NÁVRAT KRÁLE DRUHÝ PŘÍCHOD JEŽÍŠE KRISTA
Krásní lidé pro všechny jak jsem slíbil píši zdělení které mě bylo určeno.
Mé poselství je dáno a bylo předem určené.
Tento Ježíš, který byl od vás vzat do nebe, znovu přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet.
Schyluje se k největší události v dějinách lidstva,tato převratná událost zasáhne všechny obyvatele Země.
Možná vás zklamu, ale biblická proroctví hovoří jasně.
Lidé nedostanou rozum, nevzpamatují se a nezačnou se k sobě chovat láskyplně.
Problémy samy od sebe nezmizí.
Tolik oslavovaný vědeckotechnický pokrok je nevyřeší.
Bible mluví úplně o něčem jiném.
Podle proroctví a znamení v ní uvedených můžeme jasně vidět, že se blíží konec světa.
A že už je velice blízko, blíž, než jsme ochotni si připustit.
Tento předpovězený konec není však spojen s pádem meteoritu, atomovou válkou, pandemií nevyléčitelných nemocí nebo globální ekologickou katastrofou.
Konec světa, který předpovídá Bible je spojen s událostí, která s sebou nese naději.
Vrátí se ten, který po naší planetě chodil před 2000 lety, ten, který změnil svět
Ježíš Kristus.
Když Ježíš mluvil o znameních, která budou ukazovat, že jeho příchod je blízko, vyjádřil také obavu, aby jeho lid nebyl sveden falešnými tvrzeními. Varoval, že před jeho druhým příchodem „vyvstanou lžimesiášové a lžiproroci a budou předvádět veliká znamení a zázraky, že by svedli i vyvolené, kdyby to bylo možné.
Ježíš také řekl: „Tehdy řekne-li vám někdo: `
Hle, tu je Mesiáš nebo tam´, nevěřte!.
Varoval nás předem.
Aby mohli věřící rozlišit mezi pravým příchodem a jeho falešným napodobením, odhalují biblické texty podrobnosti o způsobu, jakým se Kristus vrátí.
Když Ježíš po svém vzkříšení vystoupil vzhůru v oblacích, oslovili dva andělé učedníky, kteří se stále ještě dívali do nebe za svým odcházejícím Pánem andělé říkali, že stejný Pán, který je před chvílí opustil – reálná osoba či hmatatelná bytost, ne nějaké duchovní bytí se zase vrátí na Zemi.
A jeho druhý příchod bude stejně viditelný a osobní jako jeho nanebevstoupení.
Ježíš Kristus přijde na tento svět osobně, ne v nějakém zastoupení.
On sám povede nebeský průvod, bude v jeho čele.
To on se vrátí jako mocný Panovník.
Kristův příchod nebude nějakým vnitřním a neviditelným prožitkem.
Nebude to ani příchod na určité místo na tomto světě.
Nepřijde tajně, ani se nezjeví jen vyvolené skupině lidí.
Ježíš neponechal prostor pro pochybnosti ohledně viditelnosti svého příchodu.
Jeho návrat bude celosvětovou událostí viditelnou pro všechny obyvatele Země.
Ujišťuji vás, že ho nikdo nepřehlédne.
Sám Ježíš popisuje svůj příchod takto:
Neboť jako blesk ozáří oblohu od východu až na západ, takový bude příchod Syna člověka.
Písmo jasně prohlašuje, že svědky jeho příchodu budou jak spravedliví, tak i bezbožní.Hle, přichází v oblacích!
Uzří ho každé oko…a tu budou lomit rukama všechny čeledi země a uzří Syna člověka přicházet na oblacích nebeských s velkou mocí a slávou.
Nebude to tichá, nenápadná událost.
Všichni o ní budou vědět.
Bude to triumfální návrat Pána pánů a Krále králů:
Zazní povel, hlas archanděla a zvuk Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe.
Opravdu to nebude nic, co by se dalo přehlédnout nebo snad přeslechnout…Když se Ježíš vrátí, přijde jako dobyvatel s mocí a „v slávě svého Otce se svými svatými anděly“
Přijde ve své a v Otcově slávě.
Jan popisuje slávu Kristova příchodu nejdramatičtějšími slovy.
Líčí Krista jedoucího na bílém koni, který vede nespočetnou nebeskou armádu.
Kristus tedy nepřijde sám, ale v doprovodu velkého množství andělů
Celý vesmír bude pozorovat úžasný návrat Ježíše na naši planetu..potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru vstříc Pánu.
A pak už navždy budeme s Pánem.
Když Ježíš přijde, zůstane v ovzduší nad naší Zemí.
Nesestoupí na ni, aby po ní chodil, aby dělal zázraky, uzdravoval, nebo se tu dokonce zabydlel.
Nebude konat žádná shromáždění a nebude mít žádné proslovy.
Při této příležitosti ještě nezaloží na této Zemi své království.
Až přijde Syn člověka, bude to jako za dnů Noé
Opět přijdu a vezmu vás k sobě…

Přichází Bůh náš a nehodlá mlčet.
Před ním jde oheň sžírající, vichřice běsní kolem něho.
Nebesa shůry i zemi volá, povede při se svým lidem. “
Shromážděte mi mé věrné, ty, kdo při oběti přijali mou smlouvu!“

Příchod Krále nádherné bytosti bude v tomto století a je naděje že se ho mnoho z vás dožije…