POZEMSKO-BOŽSKÉ PARTNERSTVÍ
Zdravím vás milí přátelé, jsem Kryon z Magnetické služby. Vidím, že se tu dnes shromáždili všichni, které jsem chtěl oslovit. Fajn, tak to můžeme hned začít. Jak to mohu vědět? Díky  interdimenzionální koncepci. Čas, jak jej prožíváte a jemuž podřizujete svůj život, je dualistickou koncepcí, vyvinutou výhradně pro studium světů tohoto typu. Vznikala pomalu a projevovala se stále víc, podle toho, jak lidé před dávnými věky získávali stále hlubší a hlubší zkušenosti. Původní rasy na této planetě, které své biologické vlastnosti získaly od jiných bratrů a sester z vesmíru, žily své učební cykly bez konstrukce času. Až později, když člověk vypadl z Božského vědomí, navrhly světelné bytosti konstrukci, stavební plán, učební osnovu Země a mimo jiné i to, co vnímáte jako čas.
Čas sloužil a stále slouží vývoji bytostí, jakou jsi i ty, které zde chtěly prožívat zkušenosti na trojdimenzionální úrovni. Nyní je Země ve fázi vývoje, kdy se průběh času relativizuje. To máme také na mysli, když říkáme, že stojíš jednou nohou v trojrozměrném světě a druhou již ve vyšších dimenzích. Někteří z vás v duchu navštěvujete – nebo jak my říkáme: cestujete  v duchovním těle – bytosti nebo své vlastní (sou)části v páté nebo vyšších dimenzích. Toto téma je podrobně popsáno v mé nové knize. Tady bych se toho chtěl jen dotknout, aby se váš duch na to naladil. Mohou tak vznikat nové úhly pohledu.

Je hezké, že se tady my, Kryonova rodina, nyní setkáváme. Vím, kdo teď čte tento text. Znám tě. Možná už z hodně dávných dob. Možná jsi mi pomáhal koncipovat tuto planetu svými vědomostmi? Kroutíš nad tím hlavou? Neumíš si to představit, viď? Něco tak nádherného že bys tvořil se mnou? Kdo jsi? Řeknu ti to: Jsi část Boha, Stvořitele v tom nejopravdovějším slova smyslu, která se rozhodla „odmilovat“, „vypadnout z Lásky“. To se dělo tady na učební úrovni duality. Nyní opětovně zjišťuješ, jaké to je, plně se ponořit do Lásky. Objevuješ své srdce. Odmyslíme-li si to množství informací, které k tobě přicházejí skrz duchovní učitele, experimentuješ sám se sebou, kdo vlastně jsi. A to souvisí se srdcem. Velmi ti to doporučuji. Neboťklíčem k tvému vzestupu je otevřené srdce, nikoli množství vnějších informací; ty tě mohou jen připravit na cestu.
Předmětem naší dnešní diskuse je partnerství. Říkám záměrně diskuse, protože bych rád svým channelingem dosáhl toho, abys se mnou na toto téma diskutoval. Možná, a mnohým z vás to tak bude připadat, se tě toto téma týká právě teď. Pokud ne, vrať se k této diskusi někdy později. Kryon je někým, koho lze nazvat Nanebevzatým mistrem. Jsem tu, abych mnoha lidem pomáhal snadněji kráčet touto cestou a udržovat směr. A stejně jako všichni učitelé (Kryon se usmívá) rád opakuji již zmíněná fakta. Dělám to proto, aby ses stále rozpomínal na věci, které jsou pro tvou cestu důležité.
Vývoj lidstva v dualitě zahrnuje, že duše je rozdělena na dvě části, mužskou a ženskou.

