DVANÁCT STUPŇŮ SVĚTELNÉHO TĚLA
Světelné tělo má dvanáct stupňů či kroků, a když je ukončen krok, změny, k nimž došlo fyzicky, musejí být integrovány do všech oblastí života a ducha.
Světelné tělo je utvořeno tak, aby vám přivodilo při vývoji veškeré lidské problémy, a každý vyšší stupeň přivodí hlubší vrstvu problémů nežli vrstva předtím.
Je to proto, aby vám bylo pomoženo vyčistit se mentálně, emocionálně, fyzicky a duchovně. Když se vynořují problémy, můžete dovolit Kristovu vykoupení, aby je pro vás proměnilo. Na konci každého stupně Světelného těla je prázdnota, kterou nazýváme smrt ega, a ta se může projevit jako deprese nebo pocit nicoty.
Tato prázdnota má být využita jako prostor odpočinku před nástupem na další cestu. Tato prázdnota je energetické místo, kde neexistuje nic, a vy můžete vytvořit nový obraz sebe sama a svého života, nežli se přesunete k dalšímu kroku. Prázdnota je integrační komora, nebo se dá snad popsat jako zámotek, kde si můžete odpočinout a zformovat se v krásného motýla, kterým se máte stát v příštím kroku.
Prvních šest kroků Světelného těla bylo strukturováno pro postupnou změnu na všech úrovních, a prolíná se v nich pravidelné duchovní probouzení s fyzickými, mentálním a emocionálními změnami. Od sedmého stupně do desátého se postup mění, je zaměřen současně vždy na jednu oblast vašich prožitků.
Například, v sedmém stupni prožila většina z vás váš první pokles ducha, a s ním významné duchovní probuzení. S probuzením se může u vás projevit jasnovidnost, jasnoslyšení, nebo kinestetické vědomí energie. Mluvím o tomto stupni v minulém čase, protože v současné době se planeta posunuje na začátek devátého stupně (rok 1994).
8. stupeň
Je velmi bolestnou zkušeností být na nižším vibračním stupni než planeta, na níž existuje, což se týká těch, kteří jsou nyní níže než v osmém stupni. Protože čtete tento článek, jsem si jist, že musíte být někde mezi prázdnotou osmého stupně a jedenáctým stupněm vývoje Světelného těla.
Kdybyste byli v nižších stupních, neměli byste zájem o duchovně orientovanou literaturu. Osmý stupeň Světelného těla vytváří tělesné změny jistými extrémními způsoby.
Velmi běžné jsou fyzické příznaky podobné virovým syndromům. Během tohoto stupně si možná všimnete, že každý měsíc máte nějaké nachlazení.
Dalšími symptomy jsou bolení hlavy (za očima), protože jsou aktivovány cesty optického nervu za světlem, a je aktivováno pineální tělísko. Mohou vás bolet uši, můžete mít potíže při změnách tlaku vzduchu, svědění v uších, protože vaše sluchové ústrojí se překodovává na to, aby umělo dekódovat přenosy světla, můžete mít nadměrné pocení či průjem, protože propouštíte hustotu z buněk svého těla.
Jedním z náhledů na tyto změny je, že si ke své DNA přidáváte třetí fyzické vlákno. U některých může tělo odmítat pouštění hustoty z důvodu poklesu ducha. Symptomem tohoto odporu je přibývání na váze.
Lidská těla mají tendenci vyrovnávat se s poklesy tím, že se stanou větší, aby mohla obsáhnout duchovní masu, která do něj vchází. Jediným efektivním způsobem, jak zastavit nárůst váhy, jakmile začal, je fyzické cvičení.
Myslím tím velmi náročné cvičení, jako posilování, cyklistika, běh nebo plavání. Cvičení musí být dostatečné, aby začalo vytvářet svalovou hmotu. Vytvoření svalové hmoty ochrání váš nervový systém, protože energie přicházející s každým poklesem jsou mnohem silnější, než na jaké je váš nervový systém zvyklý.
Tuková tkáň nemůže chránit nervový systém tak jako svaly přijetím přebytku z nervového systému. Tuková tkáň se „rozpálí“, když je nadbytek těchto energií, a výsledkem je poškození inzulínových receptorů v buňkách. To rozhodí metabolismus, a výsledkem je nárůst váhy.
