Popis

NENÍ-LI VÁM OSUD EVROPY LHOSTEJNÝ PŘIPOJTE SE K MEDITACI!!!

Více níže v zahraničním textu:

Tam byl nedávný vývoj v Evropě, která potřebuje naši naléhavou pozornost. Uprchlík krize v Evropě opět eskalovala:

http://www.businessinsider.com/winter-weather-will-make-eu-migrant-crisis-worse-2015-10

http://www.theguardian.com/world/2015/oct/21/slovenia-calls-in-army-refugee-crisis-borders-europe

http://www.express.co.uk/news/world/613809/European-migrant-crisis-refugees-set-fire-tents-Slovenia-selfies-travel-UK-Germany

Stable Evropa má zásadní význam pro geopolitickou stabilitu na planetě a jedním z klíčových faktorů na více či méně stabilní přechod k události.

Proto bylo požádáno o světlých sil, které co nejvíce lidí bude možné podpořit obyvatele v Evropě s naší meditace znovu. To je časově citlivá a je třeba jít virové! Musíme oslovit masy lidí, tak že kritická masa lidí vlastně dělá je dosaženo. Je čas, abychom se sjednotili v účelu tak, že světlo bude vítězný. Prosím, tento post na vašich webových stránek a blogů. Pokud víte, že alternativní mediální výstup, můžete poslat jim to. Můžete sdílet se svým iPhone. Můžete vytvořit skupinu na Facebooku pro místní skupinu lidí, kteří dělají to ve vaší části světa. Můžete vytvořit video o tom, a poslat ho na Youtube.

Vědecké studie potvrdily pozitivní vliv masových úvahy o lidské společnosti, tak každý z vás, kteří se budou podílet na této meditaci může skutečně zachránit lidské životy v Evropě a ve světě:

 

Budeme dělat tuto meditaci v neděli, 25. října v 7:00 hodin středoevropského času (SEČ). To se rovná 8:00 pm EET v Káhiře, 6:00 pm GMT v Londýně, 2:00 pm EST v New Yorku, 1:00 pm CST v Chicagu, 1:00 PM MDT v Denveru a 11:00 PST v Los Angeles.
Můžete zkontrolovat čas meditace pro vaše časové pásmo je zde:

 

1. Použijte svůj vlastní techniku, aby vás na uvolněném stavu vědomí
2. Státní váš záměr, aby se situací v Evropě mír a uzdravení
3. Představte si paprsek světla vycházející z tvé duše hvězdy čakry (8 palců / 20 cm nad hlavou), do duše Hvězdných čaker každý meditovat

4. Zobrazte teď kolektivní paprsek světla expanzi do země energetické sítě a zasáhnout Evropu, spojení s duše é čaker všem zúčastněným v situaci tam, jejich harmonizaci a inspirovat je k nalezení mírového řešení. Prohlížet všechny uprchlíky dostávají jídlo, vodu, přístřeší, lékařskou pomoc a humánního zacházení. Prohlížet všechny uprchlíky a policisty, který by mohl získat násilný zklidnění a volbou mírová řešení. Vizualizujte všechny členy temných sil, kteří se snaží proniknout do Evropy vystupují jako uprchlíci, byly uznány jako takové, a zadržen prosazování práva. Představte si Evropa udržet mír a stabilitu, že ona dosáhla v posledních 70 letech.

Je velmi důležité pro lidi zapojené do situace v Evropě, být vědomi toho, že budeme podporovat je s touto meditací, takže bude přijata energie Světla pošleme a budou moci léčit situaci. Proto bylo požádáno Světlem, síly, které byste o tom informovat své kontakty v Evropě, která budeme jim pomáhají s touto meditací, pomocí e-mailu, Facebook, Twitter a další komunikační prostředky. Bylo také požadováno, že lidé v Evropě šířit tuto informaci ve svých sítích.Youtube videa již byla vytvořena pro tuto meditaci v mnoha jazycích. Prosím ignoruje datum září ve videu, meditace děláme tento víkend je přesně

https://www.youtube.com/watch?v=e8817_75lTEhttps://www.youtube.com/watch?v=wXYiSd3vqJoGerman:

https://www.youtube.com/watch?v=oWQ76GZ5LRc

Dutch:

https://www.youtube.com/watch?v=u3Y4G3SVljs

Danish:

https://www.youtube.com/watch?v=FDF47Z7BasM

Swedish:

https://www.youtube.com/watch?v=MqU-tzd9N9Q

Spanish:

https://www.youtube.com/watch?v=oNltpQ_hgEY

Portuguese:

https://www.youtube.com/watch?v=uy-dK-RhJsI

Italian:

https://www.youtube.com/watch?v=UoEe7CC83lk

French:

https://www.youtube.com/watch?v=ceUGx5W1JFk

https://www.youtube.com/watch?v=uTcLn-wXHJc

Romanian:

https://www.youtube.com/watch?v=2MOIoqU2omI

Hungarian:

https://www.youtube.com/watch?v=3pPneU-f3V0

Latvian:

https://www.youtube.com/watch?v=5Z78e5hJNHk

Russian:

https://www.youtube.com/watch?v=4s38D6eqVdQ

Czech:

https://www.youtube.com/watch?v=XN7KQIQiFlc

Polish:

https://www.youtube.com/watch?v=MQig_wH67rA

Bulgarian:

https://www.youtube.com/watch?v=LsbmD7faF48

Croatian:

https://www.youtube.com/watch?v=KAW19m642dQ

Slovenian:

https://www.youtube.com/watch?v=jTdqt0c6AS4

Turkish:

https://www.youtube.com/watch?v=fqa9MFPtJpI

Arabic:

https://www.youtube.com/watch?v=hy_voPWBmcY

Japanese:

https://www.youtube.com/watch?v=3WXP_QFMZSU

Chcete-li další pomoc při řešení situace v Sýrii, která je zdrojem Europan uprchlické krizi, můžete tak učinit tento velmi jednoduchou techniku ​​na konci naší meditace v neděli. Tato technika posílí víru bohyně v Sýrii, které Archóni se snaží potlačit. Jednoduše vizualizovat tento kus starověkého Halafian keramiky rotující po celém regionu Sýrie / Iráku, posílení bohyně vír tam a odstraní všechny temnotu z regionu:

Tento kus Halafian keramiky, vyrobené před 7000 lety, obsahuje posvátné geometrie kódy, které aktivují bohyně přítomnost a odstranit temnotu ze všech čtyř stran.

Aktualizace o meditaci pro Evropu:

 

There has been a recent development in Europe that needs our urgent attention. The refugee crisis in Europe has escalated again:

http://www.businessinsider.com/winter-weather-will-make-eu-migrant-crisis-worse-2015-10

http://www.theguardian.com/world/2015/oct/21/slovenia-calls-in-army-refugee-crisis-borders-europe

http://www.express.co.uk/news/world/613809/European-migrant-crisis-refugees-set-fire-tents-Slovenia-selfies-travel-UK-Germany

Stable Europe is crucial for geopolitical stability on the planet and one of key factors to more or less stable transition towards the Event.

Therefore it has been requested by the Light forces that as many people as possible support the people in Europe with our meditation again. This is time-sensitive and needs to go viral! We need to reach masses of people, so that the critical mass of people actually doing it is attained. It is time for us to unite in purpose so that Light will be victorious. Please post this on your websites and blogs. If you know an alternative media outlet, you can send it to them. You can share it with your iphone. You can create a Facebook group for your local group of people doing this in your part of the world. You can create a video about this and post it on Youtube.

Scientific studies have confirmed positive effects of mass meditations on human society, so each of you that will participate in this meditation can actually save human lives in Europe and worldwide:

 

We will be doing this meditation on Sunday, October 25th at 7:00 pm Central European Time (CET). This equals 8:00 pm EET in Cairo, 6:00 pm GMT in London, 2:00 pm EST in New York, 1:00 pm CST in Chicago, 1:00 pm MDT in Denver and 11:00 am PST in Los Angeles.
You can check the time of the meditation for your time zone here:

 

1. Use your own technique to bring you to a relaxed state of consciousness
2. State your intent to bring peace and healing to the situation in Europe
3. Visualize a beam of Light emanating from your Soul Star chakra (8 inches / 20 centimeters above your head) into the Soul Star chakras of everybody meditating

4. Visualize the now collective beam of Light expanding into the Earth energy grid and reaching Europe, connecting with Soul Star chakras of everyone involved in the situation in there, harmonizing them and inspiring them to find a peaceful solution. Visualize all refugees receiving food, water, shelter, medical assistance and humane treatment. Visualize all refugees and policemen that might turn violent calming down and choosing peaceful solutions. Visualize all members of the dark forces who are trying to infiltrate into Europe posing as refugees, to be recognized as such and detained by law enforcement. Visualize Europe keeping peace and stability that she has achieved in the last 70 years.

It is very important for people involved in situation in Europe to be aware that we will be supporting them with this meditation so that the energy of Light we send will be received and will be able to heal the situation. Therefore it has been requested by the Light forces that you inform your contacts in Europe that we will be helping them with this meditation, using email, Facebook, Twitter and other means of communication. It has also been requested that people in Europe distribute this information within their networks.Youtube video has already been created for this meditation in many languages. Please disregard the September date in the video, meditation we are doing this weekend is exactly the same:https://www.youtube.com/watch?v=e8817_75lTEhttps://www.youtube.com/watch?v=wXYiSd3vqJo

German:

https://www.youtube.com/watch?v=oWQ76GZ5LRc

Dutch:

https://www.youtube.com/watch?v=u3Y4G3SVljs

Danish:

https://www.youtube.com/watch?v=FDF47Z7BasM

Swedish:

https://www.youtube.com/watch?v=MqU-tzd9N9Q

Spanish:

https://www.youtube.com/watch?v=oNltpQ_hgEY

Portuguese:

https://www.youtube.com/watch?v=uy-dK-RhJsI

Italian:

https://www.youtube.com/watch?v=UoEe7CC83lk

French:

https://www.youtube.com/watch?v=ceUGx5W1JFk

https://www.youtube.com/watch?v=uTcLn-wXHJc

Romanian:

https://www.youtube.com/watch?v=2MOIoqU2omI

Hungarian:

https://www.youtube.com/watch?v=3pPneU-f3V0

Latvian:

https://www.youtube.com/watch?v=5Z78e5hJNHk

Russian:

https://www.youtube.com/watch?v=4s38D6eqVdQ

Czech:

https://www.youtube.com/watch?v=XN7KQIQiFlc

Polish:

https://www.youtube.com/watch?v=MQig_wH67rA

Bulgarian:

https://www.youtube.com/watch?v=LsbmD7faF48

Croatian:

https://www.youtube.com/watch?v=KAW19m642dQ

Slovenian:

https://www.youtube.com/watch?v=jTdqt0c6AS4

Turkish:

https://www.youtube.com/watch?v=fqa9MFPtJpI

Arabic:

https://www.youtube.com/watch?v=hy_voPWBmcY

Japanese:

https://www.youtube.com/watch?v=3WXP_QFMZSU

Chinese:

https://www.youtube.com/watch?v=JoqaNWU9whA

Korean:

https://www.youtube.com/watch?v=ern-KLOjgwI

If you wish to further assist in resolving the situation in Syria, which is the source of the Europan refugee crisis, you can do this very simple technique at the end of our meditation on Sunday. This technique will strengthen the Goddess vortex in Syria that the Archons are trying to suppress. Simply visualize this piece of ancient Halafian pottery rotating over the whole Syria/Iraq region, strengthening the Goddess vortex there and removing all darkness from the region:

This piece of Halafian pottery, made 7000 years ago, contains sacred geometry codes that activate Goddess presence and remove darkness from all four directions.

Updates about Meditation for Europe: