Blíženecké duše
Pojem tzv. duchovního dvojplamene je na cestě duchovně-energetického vzestupu poměrně známý,  celkem často se však díky nesprávné interpretaci stává i   potenciálně nebezpečným, neboť může být nevhodně interpretován tak, že v osobách  zesílí bolest jejich duše ze zrození se v této inkarnaci, ale též i emoční závislost, a to spíše,  než by se snažili ji transformovat. Dochází k tomu v případech, kdy se pojem dvojplamene promítá do určité osoby, která dané osobě znenadále zcela vyhovuje a domnívá se, že ji jaksi doplňuje. Jde tedy o moment, kdy si člověk interpretuje termín dvojplamene jako svou druhou polovinu. Domnívá se, že bezpečí a pocit Jednoty, jenž tolik schází, může být a i je nalezen v osobě druhého pohlaví, a to právě té, jež mu tzv. osud či „vyšší síla“ poslaly do cesty.

Toto pojetí dvojplamene není z duchovního pohledu správné. Činí vás závislými na něčem mimo vás. Popírá váš skutečný původ coby jiskry světla z oceánu vědomí Nejvyššího Zdroje, jenž zahrnuje to, že jste v duchovní rovině vším, mužem i ženou, a že jste celiství a úplní pouze a jen sami v sobě. Toto vytváří mnoho druhů iluzí, odvádějících vás od sebe sama. A tím „sebe sama“ je myšleno vaše „Já Jsem“, vnitřní životní jiskra vašeho „já“, vaše „Já Jsem Přítomnost“, jenž umožňuje vašemu fyzickému srdci tepat.

Dvoj plameny –  tzv. ,,duše – dvojčata“ (nebo též ,,blíženecké duše“) existují a jsou doslova tím, co toto slovo zahrnuje: jsou dvojčaty. Jsou to duše, které mají stejnou vibrační tonalitu (tón i barvu) nebo by se také dalo říci, že byly zrozeny  ve stejnou dobu, tak jak je tomu u biologických dvojčat, rozdíl je však v tom, že se společně zrodily skrze svou Monádu z oceánu vědomí Nejvyššího Zdroje jako komplexní životní jiskra.

Určitý okamžik zrození z oceánu světla vědomí Nejvyššího Zdroje, jedinečný okamžik v čase a prostoru, dává jedinečnou tonalitu duším, které se zrodí. Nejsou však vůbec závislé jedna na druhé. Nejsou ani muž ani žena, jsou obojím, jsou však  zajisté vyladěny jedna na druhou, a tím se jedná o  nejbližší duše.

Z jakého důvodu byly blíženecké duše stvořeny?

Proč existují?

Často se domníváte, že důvodem existence něčeho je proces učení, který je tam obsažen. Ale to neplatí u blíženeckých duší.

Důvodem existence blíženeckých duší není se něco společně naučit, jak je tomu u tzv. karmických vztahů. Cílem je pouze tvořivost, naplnění své – jejich osobní životní mise. Vztah blíženeckých duší nemá v dualitě žádnou funkci. Svou blíženeckou duši potkáte, když své vědomí co nejvíce transcendujete, a alespoň na krátké okamžiky překračujete karmické hry  duality, když se znovu identifikujete s vnitřní životní jiskrou uvnitř sebe, jež je celistvá, nerozdělená a schopna mít jakoukoliv podobu či formu existence. Blíženecké duše se potkají na své cestě zpět k sobě, na své osobní cestě duchovně – energetického vzestupu, tedy na cestě, kdy svým vědomím již překračují dualitu, byť zpočátku na krátké okamžiky.

Vraťme se na chvilku na začátek cesty. Do okamžiku, kdy jste opustili stav Jednoty, stali jste se individuálním vyjádřením a vstoupili jste do duality. Náhle se zde objeví světlo i tma, velké i malé, zdraví i nemoc, atd. Realita se roztříštila. Už nemáte nic, co by vám připomínalo, kým skutečně Jste. Předtím jste věděli, kým jste v kontextu toho, že jste byli „částí Jednoho celku“.

V současnosti jste (byť jen zdánlivě) samostatnou a opuštěnou částečkou odtrženou od všeho. Ale aniž byste o tom věděli, někdo vás doprovází, je vám roven, je vám duchovně-energeticky podobný, například podobně,  jako dvě kapky vody. Byli jste ve stejném prostoru pod ochranou Jednoty, tak blízcí jeden druhému, že jste ani nevěděli, že jste dva, až do okamžiku vašeho zrození ve fyzické realitě.  To, co vás dva spojuje, je nad dualitou, je to něco, co předchází historii duality. Je obtížné toto vyjádřit slovy, neboť se to vymyká vašim běžným definicím identity, podle které existuje buď jeden,  nebo dva, ale ne obě varianty zároveň.