Říkám to tady velmi zjednodušeně. Bližší informace lze nalézt v Kryonových knihách nebo jiných spisech. Nyní ses inkarnoval jako muž nebo žena. Protože však víš, jaké to je být celistvý, komplexní, totiž mužský i ženský, hledáš venku vhodný protějšek.Toužíš po pozemském partnerství. Mnozí z vás již prošli touto zkušeností mnohokrát a uvědomili si, že po období zamilovanosti začíná oheň uhasínat, až často zcela vyhasne. Jsi zklamaný a tak znovu hledáš – možná po určité přestávce na oddech – jiného partnera s nadějí, že najdeš naplnění. Pravděpodobně budeš opět zklamán, protože naplnění nalezneš jen sám v sobě, nikoli venku. To ti teď možná zní smutně, avšak když se ponoříš hluboko do svého nitra, pocítíš, že jsi to vždy věděl. Jedním z atributů Nové energie je, že v sobě už dokážeš spojovat svou ženskou i mužskou část duše. Mystikové všech dob to často popisovali jako „chymickou svatbu“. Je to pro tebe důležitý krok a pokud nastane, hluboce tě ovlivní. Někteří z vás to prožijí ve snu, někdo jiný v meditaci, někteří dokonce i při pozemském vědomí. Lze to pocítit na tělesné úrovni, často s eroticko-extatickým pocitem. Ti z vás, kdo komunikují s duchovním světem nebo se svým Vyšším já, dostanou k tomuto námětu další rady a vysvětlení. Pokud nastane spojení mezi mužskou a ženskou částí, můžeš často po celé dny pociťovat tíhu v těle i jiné symptomy. Je to skutečné splynutí na různých úrovních, v tvých dalších tělech. Mnozí to vnímají jako pocit blaženosti. Dokážeš-li to přijmout, jsi na cestě vplout do lásky k sobě samému. Nepotřebuješ už hledat venku, co máš nyní v sobě. Jednou se to přihodí každému z vás. Kdy, to záleží na tom, v jaké fázi se právě nacházíš. Měj trpělivost, stane se to.  Jako vedlejší účinek se k tobě přidruží ještě další části tvé duše.Všechny části tvé kompletní duše, které se učí v jiných časových úsecích nebo v jiných úrovních. Později v určité chvíli se přidají i ty části duše, které se nacházejí ve vyšších úrovních. To je však jiné téma, které důkladněji probírám ve svých knihách.

 

Jakmile v sobě spojíš svůj vnitřní mužský a ženský aspekt, budeš stále víc vnímat sám sebe a hledání může skončit. Když pak i přesto budeš chtít žít v partnerství, bude naprosto odlišné. Víš, co tím myslím? Vše, cos očekával od svého partnera, že by ti měl dát, můžeš prožívat sám v sobě, jsi pevně ukotven ve své vlastní božskosti. A to, co můžeš pak prožívat s pozemským partnerem, je vyvážené partnerství bez jakékoli závislosti jednoho na druhém. Jsi volný, svobodný. Láska mezi tebou a jinými lidmi se může svobodně rozvíjet. Když máš vše, co tě vyživuje, v sobě samotném, nemusíš to už hledat venku. Partner, jenž v sobě spojil mužský i ženský aspekt, stále víc žije svým vnitřním Já a koná v úzké spolupráci se svým Zlatým andělem, pak vnímá partnerský vztah, ať už se mu říká manželství nebo životní partnerství, jako obohacení, jako dodatečnou odměnu na cestě vzestupu.  Protože svým duchovním vývojem měníš své energetické pole, přitahuješ jen takového partnera, který se zajímá o totéž. Vnímá, že ho přitahuješ. Nebylo by to nádherné, prožívat láskyplné spojení, které probíhá pokud možno bez hádek a žárlivých scén, bez poměřování sil a dokazování,  kdo je lepší atd. atd.? To je vize, kterou bych vám chtěl nabídnout. To už není hudba budoucnosti, to je možné prožívat již tady a teď. Rozhlédněte se kolem sebe. Zažijete hodně změn v kruhu vašich přátel. Také u veřejně známých dvojic v politice a hospodářství bude docházet k podobným změnám. Jsou to změny, které umožní, aby se lidé ve vedoucích pozicích odhodlali pro nová rozhodnutí. Rozhodnutí k restrukturalizaci ve všech oblastech, které vyžadují inovace. Tyto změny, které tak toužebně očekáváte, se budou dít i díky novým milostným vztahům. Zeptám se: Uvědomujete si, kolik energie přijde nazmar, když člověk ve svém partnerství jen bojuje?

