MOZKOVÉ VLNY A STAVY VĚDOMÍ

Činnost mozku probíhá na principu výměny elektřiny. Všechny mozkové buňky spolu komunikují pomocí elektrických výbojů, které neustále mozkem „proudí“. Součet všech těchto signálů vytváří celkovou elektrickou aktivitu. Ta se dá zaznamenat pomocí elektroencefalografu.

Rychlost elektrické aktivity mozku, která se nazývá frekvence (udává se v Hz, tzn. počtu kmitů za sekundu) se dělí pro zjednodušení do čtyř skupin, tzv. hladin vědomí. Jednotlivé hladiny vědomí mají tedy různou frekvenci a každá odpovídá jinému duševnímu i tělesnému stavu.

Beta vlny, Alfa vlny, Theta vlny, Delta vlny

 

Beta vlny (14 – 30 Hz)
Tyto vlny převládají v normálním bdělém stavu vědomí. Při vyšších frekvencích (tzv. gama vlny 31 – 100 Hz) nastávají stresové stavy nebo stavy napětí. Zde probíhá logicko-analytické myšlení, často se projevují neklidem, stresem, zlostí nebo strachem. Pozornost je vedena vně a směřuje k problémům spojeným s okolím. Beta = stav bdělosti. Je stavem vědomí soustředění se na vnější svět, akceschopnosti a připravenosti reagovat.

Alfa vlny (8 – 13 Hz)
Převládají v uvolněných a současně bdělých stavech. Klid a mír bez pocitu ospalosti nebo únavy jsou charakteristické pocity pod vlivem alfa frekvencí. Zde vznikají představy, kreativní řešení problémů a idejí. Mozek pracuje harmonicky a bez vysokých ztrát vzniklých třením. Alfa = stav uvolnění. Je stavem bdělého odpočinku; setrvání v hladině alfa je žádoucí stav většiny známých meditací, posiluje a regeneruje všechny životní funkce.

Theta vlny (4 – 7 Hz)
Tyto mozkové vlny charakterizují stav hlubokého uvolnění, meditace, určité fáze spánku. Při theta frekvencích lze nacházet v bdělém stavu vědomí neobvyklá řešení problémů, mohou nastat hluboké náhledy, rozvoj intuice a vize. Theta = stav představivosti. Je částečným útlumem vědomí, dostáváme se do něj při nejhlubším uvolnění nebo ve spánku, doprovázeném sny. Snění ve stavu theta podporuje představivost a tvořivost.

Delta vlny (0 – 3 Hz)
Delta frekvence se vyskytuje hlavně v hlubokém spánku nebo stavu hlubokého uvolnění. Tyto mozkové frekvence doprovázejí procesy obsahující tělesnou regeneraci. Delta = stav spánku. Je charakterizována naprostým útlumem všech mozkových funkcí. Je přítomna v hlubokém bezesném spánku. Dochází při ní k výrazné regeneraci všech životních funkcí a hromadění energetických rezerv.

 

 

Více zde: http://m.comenius2000.webnode.cz/news/mozkove-vlny-a-stavy-vedomi/#.VPwTaoylEWA.facebook