AKTUÁLNĚ
Je to zvláštny a slovami nedefinovateľný pocitový stav, ktorého emócie sa slovami nedajú opísať, pretože i emócie vyčerpali škálu možností svojím prejavením sa. Je to zvláštny stav, ktorý je možné vysvetliť slovne asi len jednou vetou, ktorá znie : “ Je mi /nám/ to už jedno. Všetkými uhlami pohľadov vyslovené, napísané, nakreslené, namaľované, zaspievané, či vymodelované. Myšlienkami, ktorých zámer je len jeden. Tým zámerom je všeobsažná láska v ktorej pramení…z ktorej vyvierajú …všetky emócie pre život dôležité. To znamená radostné, veselé, šťastné. Plne podporujúce kreativitu. Optimistické energie s ktorými súvisí roztancovávanie našich i planetárnych čakier.
Je to zvláštny stav plného a prázdneho pohára. Stav naplnenia i prázdnoty. Stav, kedy si uvedomujeme, že čokoľvek sme robili…čohokoľvek sme sa svojím vedomým tvorením, myšlienkou, dotkli…..bolo v globálnam merítku, čiže celoplošne – ignorované. Aby mohol človek nelineárnym spôsobom /to znamená srdcom a jemnohmotnou mozgovou sférou/ tvoriť a tento evolučne dôležitý spôsob tvorenia zviditeľňovať, potrebuje predovšetkým vidieť prejavený záujem ľudí, ktorých sa to týka. Pretože pre seba to nerobí. Robí to pre ľudí, ktorí to budú potrebovať. Pre svoje blízke i vzdialenejšie okolie….pre susedov, ktorých stretáva….pre pre viac, či menej vedomé spoločenstvo ľudí.
Máme za sebou nekonečne dlhé obdobie neustálych zápasov o prežitie. Niekto viac, iný menej. Pochopiteľne tí ľudia, ktorých sa týkajú horeuvedené vety, to znamená ľudia, ktorí procesu transformácie vedomia pomáhajú čistým zámerom, ktorý má s fylozofiou materiálneho Matrixu pramálo spoločné /myslenie, princípy, hodnoty/ a svojou prácou nepodporujú takpovediac tvrdý byznys – absolvovali do tejto chvíľe kvantum tomuto mysleniu zodpovedajúcich zážitkov. Čo nie je logicky ani ružová záhrada, ani sladký med. Zápasenie s nezáujmom /nevedomím/ ľudí a tak ďaľej, a tak ďaľej…Keby sme do pléna vzniesli otázku, prečo tomu tak je a kde je najväčší problém nezainteresovanosti ľudí do diania, ktoré sa už začne dotýkať každého jedinca – logickou odpoveďou by bolo….mediálne blokované. Čiže medializácia. Pretože to je /bolo/ jediné, čomu ľudia veria.
Aby ľudia, ktorí pracujú na plný úväzok, takpovediac galakticky /na čom nie je nič divné, ani nenormálne, pretože sme ľudsky i planetárne súčasťou spoločenstva galaktických národov/ potrebujú mať vytvorené k tejto práci podmienky. I tie pracovné…i tie ľudské. A som presvedčená, že vzhľadom na náročnosť tejto práce, do ktorej sa pochopiteľne nevie vžiť nikto, kto takto „nepodniká“ – si to nielen zaslúžia, ale majú na to i právo. A toto právo sa už týka Galaktického morálneho kódexu, ktoré rada národov Galaxie počas pár predchádzajúcich dní riešila.
Prichádza čas, ktorého „štart“ je podmienený dosiahnutím stavu o ktorom som hovorila. To znamená celkom jednoducho povedané….je nám to už jedno. Je nám jedno, čiže už nás absolútne nezaujíma, čo sa deje, alebo bude diať. Inými slovami – vystupujeme z „vlaku“ v ktorom sme vyčerpali všetky spôsoby i možnosti. Snahou vychádzajúcou zo srdca. Myslením i tvorením pre dobro všetkých.
Čoraz častejšie som si v poslednej dobe spomenula na komunikáciu s nemedializovanými sférami…s bytosťami, ktoré mi „pošepkali“, že keď všetkým potrebným prejdeme, dostaneme sa do stavu, kedy nám bude už všetko jedno. A tento stav bude signálom pre zmeny, ktoré nevedomie zmyslove vníma ako zázraky. A to sa logicky týka našich darov od Boha, čiže už nielen fyzických, ale i nefyzických schopností. Komunikácia telepatická, alebo „zoči-voči“ – umožňuje kontakt so sférami, v ktorých žijú rovnakí ľudia, ale i bytosti, ktorých vzhľad súvisí s ich solárnou sústavou /napríklad – ako ďaľeko, či blízko sa od ich Slnka nachádzajú…/….s dimenziou. Je tu mnoho ďaľších súvislostí. Sú to už roky, kedy som komunikovala o rôznych témach, týkajúcich sa funkčnosti vesmírov, myšlienkového fyzikálna…Jednoducho sa jedná o nepreberné množstvo informácií. Vzhľadom na ponechané dary, ktorými procesu transformácie pomáham – mám schopnosť mnohorozmerového vnímania a tým i dovidenia na Zem z kozmického priestoru, na dovidenie do realít sveta lásky. To sú „videá“ o ktorých sem tam hovorím. Vždy sa jedná o moment „teraz“. To znamená – o aktuálny stav, dianie. Pochopiteľne s týmito schopnosťami súvisí i skutočnosť, že mi bolo dovolené ako jedinej na planéte dešifrovať non-stop čiastkové kódy centrálneho kódu Novej Zeme, ktoré kolektívne načítavame /to nie je ego, milí priatelia…nejedná sa o pod-…preceňovanie schopností, čiže darov. Je to objektívne konštatovanie/. Kódy novej Zeme – to je nové myslenie. Tieto kódy sú svetelné, to znamená, že obsahujú informácie /svetlo je informácia/.