Jste tedy dva na cestě za svým opětovným poznáním. Je to dlouhá cesta, na níž procházíte mnoha zkušenostmi. Oba jste zakusili extrémy duality, abyste postupně objevili, že vaše podstata nespočívá v dualitě, ale mimo ni, tedy v tom, co jí je skryto. Jakmile si skutečně hluboce uvědomíte tuto skrytou jednotu, vaše cesta zpět začíná. Pomaličku začínáte mít pocit, že jste méně spojeni s vnějšími okolnostmi, jako jsou moc, sláva, peníze či prestiž. Čím dál tím víc chápete, že klíč není v tom, co žijete, ale ve způsobu, jak jej žijete. Vytváříte si sami své štěstí či neštěstí, a to  podle svého stavu mysli. Objevujete svrchovanost svého vědomí.

Až jednou projdete všemi výškami a nížinami duality, nastane okamžik, kdy se znovu setkáte se svou blíženeckou duší, tedy se svým dvojplamenem. V energii a duchovní podstatě své blíženecké duše objevíte velmi hlubokou část vás samotných, vaší opravdovou niternou a tolik zářivou duši, která se nachází  mimo dualitu,  a díky tomuto poznání se začnete lépe chápat a uvědomíte si, kým ve skutečnosti vy samotní Jste.

Vaše blíženecká duše je pro vás zrcadlem, povznáší vás nad limity vašich omezených představ o vás samých, které jste vstřebali během tohoto života i životů minulých, též od těch, které jste zdědili ve svém genomu od předků, a těch, jež jste  nabrali ze vzorců kolektivního vědomí. Osvobodíte se od těchto představ, když spatříte svůj odraz ve své skutečné blíženecké duši, zažijete něco jako připomenutí,  a nemá to nic společného s emoční závislostí. Vaše setkání z vás učiní dvě silnější a vědomější individua, která vyjadřují svoje tvůrčí síly podložené hlubokou moudrostí získanou během všech věků na jiných planetách i  v této fyzické realitě na Zemi. Rozšíření vašeho vědomí do těch nejvyšších duchovních sfér, tedy vaše cesta zpět do oceánu světla vědomí Nejvyššího Zdroje bude urychlena a pomůže vám se dostat na vyšší úroveň, u čehož budete stále fyzicky přítomni v této realitě, vyjadřujíc  svoji jedinečnou individualitu, používaje tvůrčí aspekt nejvyšších duševních i duchovních sil.

Nakonec jsme všichni jedním. Jsme podpořeni energií vysokých duchovních sfér, která je součástí nás všech. Ale zároveň je v každém z nás i ona nezaměnitelná božská jedinečnost. Blíženecká duše znamená v určitém bodě spojení mezi individualitou a Jednotou, pomáhá sobě a též nám vytvářet duhový most k Jednotě, neboť když se spojíte vědomě se svojí duší – dvojčetem, způsobíte stvoření něčeho nového: tzv. třetí energie zrozené z vašeho spojeného tvůrčího činu. Tato energie vždy pomáhá posílit mysl Jednoty ve větším měřítku, než jen ,,ve dvou“.

Neboť pokud jsou  na své cestě  osobního duchovního vzestupu, tedy na cestě „domů“, cítí se duše-dvojčata inspirována zakotvit energie tvůrčích činů, světla, lásky i  Jednoty zde ve fyzické realitě, což činí  způsobem, který se nejlépe slučuje s jejich jedinečnými talenty a schopnostmi. Tímto způsobem tvůrčí síla Nejvyššího Zdroje skrze  duše-dvojčata vytváří most mezi „být jeden“ a „být JEDNÍM“.

Existuje velmi hluboké spojení mezi dušemi–dvojčaty, ale to nemění nic na faktu, že každé z nich je samo o sobě kompletní jednotkou. Jejich opětovné spojení vytváří tvůrčí sílu, jejich setkání zesiluje tvořivost a sebe-realizaci. Navzájem se podporují, aniž by upadly do emoční závislosti. Láska mezi dušemi-dvojčaty zde není proto, aby každou duši učinila celistvou, ale aby vytvořila něco nového: namísto toho, aby se dva stali jedním, se dva stanou třemi.

(pokračování příště….)

(úryvek, aktualizovaná  kapitola z knihy SETKÁNÍ S DVOJPLAMENEM SKRZE NALEZENÍ SEBE SAMA)

(Reprodukce textu tohoto článku, jenž je autorským vlastnictvím majitelky těchto webových stránek Zuzany Soukupové, je povolena pro jakékoliv médium pouze v nezkrácené podobě, a pokud je připojen aktivní odkaz na http://www.reiki-centrumpraha.cz) 27. 3. 2017