing this meditation at 4 pm GMT each Sunday, regardless of winter / summer time. You can convert 4 pm GMT to your local time zone here:

http://www.worldtimeserver.com/conver…

Or here:

http://www.timezoneconverter.com/cgi-…

Instructions:

1. Use your own technique to bring you to a relaxed state of consciousness

2. State your intent to use this meditation as a tool to speed up the process of Ascenison for planet Earth and its inhabitants

3. Visualize a pillar of Light emanating from the Galactic Central Sun, then going through all points of Light inside our Solar System and then through your body to the center of the Earth. Visualize another pillar of Light rising from the center of the Earth, then up through your body and upwards into the sky towards all beings of Light in our Solar System and our galaxy. You are now sitting in two pillars of Light, the Light flowing both upwards and downwards simultaneously. Keep these pillars of Light active for a few minutes.

4. Now visualize this Light as a rainbow vortex, expanding throughout the whole Earth and then throughout the whole Solar System, removing all darkness and anomaly, dissolving the Matrix and bringing happiness, abundance, peace and love to all beings inside our Solar system.

5. Visualize full Disclosure and massive information releases about the extraterrestrial presence and secret space programs through the mass media. Visualize the creation of the new fair financial system for everybody. Visualize the First Contact with benenvolent ET races. Visualize the Event taking place, finally liberating planet Earth.

Victory of the Light!