Svalová hmota vytvořená cvičením přijme nadměrný náklad z nervového systému, a přesvědčí vědomí těla, že je „dost velké“, aby udrželo ducha. Můžete začít vidět na své vnitřní obrazovce záblesky barev, geometrické rovnice procházející vaší myslí, nebo začít slyšet hučení. To je začátek rozšířené schopnosti přenosu, a umožní vám proměnit světelný kód v poznávací porozumění a chápání.
Mřížky po celé planetě neustále předávají poselství životním formám vtěleným na planetě. Tato poselství přicházejí formou takzvaných světelných balíčků, a jsou zakódována. Říkám tomu „světelný kód“. Tyto informace musejí být „dekódovány“ čili konvertovány do vědomých myšlenek, tak, abyste je mohli pochopit a použít je ve svém životě. Tato poselství jsou určena k předávání informací a k vysvětlení, co se děje energeticky na vyšších dimenzionálních frekvencích.
Pokud jste citliví tím způsobem, že slyšíte hučení, ostrý tón, bzučení, prosím, sdělte to svým vůdcům. Ti se snaží vám pomáhat v příjmu světelných kódů, ale nemohou si ověřit, zda slyšíte, dokud se jim neozvete.
Vaši vůdcové se budou snažit vám pomoci zvýšením hlasitosti a frekvence slyšitelného světelného kódu, dokud od vás neuvidí odezvu.
Světelný kód ve formě hučení se může stát velmi otravným a fyzicky nepříjemným. (2) Pokud zažíváte tento symptom, „požádejte“ své vůdce, aby snížili hlasitost a vyrovnali frekvenci tak, aby vás nerozčilovala a nevysilovala.
Tyto změny při osmém stupni mohou u člověka trvat až dva roky. Pro planetu trvaly tři roky.
9. stupeň
Devátý stupeň se týká integrace duchovních změn od sedmého stupně a fyzických změn osmého stupně do vašeho fyzického života. V devátém stupni jsou středem vaší pozornosti vztahy, a proto skrze vztahy testujete sami sebe a změny, které byly ve vás způsobeny.
Můžete zjistit, že veškeré snahy založené na ovládání či manipulaci se stávají nesnesitelnými, a během této fáze mnohé vztahy končí. Můžete také shledat, že pracujete na změnách světa, protože se zapojujete do své nové identity. Prázdnota Světelného těla devátého stupně může být velmi bolestná, protože po té, co zde byl takový důraz na vztahy, od vás tato prázdnota vyžaduje, abyste byli zcela sami se sebou.
Koneckonců, vztah, který máte sami se sebou, je ten nejdůležitější, který máte. Devátý stupeň končí (a někdy začíná) velmi silnými poklesy, a dává vám jako součást vašeho vývoje ještě další vztah, který je třeba integrovat.
10. stupeň
Na začátku desátého stupně se zdá život jako nový, můžete se cítit jako znovuzrození a velmi láskyplní. Desátý stupeň je počátek duchovního probuzení, které povede k vašemu zvládnutí schopností, jimiž se vyznačují duchovní mistři. Tyto schopnosti, neboli dary ducha, se stanou silnějšími s tím, jak se budete stávat energeticky čistšími.
V desátém stupni bude soustředění na projevení těchto duchovních darů a pak na jejich plnou integraci tak, aby byly použitelné ve vašem fyzickém každodenním životě. Nejprve se v desátém stupni projeví váš největší přirozený duchovní dar, a vaše další dary se postupně budou otvírat později.
Bude po vás vyžadováno, abyste žili podle vašich duchovních darů. Pokud jste například jasnovidní, musíte činit rozhodnutí podle toho, co jasnovidně vnímáte – ne podle toho, co vnímáte fyzicky. V desátém stupni vaše jasnovidnost doslova převládne nad vaším fyzickým zrakem. Jednoho dne si možná povšimnete, že velmi jasně vidíte tři obruby chodníků a tři chodníky.
