KIRAEL – FOTONOVÁ ENERGIE – CO JE FOTONOVÁ ENERGIE?
Kirael prostřednictvím Kahu  Freda Sterlinga

Fotonová energie je nový silný zdroj energie, který nahradí elektřinu v novém miléniu. Je to bezplatný zdroj energie, na který si nikdo nemůže vytvořit monopol. Jeho vnější okraj (pás) již zasáhl naši atmosféru a ovlivňuje nejen Zemi, ale mnoho planet v naší Sluneční soustavě. Fotonová energie je světelná energie, a proniká na Zemi ve vlnách. Dokáže prodloužit lidský život, protože opět sladí lidské tělo se světelným tělem. Fotonová energie vibruje na velmi vysoké frekvenci a dává sílu k okamžitému projevu myšlenky.

Proto je nezbytné, abychom si udrželi jasnost a čistotu našich myšlenek pomocí meditace, bytí v přítomnosti a zaměřením pozornosti do svého srdce. V určitém významu, Velký posun ve vědomí je posun Matky Země a jejích obyvatel do sféry fotonové energie na dalších 2.000 let.

Fotonová energie: léčivá energie pro Matku Zemi & lidstvo

KIRAEL: Fotonová energie je nová energie nové éry, čtvrté a páté dimenze. Matka Země si vyžádala pomoc fotonové energie, aby se vyléčila z toho, co přinesl primitivní přístup lidstva k životnímu prostředí, a aby vzestoupila do nové energie. Fotonovou energii není možné srovnat s ničím, co jste kdy viděli, o čem jste kdy slyšeli, nebo čeho jste kdy byli součástí.

Tato nová energie vibruje na mnohem vyšší frekvenci než Země a má sílu k uzdravení, vyrovnání a změně. Může prodloužit lidský život, protože její molekulární struktura opět sladí lidské tělo se světelným tělem. Fotonová energie je energií Světla a pohybuje se všemi galaxiemi současně. Velký posun je vývoj Matky Země a jejích obyvatel směrem k fotonové energii.

Fotonová energie prostupuje vším, co jí přijde do cesty. V současnosti již proniká do roviny Země. Vnější okraj neboli pás fotonové energie již zasáhl do naší atmosféry a ovlivňuje nejen Zemi, ale i mnoho planetárních systémů okolo ní.

Fotonová energie nabízí nezávislost na fosilních palivech a nikdo si na ni nemůže vytvořit monopol. Je to bezplatný zdroj energie, který bude k dispozici každému, a uspokojí veškeré energetické potřeby po Posunu. Byla využita při významných posunech, aby dodala energii systému, který již nebyl schopen fungovat se stávajícím zdrojem energie.

Protože fotonová energie vibruje na velmi vysoké frekvenci, dodává sílu k okamžitému projevu myšlenky. Jinými slovy – cokoli pomyslíte, okamžitě tvoříte. Proto je nezbytné, abychom pomocí meditace a bytí v přítomnosti neustále udržovali jasnost a čistotu našich myšlenek. Ti, kteří procházejí procesem změny a transformace, se fotonové energii přizpůsobí rychle. Je to léčivá energie, pro nejvyšší dobro všech.

Naše Sluneční soustava se nachází na vnějším okraji fotonového pásu. Potrvá to přibližně 3 dny, než Země projde vnějším okrajem“, popsané v knize Kirael: The Great Shift (Kirael: Velký posun – pozn. překladatele). Uvnitř pole fotonové energie se pak Země ocitne ve věčném světle.

Skutečný vstup do pásu fotonové energie je přímo ovlivněn stupněm duchovního procitnutí populace na Zemi. Probuzení lidstva do neutěšené situace Matky Země tento faktor času může ovlivnit, a také jej ovlivní. Matka Země vysílá signály lidstvu, aby jí věnovalo pozornost. Volá po přizpůsobení se nově nastupující fotonové energii. Pokud volá po přizpůsobení se, v podstatě se sama nalaďuje. Fotonová energie je bratrem Matky Země.

V tuto chvíli je vstup do fotonového pásu plánován krátce po přelomu století, nicméně přesné datum závisí na pozitivních myšlenkách lidstva a jeho odezvě na poselství Matky Země. Odhaduje se, že Matka Země setrvá v poli fotonové energie po dobu příštích 2.000 let.

Vlny fotonové energie

KIRAEL: Fotonová energie přichází ve vlnách. Příliv a odliv těchto energetických vln je zcela normální a přirozený. Když vlny Zemi zasáhnou, jsou tak velké, že pohlcují rovinu Země téměř celou v jediném okamžiku. Netrvá to dva nebo tři dny, než zasáhnou celou Zemi. Vlny se zkrátka objeví a zmizí. Je to velmi rychlé. Přicházejí velmi rychle, a velmi rychle odcházejí. Vlna vypadá jako spirála. Ve své podstatě nemá začátek a konec, ale protože se pohybuje kolem Země, zdá se, že je má. Ve skutečnosti se ale pohybuje ve spirále.

Důležitá je mocnost vln. Silná vlna představuje vyšší hladinu fotonové energie, protože je zde větší množství fotonů, které v ten okamžik pronikají do roviny Země. Slabá vlna může na šířku měřit čtvrt míle (0,4 km – pozn. překladatele), silná vlna od 1,5 do 2 mil (2,4-3,2 km – pozn. překladatele).

