AKTUÁLNĚ
Info – kód – 8.10.2015
Je to božský trigon a jeho absolútny stred z ktorého prúdi živé svetlo, „nesené“ nepolarizovanou zvukovou vlnou /vlnením/. A to je i nesmierne intenzívne svetlo, ktorým je Zem teraz zaplavená. Zvukové vlnenie a tomuto vlneniu zodpovedajúce spektrum /všetko, čo sa týka nášho zmyslove vnímateľného sveta, jeho fyzicky viditeľnej a počuteľnej reality/ je vlnenie na ktoré sme zvyknutí a považujeme ho za jediné normálne a tým možné /reálne/. Ľudia, ktorí sa z vlastnej iniciatívy zaujímajú nielen o bežné dianie /nie sú ochotní byť naďaľej držaní v nevedomosti/ – sledujú priebežne informácie, ktoré sú na celej Zemi už roky odovzdávané. A nakoľko nič nie je náhoda a nič čo nie je /neexistuje/ sa vymyslieť nedá, je logické, že ani tieto informácie sa nezdieľajú len tak ….ako sa hovorí, pre srandu králika.
Dnešný info – kód trigonu božského oka je geometriou zmien. Je informáciou o prejavení sa sily ducha na fyzickej úrovni /rovine/ Zeme. To znamená, že sa jedná o prekonanie určitej hranice vnímania a tým i pozerania sa na svet /realitu/. Domnievam sa, že je vcelku pochopiteľné, logické, že prekonávanie tejto hranice zaužívaného fungovania, kedy všetko, na čo sa pozeráme….ako fungujeme…ako myslíme…uvažujeme…vnímame ako bežnú a zautomatizovanú normu – normou prestáva byť a my sa posúvame na inú myšlienkovú úroveň, do inej myšlienkovej vrstvy, alebo sféry. Čo sú i iné myšlienkové vibrácie a týmto vibráciam zodpovedajúce vlny. Čo má úzku súvislosť s lineárnou a nelineárnou mriežkou a časovými líniami.
Aby sme lepšie pochopili podstatu prebiehajúcich zmien myslenia /transformácie/, potrebujeme si uvedomiť, že základom všetkého je myšlienka. Pre lepšie pochopenie si ju môžeme predstaviť ako kresbu vyskladanú z obrazcov. V každej frekvencii majú iné tvary, inú štruktúru. Tieto tvary /obrazce/ súvisia s fungovaním v danej frekvencii, ktorú predstavujú. To znamená i s myšlienkami všetkých bytostí, ktoré túto frekvenciu „obývajú“. Každá frekvencia predstavuje konkrétne elektromagnetické vlny, ktoré súvisia s naším mozgom. Čiže je logické, že nárastom priebežne meraných jednotiek /bovisov….. meniaca sa Shumannova rezonancia/, sa posúvame k inému elektromagnetickému vlneniu na ktoré si budeme zvykať. Tým i pracovať, tvoriť, fungovať na iných myšlienkových úrovniach – s čím súvisia i celkom prirodzené schopnosti, súvisiace s intuitívnou kreativitou. Len tak pre doplnenie – žiť v realite 4D je asi o tom, ako keď vidíme na strome jabĺčko, my ho síce odtrhneme, ale nevieme čo s ním ďaľej. Že ho môžeme zjesť, aby sme zistili, ako chutí. A to je absencia spätnej väzby /plne podporovaná systémom/ práve u tých ľudí, ktorí s čistým zámerom pomáhali prácou s energiami /v oblasti duchovnej/ a neskĺzli do byznysu. Títo ľudia to mali v živote najnáročnejšie.
Oddelenosť, necelistvosť človeka /napriek skutočnosti, že sme neustále spojení so Zdrojom/ spočíva v neprijatí svojho vedomého vnútra. S ním súvisí indícia – konaj, ako Ti káže srdce. Srdce je najdôležitejší kompas. Neprijatie duchovného vnútra /emócie, city, pocity, preciťovanie, intuícia/ je neprijatie seba samého, svojej celistvosti a tým i neprijatie duchovného aspektu. Čiže čisté materiálne racionálno 3D, 4D v ktorej sa ľudstvo prebúdza. Jednoducho povedané – oddelenie hlavy od srdca. Hlavy, ktorej mozgová kapacita predstavuje elektromagnetické vlnenie 3D, 4D. A to je sféra nevedomia. Človek, ktorý funguje na základe tohto elektromagnetického vlnenia je schopný zmyslove vnímať len realitu, ktorá sa vlní na rovnakých elektromagnetických vlnách. Pretože je toto vlnenie /nevedomosť ľudí/ plne podporované niektorými jedincami, ktorí robia všetko preto, aby sa ľudia ku svojmu vedomiu nedostali – je logické, že dôležité informácie, artefakty boli pred ich zrakom i sluchom skrývané. Komplex tohto všetkého je základným problémom oddelenosti ľudí. Mediálne plne podporovaná stratégia v neprospech človeka. Vzájomné nepochopenie, kedy časť ľudí jednoducho vie a druhá ich vedenie bojkotuje. Takýto výrazný rozdiel dvoch ciest ešte na Zemi nebol. Jedná sa o kopu indícií, ktoré sú jednoznačným dôkazovým materiálom, dávajúcim človeku možnosť si vybrať cestu, ktorou sa bude uberať. Či tou pôvodnou, ktorá je jednoducho povedané úzka, alebo novou. Čo je veľmi rýchlo sa rozširujúca perspektíva nového človeka.
Zem na ktorej žijeme my, ľudia, obývajú i iné energie, ktorých frekvenciu nie je človek v linearite času schopný obsiahnuť. Keby sme mali použiť veľmi jednoduchý príklad pre lepšie pochopenie – je to ako rádioprijímač /rádio/ na ktorom môžeme počúvať určité kvantum staníc. Alebo – televízor, kde môžeme sledovať určité kvantum programov. Nič viac. Preladenie na iné vlny /vlnenie/ je vpodstate rozšírenie staníc, kanálov, ktoré môžeme vidieť, počúvať. A tu je práve úzka súvislosť s technickými vymoženosťami, ktoré by mali človeku pomáhať a nie jeho rast blokovať. To znamená – byť prostriedkom, ktorý mu pomáha zkvalitniť, zjednodušiť život. Aká je /bola/ skutočná pravda, nie je potrebné rozoberať.
Nakoľko je zo všetkých strán dostatok informácií, ktoré neustále kladú dôraz na dôležitosť čistého zámeru /jednoducho fér hra/, bez ktorej to proste nebude možné – je asi každému jasné, že sa jedná o znefunkčnenie čohokoľvek, čo čistým zámerom nie je. Tým i akejkoľvek vypočítavosti, kalkulácie, manipulácie nasmerovanej proti človeku…..

Ilona Féwa

http://ilona-palusova.blogspot.cz/