Bude možná velmi matoucí rozhodnout se, kam šlápnout. Budete vidět fyzický obrubník a chodník, éterický obrubník a chodník, a čtyřdimenzionální obrubník a chodník. Pokud se zcela spolehnete na svou jasnovidnost, a nikoliv na fyzický smysl zraku, budete vědět, kam šlápnout. Pokud použijete fyzický zrak, můžete na veřejném místě párkrát klopýtnout.
Nakonec se naučíte, jak zpracovat tento typ vidění. Proces vyjasnění je procesem uvolnění nashromážděné energie z emocionálního těla a mentálního těl, a přemístění této energie do duchovního těla, kde se stane použitelnou, a tím se vytvoří ony zázraky.
Jediným rozdílem mezi Avatarem a obyčejným člověkem je umístění energie držené v energetických tělech. Obyčejný člověk má veškerou energii „zamknutou“ ve skladovaných emocích a vzpomínkách v emocionálním těle, a v názorech, dogmatech a myšlenkách v mentálním těle.
Obyčejný člověk má vybité duchovní tělo, protože při všech požadavcích a myšlenkách pro něj nezbývá žádná energie. Avatar má jasné emocionální i mentální tělo. Veškerá energie zdržující se v jemnohmotných tělech Avatara je uskladněna v duchovním těle.
U Mistra energie spojená s emocemi proudí do emocionálního těla z duchovního těla V PŘÍSLUŠNÉM OKAMŽIKU, a je uvolněna do duchovního těla ihned, jakmile skončí emocionální podnět. Energie spojená s myšlenkovým proudem teče z duchovního do mentálního těla, a jakmile je myšlení ukončeno, je zase uvolněna do duchovního těla.
To nechává Avatarovi energii volnou k použití podle jeho vůle. Duchovní energie je avatarovi dostupná, protože není spotřebovávána myšlenkami, názory, emocemi a vzpomínkami. Taková je energetická struktura, kterou musíte vytvořit ve svých energetických tělech během devátého a desátého stupně Světelného těla. To umožní každému z vás konat zázraky, jako zhmotnit myšlenku do fyzické reality.
11. stupeň
11. stupeň světelného těla je přirozeným postupem od desátého, a často je 11. přechod tak snadný, že posun není ani znát. Nadále rostou duchovní schopnosti, a fyzické tělo se mění vzhledově. Vaše fyzické tělo se stává zářivým, svítícím, a vypadá velmi krásně.
Možná že máte přátele a známé, kteří si najednou všimnou, že vypadáte mladší, nebo že jste se změnili nějakým nedefinovatelným způsobem. 11. stupeň přináší hlubší stupně zpracování vašich emocionálních problémů. Na této úrovni se musíte vypořádat se svými názory a myšlenkovými formami ohledně smrti a ztráty.
Možná si vytvoříte zklamání, anebo zjistíte, že si své nejhlubší strachy vytváříte ve svém fyzickém těle a tak je budete moci zcela odstranit tím, že je prožijete.
Veškerá energie uložená v emocionálním a mentálním těle po dokončení 10. stupně musí být uvolněna pro duchovní tělo v 11. stupni.
Pokud jste se nevyrovnali s těmito problémy v desátém stupni, projeví se ve vašem životě v 11. stupni. Ale opravdu se v 11. stupni Světelného těla nemáte čeho bát, pouze strachu samotného.
12. stupeň
12. stupeň Světelného těla je Vzestup. Je charakterizován posunem Merkaby do srdečního centra vašeho těla. Merkabu lze nejsnadněji popsat jako zlatou světelnou kouli. Je to nástroj vašeho Vzestupu, a když k ní dojde, je to nejvyšší iniciace vašeho Vzestupu. Tato událost je počátkem vašeho osobního Vzestupu do pětidimenzionálního světa Jednoty. K Vzestupu může dojít na individuální úrovni, může k němu dojít skupinově, anebo může nastat jako součást kolektivního prožívání.
Poselství z roku 1994: Archanděl Metatron o vzestupu a změnách ve fyzickém těle

Více zde: http://www.lecitelstvi-shamballa.cz/news/dvanact-stupnu-svetelneho-tela/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fwww.lecitelstvi-shamballa.cz%2Fnews%2Fdvanact-stupnu-svetelneho-tela%2F