 

Každý, kto svetlo v hrudi nesie /živá energia, emócie, duša/ tieto svetelné kódy pozná. Len si potrebuje spomenúť. Načítať ich na disketu. Dešifrovanie kódov je dôležitou súčasťou postupne a už roky narastajúcej galaktickej vlny, ktorej vrcholu sme sa dotkli srdcom /magneticky/. S tým súvisí i magnetizmus mriežky novej Zeme /vpodstate nie novej, pretože tu stále je, rovnako ako naše vedomie…..rovnako ako i vzduch, ktorý sme vnímali len ako nič nehovoriace prázdno v ktorom sa nič nenachádza. Ako priestor, cez ktorý vnímame vzdialenosť objektov na ktoré sa pozeráme. A pritom nie je tomu tak, nejedná sa o „nič“….o prázdny priestor. Aj o tejto skutočnosti sa začneme presviedčať.
Dosiahnutím vrcholu, načítaním potrebného, dotknutím sa srdca magnetizmu mriežky nelineárnej, nastáva moment absolútneho nepopierania darov, čiže schopností. Je to akt plne podporovaný láskou bytostí, ktoré tieto schopnosti bežne používajú. Bytostí, ktoré sa vývojove nachádzajú na druhom brehu rieky, to znamená, že vedomím lásky tvoria. Aj oni zažívali to, čo ľudia na Zemi. Ale je tomu už tak dávno, že si tieto skúsenosti snáď ani nepamätajú. Tieto bytosti nám pomáhajú, ale nemôžu na základe nepísaných vesmírnych zákonov zasahovať do interných záležitostí – inými slovami, do evolučného vývoja. To je na nás. Na Zemi sa nachádzajú i bytosti, ktoré boli na Zem poslané ako nadštandartná pomoc. Tým nechcem povedať, že sú niečo viac, ako iné bytosti. Bolo im to dovolené, vzhľadom na mnoho inkarnácií, mnoho životov a tým i určité kvantum nadobudnutých skúseností. To znamená – zasvätení. Bytostí najjemnejších vesmírov, ktoré „stáli“ pri vzniku všetkého čo človek vidí i nevidí /zatiaľ /. Sú neustále v spojení so svetmi lásky /kozmické diaľnice/, to znamená i so svetom prirodzených energií, ktorými disponuje fauna, flora. A tieto bytosti mali život na fyzickej úrovni najnáročnejšií. Čo všetko s tým súvisí /súviselo/ nemusíme rozoberať.
Akt lásky /vrchol, ktorý dosahujeme/ bude zrýchleným tempom zviditeľňovať novú konzistenciu /hutnosť/ dosiahnutej intenzity svetla /zvukovej vlny…vlnenia/, tým i všetkého, čo s novým myslením….novými myšlienkovými štruktúrami….súvisí. To znamená i ľudí, ktorí so Zdrojom svetla pracujú, tvoria, pre dobro všetkých zúčastnených….Ilona Féwa

 

http://ilona-palusova.blogspot.cz