ROZEŠLETE TO VIRÁLNĚ! MÍROVÁ MEDITACE 11. DUBNA 2017 v 8:08
Originál publikoval Cobra 7.4.2017

Opět nastal čas pro akci! Opět nadešel čas na to vzít osud našeho světa do svých rukou! Všichni souhlasíme s tím, že proces dosahování planetárního míru trvá příliš dlouho. Zde máme možnost kolektivně tento proces urychlit. Proto využíváme příležitosti úplňku 11. dubna, abychom vytvořili portál, skrze který vyvážíme energetické pole kolem planety.

Tuto meditaci provádíme, abychom vytvořili protiváhu negativním účinkům vojenské eskalace, která právě probíhá v Sýrii:

https://www.rt.com/news/383782-us-strikes-syria-tomahawaks/

Rozešlete to! Rozšiřte po celém světě! Prosíme umístěte to na vaše webové stránky a blogy. Pozvěte duchovní skupiny, aby se zúčastnily. Můžete vytvořit FB skupinu pro vaši místní skupinu, která meditaci provádí ve vašem koutě světa. Také pro tuto událost potřebujeme jednu hlavní FB skupinu. Můžete k tomu vytvořit video a dát ho na Youtube.

Vědecké studie potvrdili pozitivní efekt masových meditací na lidskou společnost, takže každý, kdo se této meditace zúčastníte skutečně může pomoci Událost přiblížit:

http://thespiritscience.net/2015/06/18/studies-show-group-meditation-lowers-crime-suicide-deaths-in-surrounding-areas/

http://www.worldpeacegroup.org/washington_crime_study.html

Tato meditace pomáhá silám světla uzemnit energii Světla na povrchu planety tak, aby posílila Světelnou Mřížku, která je potřeba pro urychlení procesu dosažení planetárního míru. Počet lidí, kteří tuto meditaci bude provádět je tím hlavním a nejvýznamnějším faktorem v rámci možností povrchové lidské populace pro urychlené tohoto procesu.

V rámci provádění této meditace můžeme dosáhnout kritické masy 144.000 lidí, kteří ji budou provádět!

Astronomická tabulka pro naši meditaci ukazuje kardinální čtverec tvoří Slunce/Uran/Eris, Vesta, Jupiter/Měsíc a Pluto/Juno, což představuje vrchol planetárního napětí před tím, než bude konečně vyřešeno jako výsledek intervence Sil Světla:


Tuto meditaci budeme provádět v přesný okamžik úplňku v úterý, 11. dubna, v 8:08 Středoevropského času (CEST),
This equals 2:08 pm CST in Taipei, 8:08 am EET in Cairo, 8:08 am EET in Palmyra, 7:08 am BST in London, 2:08 am EDT in New York, 1:08 am CDT in Chicago, 0:08 am MDT in Denver and 11:08 pm PDT in Los Angeles on Monday, April 10th.

You can check the time of the meditation for your time zone here:

https://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=PEACE+MEDITATION&iso=20170411T080808&p1=53

Instrukce:

1. Použijte svoji vlastní techniku, abyste se uvedli do uvolněného stavu vědomí.

2. Vyjádřete svůj záměr, pro použití této meditace jako nástroje pro urychlení procesu nastolení míru na planetě Zemi pro její obyvatele.

3. Vizualizujte si sloup Světla vyzařujícího z Centrálního Galaktického Slunce, jak pak prochází všemi bytostmi Světla uvnitř našeho Solárního Systému a pak skrze vaše tělo do centra Země. Vizualizujte si druhý sloup Světla, jak vzestupuje ze centra Země, pak vzhůru, skrze vaše tělo a vzhůru k nebesům, směrem ke všem bytostem Světla v našem Solárním Systému a v naší Galaxii. Nyní sedíte ve dvou sloupech Světla a Světlo jimi proudí nahoru i dolů současně. Tyto sloupy Světla ponechte několik minut aktivované.

4. Nyní si vizualizuje fialový plamen, jak čistí vortex v Sýrii a jeho energetické pole na plasmatické, etherické a astrální úrovni. Pak si vizualizujte, jak se tento fialový plamen rozšiřuje skze Blízký Východ a očišťuje ho. Pak jej rozšiřte ještě dále, až již obejme celou planetu, a čistí její energetické pole na plasmatické, etherické a astrální rovině.