Fotonová energie zesiluje vaše obavy i lásku. Doslova vámi proplouvá. Pokud je ve vás, můžete se cítit skvěle – to je ta lepší stránka. Stinnou stránkou je, že pokud ji necháte, může posílit vaše strachy, a přivodit vám tak deprese. Nedovolte, aby se z ní stala vaše zadní vrátka. Klíčem k efektivní práci s fotonovou energií je zůstat ve stavu Pravdy, Víry a Nadšení. To, zda se cítíte dobře, na ní nesmí být závislé. Není to o tom, cítit se dobře. Je to o pokroku ve vašem vývoji, o pochopení, a přípravě na Velký posun.

Svět reaguje negativně na energetická maxima

KIRAEL: Pokud je hladina fotonové energie na úrovni 7-9, kolektivní světové vědomí se pohybuje na velmi negativní úrovni. Zvláštní, nemyslíte? Když je hladina fotonové energie vysoká, kolektivní vědomí upadá do zkázy a beznaděje. Téměř se stává provázané s „černou stranou“, dá-li se to tak říci, a do myšlenek lidí se příliš aktivně zapojuje jejich rozum. Jejich myšlenky tak většinou nejsou v souladu s energií těchto vysokých hladin, takže se nedají ovládat. Toto se děje převážně proto, že lidé se snaží myslet pomocí 10% svého mozkového potenciálu, namísto využití 90% procesu vtělení. Proto je, prostřednictvím takových myšlenek, kolektivní vědomí všech lidí aktivní ve stejném okamžiku, a stává se tak poměrně zmateným.

Využijte duchovní vedení Světla v energetických minimech

KIRAEL: Pokud je hladina fotonové energie nízká – mezi 1-2, lidé jsou ve své podstatě ponecháni, aby se starali sami o sebe. Hladina jejich energie se pohybuje v opačném směru. Nezískávají energii sami pro sebe, ale odevzdávají svou energii komukoli, kdo v ten okamžik projevuje nejvyšší myšlenky. Například pokud hladina fotonové energie klesne k 1.9, kolektivní vědomí se stává vnímavé k myšlenkám duchovních vůdců. Problémem však je, že tohoto stavu nikdo nevyužívá. Během nízké hladiny fotonové energie je vhodná doba pro všechny Lightworkery (Pracovníky Světla), aby spolupracovali a předávali myšlenky Světla. Toto je nejpříhodnější okamžik pro Lightworkery, aby udržovali tu nejnaléhavější rovnováhu, protože v tu chvíli nemusejí čelit žádným negativním myšlenkám kolektivního vědomí. Během nízké hladiny fotonové energie je vhodné, aby Lightworkeři spolupracovali a namísto čekání na změnu šířili Světlo tak, aby kolektivní vědomí setrvávalo ve Světle.

Jako Lightworker jste v lepší pozici, pokud je hladina fotonové energie nízká. Například, řekněme, že pracujete na projevu určité myšlenky. Vyberte si období, kdy je hladina fotonové energie nejnižší. To je okamžik, kdy chcete posílit duchovní projev myšlenek, protože kolektivní vědomí je v tuto dobu velice nestabilní. Klíčovým slovem je „stabilita“. Pokud máte skupinu Lightworkerů, kteří dosáhnou stability v duchovním vedení během nestability kolektivního vědomí, máte možnost projevit vaše duchovní vedení daleko efektivněji a rychleji.

Meditujte, meditujte, meditujte

KIRAEL: Nemohu dostatečně zdůraznit, abyste meditovali, meditovali, meditovali. Musíte pochopit, že to je stav vědomí, který vás provede Posunem. Neexistuje zázračná tabletka ani nic podobného. Je to prostota procitnutí energie vašeho srdce, která vás může provést procesem Posunu.

Jak zůstat vystředěn

KIRAEL: Komentáře, které slyším od lidí v reakci na předpovědi hladiny fotonové energie, nejsou v souladu s mým původním záměrem. Když je fotonová energie na nízké hladině, někteří chtějí hibernovat. Nebo pokud hladina fotonové energie stoupá, chtějí si něco koupit. Tabulka s hodnotami fotonové energie však pouze ukazuje, zda její hladina roste, nebo klesá. Pokud hladina fotonové energie klesá, vy potřebujete vaši energii posílit. Pokud hladina stoupá, svoji energii snižte. Proč není dobré posilovat vaši energii a zůstávat neustále na vrcholku tabulky hodnot? Úmyslem by mělo být zůstat vystředěn na střední hladině 5.0. Vždy zůstaňte vystředěni na 5.0. To je ta nejlepší hladina, ve které lze pobývat.

Jak číst předpověď hladiny fotonové energie

Mistr Kirael každý měsíc vybírá určité dny a stanoví pro ně stav fotonové energie. Tato hodnota je vždy jednomístné číslo, za kterým následuje desetinná čárka a další dvě číslice. Doba mezi jednotlivými hodnotami hladiny fotonové energie není lineární – může se pohybovat mezi jedním až třemi dny.

Jak Mistr Kirael popisuje výše, předpovědi hodnot fotonové energie můžeme vnímat jako maxima, minima, a udržování středu.
Kirael nás také navedl na využití své numerologie k odhalení další úrovně významu jeho předpovědí. Například, hladina fotonové energie 4.19 může být chápána jako „4“, nebo rovnováha čtyř těl, pohybující se od „1“ – energie stvoření, do „9“ – faktor dovršení. Tato jednoduchá interpretace může nabídnout zásadní pohled na energie, které jsou činné během onoho konkrétního dne.

převzato z www.Kirael.com
překlad pro www.tetakaterina.cz © 12-2008 Eva Pinkrová | http://brid.mysteria.cz

článek je možné v této podobě jakkoli dále šířit. zachovejte však prosím uvedení původního zdroje