 

Tím vás rozhodně nechci podněcovat, abyste ukončili vaše současné manželské a přátelské vztahy. Žádám vás jen o malou inventuru, kritický pohled  na to, zda tyto vztahy ještě odpovídají vašemu novému Bytí. „Co s tím však mohu dělat?“, zeptáš se patrně. „Co mám dělat, Kryone, když můj partner maří všechny pokusy o můj další rozvoj nebo se jim vysmívá?“ Mou odpovědí je: Udělej si inventuru. Podívej se, co máte spolu ještě společného a co už ne. Vytvoř si takový soupis s  pomocí svého srdce, to vidí vždy jasně. A pak prověř, zda je tvůj partner na cestě, zda máš mít ještě trpělivost, zda existuje šance, že tě nechá v klidu rozvíjet, růst. Pokud ne, pak bude asi vhodné uvažovat o rozchodu. Vidím mnoho lidí, kteří se budou snažit ve svých vztazích vydržet. Myslí si, že se to určitě změní, že on/ona to vlastně míní dobře. Nenamlouváš si to jen, třeba s ohledem na děti a rodinu? Pokud se rozhodneš pro rozchod, první kroky nebudou lehké. Buď si však vědom toho, že nikdy nejsi sám, nikdy! Jsme ti vždy nablízku, abychom ti pomáhali v dalších krocích. Tvé Vyšší já ví, jaké další kroky jsou zapotřebí a už je téměř zahájilo. Stačí jen natáhnout ruku. A to se týká i tvého partnera, o nějž  je též postaráno. I on má své pomocníky, kteří mu mohou pomoci směrovat další kroky. Zda on/ona dokáže tento koncept  přijmout a nechá se vést, záleží jen na jeho/jejím rozhodnutí.

 

Možná se ještě objeví malé zádrhele, víš, ty stále se opakující vzorce chování, které tak dobře  znáš. Myslím tím, když děláš pořád to samé, protože se to tak dělalo vždycky. Nebo proto, že jiné úhly pohledu a jiné cesty znamenají změnu. A změny jsou často nepříjemné, vzbuzují  strach a vyžadují aktivitu. Neměj špatné svědomí, když se od svého partnera odloučíš. Vše bylo s největší pravděpodobností zahrnuto do plánu, který sis sám vytvořil na druhé straně závoje, když sis připravoval současnou inkarnaci. Nech to odejít a důvěřuj novým krokům, ať budou jakékoli. Může se to vyvinout i tak, že sis sice naplánoval rozchod, ale potom si uvědomíš, že přese všechno je přece jen možná nová společná cesta plná zázraků. Věz, že všechny plány, se kterými jsi sem na Zem přišel, jsou jen potenciály. A mohou být změněny!
Existují nyní lidé, jejichž mužský nebo ženský dvojník, spřízněná duše, se rovněž inkarnovala na Zem. Nebývá to však častý případ. Většinou zůstává ta druhá část duše na druhé straně závoje. Pokud jste se však domluvili na spojení tady v tomto životě, pak tví pomocníci udělají všechno pro to, abyste se setkali. Jsi zde na Zemi mimo jiné také proto, abys pomáhal Zemi a usnadnil jí cestu vzestupu. Stabilní, láskyplné spojení dvou milujících se lidí je velká možnost, jak umocňovat nápady a akce pro Novou Zemi. Kdo je vyrovnaný sám se sebou a má láskyplnou podporu v nějakém vztahu, má sílu pro zodpovědné činy.
Nebuď smutný, pokud jsi sám nebo pokud už víš, že se tvůj duševní dvojník neinkarnoval. Mohu tě ujistit, že pro každého z vás je tu na Zemi minimálně devět božsky harmonujících  lidí, tedy i pro tebe! Může to být i tak, že ses rozhodl jít životem sám. Pak kráčej svou cestou a tvoř z vlastní zásobárny sil. Bůh je v tobě! Na nic nečekej, převezmi otěže vlastní odpovědnosti. I toho si vážíme a milujeme tě. Podporu a sílu mnoha duchovních pomocníků máš zaručenu.

Je to mimořádná doba, Zlatý věk, jak ji také nazýváte. Může se stát, že tvá duální část duše, tvůj duševní dvojník k tobě přijde jako „walk-in“ (duše, která nahradí jinou duši v témže těle, aniž by toto tělo muselo zemřít; charakteristickým znakem je náhlá a zásadní změna chování člověka – pozn. překl.) Je to jedna z možností duální části duše, jak se inkarnovat do živého těla, pokud původní duše, která v tomto těle dosud sídlila, chce odejít na druhou stranu závoje. Možná proto, že své úkoly již dokončila nebo proto, že je mladou duší, která v této fázi už nechce pokračovat v další cestě. To se může dokonce přihodit i u existujícího partnera. Také toto téma jsem již detailněji popsal ve svých knihách. Na této době, do které ses nyní inkarnoval, je krásné to, že můžeš zažívat vklouzávání z jedné dimenze do druhé, že na vyšších úrovních vytváříš stále nové plány pro současnou dobu na Zemi. Neexistuje nic, co bys nemohl změnit. Požehnán je člověk, jenž zjistí, že spolu se svým Zlatým andělem, svým Vyšším já může vytvářet skvělé plány a žít je. To je ideál.

Hovořili jsme o partnerství mezi mužem a ženou. Zůstaňme ještě u partnerství, které tvoří každodenní život. Přátelství s kolegy, dlouholeté kamarádství „od školky“, vztahy s obchodními partnery i sousedské vztahy. Pro všechny tyto vztahy rovněž platí: pozorně je prozkoumej. Hodí se ještě do tvého života? Dříve se velmi cenilo pěstovat si dlouholeté přátelství. Tak jste byli i vychováni. Jaká je však situace dnes?Hodláš se dělit o svůj čas s člověkem, který ti již nerozumí, který není schopen pochopit tvé myšlenky a pravděpodobně ani netoleruje, čím žiješ? Neměj žádné výčitky takové přátelství s láskou ukončit. Udělej si prostor pro nová setkání, která obohatí tvůj život.

 

Dívej se kolem sebe, pozoruj, kolik lidí se probouzí a jak rádi by si povídali o Nové zemi, o všem, co zaměstnává jejich pozornost. Převládá nejistota a nevědomost, na druhé straně ale i hledání opravdové lásky. Budeš-li pozorný, najdeš spřízněné duše. Otevři se pro nové způsoby společného soužití a  bytí. Mnoho starých způsobů společného soužití se změní. Stejně tak bude potřeba nově přebudovat celé sociální oblasti. Možná jsi jeden z vedoucích pracovníků, kteří v této oblasti podnikají nějaké kroky. Měj odvahu! Podporu máš jistou. Teď už není čas na vyčkávání a odpočinek, nastal čas pro aktivitu. My Novou Zemi netvoříme, i když se staráme o magnetické a jiné změny. Vaším úkolem je krystalicky propojit struktury na Nové zemi a vytvořit Nové vědomí.

 

Vidím některé z vás, jak nad tím hloubáte. Jsem si vědom, že je to velmi výbušné téma. Tak se nyní pohodlně usaď, párkrát se zhluboka nadechni a užívej si energii lásky Všeho-co-existuje. Tato vlna lásky, kterou nyní vnímáš, ti pomůže božským způsobem vést svůj život.
V hluboké lásce a sounáležitosti

Kryon
Přijala Barbara Bessen v červnu 2007. Článek je k volnému využití, změny v textu nejsou povoleny. Z německého originálu http://www.kryon-deutschland.com/channeling_juni07.html pro www.novoucestou.cz přeložila Jana S.

Obraz: Lovers by Irina Vitalievna Karkabi, See more paintings by Lovers by Irina Vitalievna Karkabi at this website.