NOVÉ VĚCI SE DĚJÍ A DÍT BUDOU
„Nové věci se dějí a dít budou a ty je budeš zjevovat, pokud budeš na Zemi žít, pokud se neuzavřou tvá ústa, ruce nesloží, nohy nezemdlí a tělo nezemře. Až toto přijde a ty odejdeš a chvíle* ještě uplyne, pak se Kristus zjeví sám, ale ne již skrze člověka, ale sám sebou, aby změnil život Země a dal…“

Slovo Krista o falešných prorocích !

„Halasné trouby jsou vždy podezřelé z nepravých tónů, a proto ten, kdo se příliš vychloubá pověřením Božím, bývá často pověřencem ďáblovým – neboť nikdo o sobě nemůže nic tvrdit, dokud jeho skutky to neukáží a nepodají o tom svědectví. Věc Boží je svatá, neposkvrnitelná a nedoknutelná věcmi člověka.
Jen čistá nádoba ji může přijmout. To je zákon přísný a věčný, jako je věčný ten, komu je dána. Neboť nebe a Země pominou, ale slova má nepominou…
Neboť podle slov poznáte mne a já podle skutků poznám vás….“
(z knihy Boženky Cibulkové – Promluvy k B)

„Zachraň, Pane, lidské duše, před nepravými proroky – vždyť kdo jiný než Ty ví, jak záludná jsou jejich slova i celé naukové systémy oslňující ty, kdo málo znají onu moudrost tichou, jednoduchou, lásku ve skutcích – Kristovu pravdu…“
(z knihy Boženky Cibulkové – Kniha žalmů)

Jedna z nejkrásnějších a poučných částí tohoto poselství je SK3/38:

„Kdyby se mě někdo tázal: Pane, co žádáš od člověka toužícího vstoupit do domu Otcova a dosáhnout tak plné spásy – dal bych mu odpověď:
Mnohokrát jsem již jasně řekl, co má člověk činit, aby plnil Vůli Otcovu. Již Izraelští se ptávali. Tázali se i moji učedníci. Ptali se a ptají všichni věřící svých duchovních učitelů.
Je to tak těžké k pochopení, tak složité, nebo tajné, že málokdo ví, co máme dělat?
Pravda je vždy prostičká jako dítě dívající se na svět důvěřivýma očima. Ta vám říká slova jasná, jednoduchá a průhledná:
Člověče, věř a doufej v Pána Boha svého, člověče, miluj, pracuj, pomáhej a služ, kde je služby třeba. Člověče, snaž se být užitečný všem. Snaž se, abys jiným činil to, co bys chtěl od jiných přijmout ve slovu, skutku jako lásku, dobro, jako potěšení, povzbuzení i pomoc ve chvílích namáhání, kdy síly těla slábnou nebo když duše je příliš ztrápená a tím znavená.
Nevkládejte tyto pravdy do vznešených pojmů, ale ukažte sebe jako vzorného člověka, jako pilného dělníka na vinici Páně, jenž v potu tváře dobývá si svou mzdu doufaje vždy v pomoc a přispění Boží i v to, že z jeho namáhání vzejde dobro nejen jemu, ale lidem všem.
Přestaňte se již dotazovat a dohadovat o cestách k Bohu, ale vstupte přímo na ně hned v této minutě vašeho života, aby zítra již nebylo pozdě pro vás, pro ty, kteří k Bohu dojít chtějí, ale pro samé rozmýšlení a přemýšlení nad životem i nad Bohem k Bohu včas nedojdou, jak je stanoveno!“

Všimněte si, že tato část poselství obsahuje důležitou informaci. V závěru je řečeno: „Včas – jak je stanoveno!“ Pozor tedy – všechno má svůj určený čas a nelze jej promarnit. Představa, že díky reinkarnaci se budeme zlepšovat a zlepšovat (určitě zlepšovat?), stále a pořád až jednou, snad… NE NE NE.
Přijde doba, kdy tato část vývoje bude ukončena (SK1/16) a ti kteří nebudou na potřebné úrovni, budou muset začínat znovu (SK1/7-8, 36).

Jsme bytosti světla, které se inkarnovaly tady na Zemi a naším záměrem je aktivně pomoci ostatním lidem pochopit, co se na planetě děje a spolupracovat na přeměně, která právě teď probíhá.
Nebojte se udělat první krok. Jestliže jste člověk šířící světlo, víte to..
autor: Božena Cibulková

 

Zdroj: https://www.facebook.com/pleja.kristal/posts/405058899685440:2