5. Nyní si vizualizujte jemně růžovou léčivou energii, jak léčí všechny lidi v Sýrii a jak této zemi přináší mír. Vizualizujte si toto jemné růžové světlo, jak chrání Palmyru. Vizualizujte si tuto posvátnou ženskou léčivou energii, jak léčí mysl a srdce všech lidí na celém světě, kteří jsou zapojeni do konfliktu v Sýrii. Pak si vizualizujte, jak se tato posvátná ženská energie rozšiřuje skrze celý Blízký Východ a jak léčí všechny lidi tam. Pak ji ještě více rozšiřte tak, aby zahrnula celou planetu a léčila všechny lidi na celé Zemi.

Bohyně chce mír a mír nastane!

Aktualizace k Mírové Meditaci naleznete na tomto odkaze: www.bod-zlomu.blogspot.cz

In English here: http://2012portal.blogspot.cz/

Prosíme ohodnoťte a podpořte naši práci:

1)

Mrkněte na některou z reklam,

na kterou se dostanete z reklamních bannerů

umístěných na blogu.

2)

Platba převodem na účet u KB:

107-6034340297/0100, v.s. 8888

IBAN: CZ4801000001076034340297

BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Připojte se k naší FB skupině:

https://www.facebook.com/groups/1552114588364251/

Prosíme sdílejte odkaz na tento blog:

http://bod-zlomu.blogspot.cz

 

Originální text:

 

MAKE THIS VIRAL! PEACE MEDITATION 2017-4-11

It is time to take action again! It is time to take the destiny of our world in our own hands! We all agree that the process of reaching planetary peace is taking too long. Here is our chance to collectively speed up the process. Therefore we are using the opportunity of the Full Moon on April 11th to create a portal through which we will balance the energy field around the planet.
We are doing this meditation to counteract the negative effects of the military escalation that is now taking place in Syria:
Make this viral! Share it worldwide! Please post it on your websites and blogs. Invite spiritual groups to join us. If you know an alternative media outlet, you can send it to them. You can create a Facebook group for your local group of people doing this in your part of the world. We also need one main Facebook group for this event. You can create a video about this and post it on Youtube.
Scientific studies have confirmed positive effects of mass meditations on human society, so each of you that will participate in this meditation can actually help bringing the Event closer to us:
This meditation helps the Light forces to ground the energy of Light on the surface of the planet to strengthen the Light grid which is needed to speed up the process of reaching planetary peace. Number of people doing that meditation is the single most influential factor within the power of the surface human population for speeding up the process.
We can reach the critical mass of 144,000 people doing this meditation!
Astrological chart for our meditation shows a cardinal grand square of Sun/Uranus/Eris, Vesta, Jupiter/Moon and Pluto/Juno which signifies the peak point of planetary tension before its gets finally resolved as a result of the intervention of the Light forces:
We will be doing this meditation at the exact moment of the Full Moon on Tuesday, April 11th at 08:08 am Central European Time (CEST). This equals 2:08 pm CST in Taipei, 8:08 am EET in Cairo, 8:08 am EET in Palmyra, 7:08 am BST in London, 2:08 am EDT in New York, 1:08 am CDT in Chicago, 0:08 am MDT in Denver and 11:08 pm PDT in Los Angeles on Monday, April 10th.
You can check the time of the meditation for your time zone here:
Instructions:
1. Use your own technique to bring you to a relaxed state of consciousness.
2. State your intent to use this meditation as a tool to speed up the process of bringing peace for planet Earth and its inhabitants.
3. Visualize a pillar of Light emanating from the Galactic Central Sun, then going through all beings of Light inside our Solar System and then through your body to the center of the Earth. Visualize another pillar of Light rising from the center of the Earth, then up through your body and upwards into the sky towards all beings of Light in our Solar System and our galaxy. You are now sitting in two pillars of Light, the Light flowing both upwards and downwards simultaneously. Keep these pillars of Light active for a few minutes.
4. Now visualize a violet flame purifying the Syria vortex and its energy field on plasma, etheric and astral planes. Then visualize this violet flame expanding through all Middle East and purifying it. Then expand it even more until it encompasses the whole planet, purifying its energy field on the plasma, etheric and astral planes.
5. Now visualize a soft pink healing divine feminine energy, healing all people in Syria and bringing peace to the country. Visualize this soft pink light protecting Palmyra. Visualize this divine feminine energy healing the minds and hearts of all people worldwide involved in the Syria conflict. Then visualize this divine feminine energy expanding through all Middle East and healing all people there. Then expand it even more until it encompasses the whole planet, healing all living beings on the planet.
Goddess wants peace and peace it will be!

Updates about the Peace Meditation: