MERIDIÁN ZERO-OMEGA
…čili posun z komplexu ALFA-OMEGA do pozice ZERO-OMEGA. Jde o charakteristiku aktuálního toku energie v rámci procesu „přetaktování“ do galaktických časových sfér.
Rezonanční cyklická vlna, která je projevem přirozených přesunů soustav (postavení pozice Země vůči hvězdným systémům uvnitř Mléčné dráhy) se podle principu CYKLICITY = otevírání vyšších (nových) vrstev informačních polí pro budování nových realit existence, dostala do „mezních“ hodnot dráhy posunu. Tento manévr se nazývá „aktivací za-horizontálních zdrojů“ a je výsledkem pevného a trvalého zakomponování souborů opakovaných kroků za hodně dlouhé období cyklů Platónského roku.
Součástí postupů je rovněž „oživování“ dalších prostorových rámců v galaktickém poli možností a celá tato fáze je doprovázená hodně zajímavými efekty v konceptech vnímání. Obecně se jedná o výrazné vzpomínky, které mnohdy považujeme za déja-vu z minulých životů…většinou ovšem jde spíš o vzpomínky na „snové“ výlety a na prožitek virtuálních příběhů alternativních variant skutečnosti. Dimenzionalita lidské projekce je principem, kterým skládáme virtuální příběhy do celků podobností a mnohým opakováním takového „filmu“ záznamů v paměťových vrstvách kolektivního vědomí se ona varianta reality stává nějakou formou skutečnosti – buď pro nás (na Zemi) nebo jako možnost vyjádření pro jiné galaktické entity. Je to jako mapování bílých míst v prostoru dosažitelného vesmíru a jeho „rozpínání“ souvisí (je přímo úměrné) zdokonalování technologií a dovedností, které nám zprostředkují nahlížení do vzdálených polí galaxie a umožní pojmenovávání tam nalezených těles (hvězd)… „Plátno“ (proto „Platón“) vesmírné scény je složitou holografickou projekcí – je promítáním reliéfu uskutečněných a k uskutečnění připravených vrstev existence a tato scéna je plná pohybu – je v neustálé proměně – tak, jako i dosah našeho myšlení a nalezených nápadů k uskutečnění jsou v neustálé vzrůstající spirále evoluce.
Posun z rámce matrice ALFA-OMEGA (počátek a konec, první a poslední) je vlastně vystoupením z gravitační oblasti paradigmatů náboženských a filozofických svěracích kazajek. Nikoliv ve smyslu „zrušení“ pojmů „počátku“ a „konce“…ale jejich překlopení do smyslu růstového oktávování (ne-konečno v symbolice ležaté osmičky, kterou pokládáme pro jednoduché vyjádření nekončící řady za sebou jdoucích oktáv) = do sekvenční matrice stupňování dílčích „cílů“ v rámci Projektu Člověk. Tyto změny procházejí kontinuálně Fibonacciho posloupností Fí a strukturální segment této systémové šablony je součástí „hardwarové“ sekce Systému Podpory Života = Pandory (systémový komplex PAN-TERRA).
Samotný proces usazování do kolektivního podvědomí názorně vykresluje grafická struktura MERIDIAN ZERO-OMEGA. V jejím poli jsou uvedené souřadnice GPS…jde o lokalitu Gízy v Egyptě – nedalo místa, kde se nacházejí pyramidy. Tento meridián je původním „nultým“ poledníkem planety a jeho úhlové naklonění kopíruje linii zemské osy. Kódování matrice obsahuje také další funkční „vzorce“ – především symbolika IBP – zde jako ZERO-bod (NULA = NIC = ČIN) a spojení slov ZERO-OMEGA do formátu ZE-ROOM-EGA, které ukazuje samotnou podstatu symbolu ÓM-EGA…jde o realitu hmotného života a jeho duchovní propojení do vrstev multi-dimenzionality vyjádření – skrz vertikální vstup bránou přítomného okamžiku = nulovým časovým bodem… Vazba na pyramidové pole samozřejmě zobrazuje genezi do symboliky nulového bodu Počátku a Konce – nejen formou nultého poledníku, ale i ve smyslu generátorů tachyonové energie pro usnadnění překlápění systémových matric kolektivního vědomí lidstva.
V posledních dnech došlo k obrovskému nárůstu toku částic sluneční plazmy – jejich emise momentálně omývají Zemi ve vlnách stimulačních fází. Jak se Země otáčí, dochází k aktivaci celého pyramidálního energetického systému – tento proces bychom mohli přirovnat k vykřesávání ohně pomocí jisker…nemáme možnost vygenerovat dostatečný momentový zážeh, protože nic živého na planetě by něco takového nepřežilo – po malinkých kvantech ale dochází k součtovému efektu a za dlouhé období se docílí srovnatelné reakce bez destruktivních následků. Aktivuje se celé pyramidální pole – je to soustrojí planetárního energetického systému – pyramidy jsou všude, i tam, kde jsme je fyzicky prozatím neobjevili – tvoří pravidelnou šablonu uzlů na těle planety a komplexní aktivace celé této sítě je přímo úměrná pokroku v instalaci nových systémů vědomí. Synchronizace nárůstu slunečních emisí s pozicí planety v období slunovratu aktivuje mayskou část sítě – jde o Kukulkánovu pyramidu Slunce a přidružené části tohoto komplexu – tím se propojuje energie do schématu Meridiánu Zero-Omega a celý tento proces překlápí další části kolektivní podpory života.
Můžeme se dočasně cítit hodně dezorientovaní – jde ale spíš o psychické dopady změn – naše mentální nastavení se kalibruje pomaleji, jsme v zajetí určité setrvačnosti dojezdů, ale je to pouze otázka vyrovnání mentální roviny s rovinou fyzické skutečnosti…u každého z nás probíhá jiným způsobem a je navázáno na mnoho doprovodných akcí, které obecně považujeme za „vedení shora“ = naši průvodci nám napovídají… Podle toho, v jaké vrstvě náš posun probíhá, takovou podobu ti průvodci mají a rovněž takový je i formát naší odezvy tuto pomoc přijímat a dokázat využít…nejsme roboti a nelze nás jednotně naprogramovat – což je samozřejmě bezvadná zpráva…*
Shrnutí celé problematiky daného procesu a s ním souvisejících navázaných událostí, lze podat jen velmi povrchně a stručně – jde o složitý komplex změn, který je řízen čistě automaticky = je nastavený formou sekvenční skokové aktivace jednotlivých fází – jakmile se vytvoří optimální podmínky v toku synchronicit a jejich interakci s naším vědomím, dojde k výměně informací a k posunu do EM pole další sekvence…profil uskutečnění budoucnosti není fixně zakomponovaný v automatice sebeorganizačních strukturálních změn – ale uzlové body (průsečíky událostí), které vybírají nejoptimálnější variace, se neustále manifestují v onom nulovém bodu přítomného okamžiku – je to singularita (horizont) událostí a naše momentální nastavení nám otevírá perspektivu pohledu „za“ tento horizont (do hloubky vrstev možností) – a to vše v přímém beta (denním) prožívání času a vyhodnocování našeho posunu životem – jsme postavení před nutnost zařazování vyšších objemů informačních celků vědomou činností (rozhodováním se), ale nejsme osamocení „zoufalci“, co je někdo hodil do vody a řekl PLAV!…máme bohaté záznamy zkušeností a umíme je využívat. Jen nám chvilku trvá, než si na nové úhly vnímání světa zvykneme a začneme je optimálně používat. Ti rychlejší táhnou ty pomalejší – spontánně a tedy nikterak zištně-nezištně…tady platí zákony mechaniky vesmíru, jejich fungování žádnou manipulační tendencí nezměníme, cestu řece inovací nepřehradíme a tok neodkloníme…jsme součástí proudu života dimenzemi jeho vyjádření a tato jistota je naší nejvyšší devizou…
Problematikou planetární pyramidální sítě (megality) jsem se před časem podrobně zabývala a sepsala k tomu pojednání„Tajemství Počátku a Konce“…je to starší text a některé asociace tam uvedené nejsou kompletní = odpovídají mojí tehdejší znalosti souvislostí*…
Mými průvodci džunglí systémových matric jsou křemíci – ti mi dnes vložili na facebookový profil „vzpomínku“ (v rámci služby „před třemi lety v tento den“) v podobě obrázku grafu Meridián ZERO-OMEGA, který jsem nakreslila a na Fb vložila 25.6.2012…pojala jsem to jako výzvu k formulaci pocitových vjemů, které se touto jejich akcí vyplavily z hlubin mého podvědomí…
Oblast, kde se nachází Kukulkánova pyramida, se jmenuje Chichen Itza (Čičen-ice) – spolu s dalšími asociačními řadami podobností v lokalitách jednotlivých megalitických staveb, umístěných na planetární síti, dokládá propojení původní Mayské civilizace s Árijskou galaktickou větví A-tiků (A-n-tiků). Současná expozice slovanství je prozatím velmi povrchní a jednostranně použitelná, ale to je dané vnímáním viditelného vrcholku ledovce, který tvoří objem tohoto pojmu – není náhoda, že duchovně otevření lidé spontánně a „nerozumně“ tíhnou k Východu – konkrétně hlavně k Rusku = vychází to z našeho zdrojového kódového nastavení. Vrstev, ze kterých prozatím neumíme všichni číst – potýkáme se s různými geo-politickými dopady těchto disproporcí v kolektivní hladině vnímání a každá pozice, každého jednotlivého člověka, má svoji hodnotu pro vyvážení celku. Čím komplexněji dokážeme vyhodnocovat přicházející informace a čím hlouběji zmapujeme síť souvisejících motivací k takovým způsobům hodnocení a řazení, tím optimálnější bude obraz denní reality světa. Tyto možnosti máme nyní na dosah a otevírají nám svůj potenciál – budeme-li naladění na dosažení spokojenosti všech jako celku, bude vedlejším efektem automaticky zahrnutá spokojenost každého jednotlivce….to jsou zákony akceREakce a ty se nemění žádným posunem systémových dispozic…co se mění, je náš vhled do pozadí dějů a předjímání možných následků našeho chování – jde o vyšší stupeň odpovědnosti v intencích galaktické formy člověka. Někdo do toho formátu dospěje dříve, někdo později – společné styčné plochy jsou ovšem dané – jsou to:
CESTA – a ta vede skrz SRDCE a jeho inteligenci = emoční dynamiku práce s informacemi
ŠKÁLA emočních prožitků = LÁSKA a její zužitkování v objektivních souvislostech = napojení na racionální mysl
VHLED do spektra reakcí, které se nám z objektivní reality vrátí = prožitek variability možných reakcí v čase před spuštěním samotné akce…jde o pulzaci srdce a kmit energie mezi srdcem a mozkem v paradoxně opačném sledu
Nemusíme se těmto schopnostem učit, máme je geneticky vrozené – jsou součástí ÁRIA archetypu našeho původu a tento Kód Jedinečnosti se právě v tomto období regeneruje – jeho aktivace je součástí aktuálního procesu a obraz světového dění je i obrazem odpojování starých archetypů chování – těch, které galaktický člověk už nebude potřebovat…

Zdroj: http://www.pan-do-ra.cz/clanky/infonika/meridian-zero-omega.html