AA Michael – „ZÁKON HBITÉ ODPLATY“
AA Michael prostřednitvím Ronny, duben 2016

Milovaní mistři, nejen že celým Stvořením září prostřednictvím velkých Archandělů Paprsky Andělského Světla, které obsahují všeobjímající znaky našeho Boha Otce/Matky, ale navíc jsou celým Stvořením neustále vysílány Paprsky jejich myšlenek a emocí lásky a moudrosti.Nicméně je zodpovědností každého člověka, aby byl k tomuto daru Živoucího Světla vnímavý, aby ho do sebe vstřebal a začlenil tolik, kolik je jen možné, a pak předal jeho část lidstvu, a také vrátil „desátek“ Lásky/Světla a vděčnosti zpátky ZDROJI VŠEHO.

Vesmírný zákon přikazuje, že musí přijít doba, kdy všechny vědomé Duše začnou vracet část Andělských darů Lásky/Života, které jim byly přiděleny – tento zákon se nazývá Zákonem hbité odplaty.

Když se aktivně účastníte toho, že se dělíte o svůj díl Adamantinových částic v době modliteb, afirmací, meditací a prostřednictvím Pyramidy Světa, naplňujete to, čím jste povinováni našim Božím Rodičům, jako aktivní a pečující spolutvůrce. To je nejvyšší a nejúčinnější forma splácení desátků. Je důležité podělit se o své pozemské bohatství, ale daleko důležitější je sdílet milující energii, dary a talenty Ducha.

SVATÝ BÍLÝ VESMÍRNÝ OHEŇ, Adamantinové Částice, které k sobě magneticky přitahujete jako probuzený mistr, musejí cirkulovat. Ve fyzické loďce může být uloženo jen určité množství těchto částic – to, které přísluší každé Duši na její současné úrovni o-Svíce-ní vstřebat. Zbytek musí být vy-ZÁŘ-en ven do světa formy. Nejvyšší Stvořitel se skládá z nekonečné, nedefinovatelné moci Esence, která je tak ohromující, že si ani nedokážete představit JEJÍ velikost. Tato divukrásná Esence byla na každé dimenzionální úrovni Stvoření zmenšena, abyste si vy, Hvězdná Semínka a spolutvůrci, mohli vyžádat svůj díl této ohromné energie.

Každá lidská Bytost obsahuje stovky možných rysů osobnosti, které jsou uloženy v genetické struktuře jejího systému těl (fyzického/ mentálního / emocionálního / éterického ). Je na každém, aby určil, které osobnostní rysy bude rozvíjet a prezentovat vnějšímu světu. Čím rychleji neutralizujete nebo harmonizujete své negativní osobnostní rysy, tím rychleji se vynoří váš božský potenciál nebo-li vaše mistrovství Sebe. Jedině tehdy získáte přístup ke svému plnému potenciálu mistra spolutvůrce v rámci hmotné roviny bytí.

Když dosáhnete určité úrovně vnitřní harmonie, otevřete brány nebo portály fyzického těla vyšším Dimenzím: jsou to Čakra Vzestupu nebo-li Medulla Oblongata na základně lebky; zadní portál vašeho Svatého Srdce; vaše Svatá Mysl, která je umístěna v horní zadní části mozku; a rozšíření otevření Korunní Čakry a vašeho Sloupu Světla. Toto jsou hlavní fyzické kroky v procesu Vzestupu, neboť budou projasňovat a rozšiřovat vaše spojení sŘekou Života, která obsahuje Živoucí Světelné Částice Tvoření nazývané Adamantinové Částice.

V tomto bodě, jak se snažíte stát se mistrem Sebe a vědomým spolutvůrcem, který tvoří jen ty věci, které jsou pro nejvyšší přínos všech, začínáte budovat silové pole Plnospektrálního Světla pro tento Podvesmír. Od této chvíle mají vaše dechová cvičení a afirmace zcela nový význam.

Abyste se stali živoucím přítokem Řeky Života, musíte se připravit na to nechat plynout Esenci Života do sebe a nechat jí sebou protékat. Musíte využít, co potřebujete, a pak nechat zbytek plynout dál, připravený k dispozici pro použití v nádherných stvořeních nového Andělského Plánu. Tak se stanete nositeli a služebníky Světla. To je závěrečné sdělení všech učení, která jsme vám za poslední roky dali. To je cílem mistrovství Sebe. To je cesta Vzestupu.

SVATÁ TRIÁDA je vozítkem, prostřednictvím kterého pracuje Atom Božího Semínka, tak jako Duše pracuje na Pozemské rovině prostřednictvím osobnosti. Sedmá podúroveň, Příčinné tělo Čtvrté Dimenze je prostředkem vyššího vědomí Duše. Příčinné tělo je Duchovní Tělo Zlomků Duše Atomu Božího Semínka, a je prostředníkem mezi Duchem a Hmotou, životem a formou.

TŘI VESMÍRNÁ LANA SVĚTLA (spletená vlákna): Existují TŘÍ ZLATÁ LANA SVĚTLA VYVĚRAJÍCÍ Z VAŠEHO ATOMU BOŽÍHO SEMÍNKA, která plynou dolů mnoha vašimiSVATÝMI TRIÁDAMI do vašeho Příčinného těla Čtvrté Dimenze, a pak dolů do vaší NadDuše / Vyššího Já, do fyzické loďky. Tato tři vlákna jsou LANO ENERGIE ŽIVOTNÍ SÍLY, LANO VĚDOMÍ A TVŮRČÍ LANO.

  1. Vodič Dechu Ducha/Života/Energie (který obsahuje dvě vlákna světélkujícího Světla) se nejdříve ukotví ve Hvězdě Duše, NadDuši/Vyšším Já. Z těchto dvou Vláken Energie Života, jedno – Zlaté Vlákno – je pak ukotveno v Atomu Božího Semínka v Šišince a druhé – Stříbrné Vlákno – je ukotveno v Diamantovém Jádru Boží Buňky ve Svatém Srdci. Tento nejdůležitější „PROVAZ ŽIVOTA“ používá jako svého prvotního nositele a distributora krev.

  2. 2. Lano vědomí se ve vaší Čakře Hvězdy, která náleží Duši, spojuje s vaší NadDuší / Vyšším Já, a pak se ukotvuje v šišince v mozku.

  3. 3. Tvůrčí lano se spojuje s pravou mozkovou hemisférou vyšší mysli intuice a inspirace a se Svatou Myslí.

NĚKTERÉ Z HLAVNÍCH TRVALÝCH ATOMŮ SEMÍNEK (semínkových atomů) VE FYZICKÉ LOĎCE:

  1. PRVNÍ PAPRSEK, ATOM MENTÁLNÍHO SEMÍNKA V ŠIŠINCE.

  2. DRUHÝ PAPRSEK, ATOM SRDEČNÍHO SEMÍNKA VE SVATÉM SRDCI.

  3. TŘETÍ PAPRSEK, ATOM ASTRÁLNÍHO SEMÍNKA V SOLÁRNÍM PLEXU.

  4. ATOM SEMÍNKA KOŘENOVÉ ČAKRY OBSAHUJÍCÍ REZERVU ADAMANTINOVÝCH ČÁSTIC SVĚTLA.

  5. DRUHÝ ATOM SEMÍNKA V KOŘENOVÉ ČAKŘE OBSAHUJE VÁŠ ANDĚLSKÝ PLÁN PRO VYNOŘUJÍCÍ SE VĚK VODNÁŘE.

Vyšší moudrost a zjemnělá energie potřebné k projití podrovin Třetí/Čtvrté dimenze jsou zásobovány znaky a kvalitami každého ze tří Božích Paprsků, čistějšími a jemnějšími, NadDuší/Vyšším Já. Tato živoucí energie plyne plyne ve Sloupu Světla osoby Trojitým lanem Života/Světla: Energie životní síly / Vědomé pozornosti / Tvořivosti.

Jak se osoba postupně probouzí k postrkování Duše a Vyššího Já, a se stává tím Hledačem vyšší moudrosti, Lana Vědomí a Tvořivosti začnou být aktivní, a do fyzické loďky začnou plynout živé frekvence mistrovství Sebe a Vzestupu. Nakonec budou z ATOMU BOŽÍHO SEMÍNKA vyzařovány vibrační vzorce vyšší frekvence dolů Světelným sloupem Řeky Života – Antakaranou – do Hvězdy Duše, a pak přímo do šišinky a podvěsku mozkového, a také do Svaté Mysli a do Svatého Srdce. Fyzická mysl, dříve kontrolovaná a ovládaná tělem přání ega osobnosti, je takto nyní ovládána a kontrolována vědomím vyšší frekvence Já Duše.

U každé Svaté Triády, jak se přesouvala dál ven do prázdna a hustoty Stvoření, byl zmenšen Kvocient Světla. Počátek stavu pozornosti Páté dimenze – nejhustší, první podúroveň – zahájí zaměření člověka na mentální tělo a začlenění Andělské Vůle. Ke každé podrovině, stejně jako ke každé plné rovině vědomí se váží zvláštní vývojové zákony.

Každá SVATÁ/DUCHOVNÍ TRIÁDA obsahuje esenci Tří Božích Paprsků pro tento Podvesmír:

ANDĚLSKOU/BOŽÍ VŮLI * LÁSKU/INTUICI * INTELIGENCI V AKCI.

ZÁKON DUCHA V PÁTÉ DIMENZI ZAHRNUJE: Naučit se jak udržet energii ve fyzickém, hmotném, světě pomocí tří Božích Paprsků vycházejících z ATOMU BOŽÍHO SEMÍNKAprostřednictvím SVATÉ TRIÁDY první podúrovně Páté dimenze, na kterou postupně budete naladěni. Je také životně důležité, abyste se naučili zůstat vystředěni v Tichém Bodu Nekonečna – v okamžiku NYNÍ Boží Moci.

Znak NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE náležející Třetí/Čtvrté dimenzi, TĚLO / MYSL/ DUCH, se stane zdokonalenou DUALITOU, Osobností Naplněnou Duší – plně vědomou Duší na fyzické rovině.Od tohoto bodu je osobnost naplněná Duší přímo napojená na Svatou Triádu vstupní Páté dimenze, která je napojena na všechny Svaté Triády vyšších frekvencí napříč Multidimenzemi. Po dokončení tohoto stavu vývoje už nebude NadDuše/Vyšší Já ve Třetí a Čtvrté dimenzi.

HLAVA: SVATÁ TRIÁDA * VŮLE/ÚČEL

SRDCE: DUŠE * MOUDROST/ INTUICE

SOLÁRNÍ PLEXUS: * OSOBNOST NAPLNĚNÁ DUŠÍ (To nastane, potom co se tělo přání ega navrátí do role, která mu náleží, do role služebníka Duše, aby mohlo být začleněno, vtěleno doCENTRA SLUNEČNÍ SÍLY.

Prvotním cílem Duše je připravit hostitele Své fyzické loďky na to, aby vstřebal dostatek Světla Stvořitele na to, aby pozvedl své frekvence z prostředí Třetí/Čtvrté dimenze na základní úroveň Páté dimenze. V tomto bodě začne být fyzická loďka naplněna Duší nebo-li zmocněnou Duší, ve velmi dobré loďce. Aspirant již není jen lidskou Bytostí s Duší, která ho podporuje. Každá osoba je jako miniaturní vířivka v oceánu dynamické, vířící energie Stvořitele.

SVATÁ TRIÁDA JE VVJÁDŘENÍM VAŠEHO ATOMU BOŽÍHO SEMÍNKA. ATOM SEMÍNKA DUŠE JE VYJÁDŘENÍM/STRÁNKOU SVATÉ TRIÁDY. OSOBNOST JE VYJÁDŘENÍM DUŠE.

Jak procházíte podúrovněmi Páté Dimenze, tak v každé ze Sedmi úrovní poddimenzí je Svatá Triáda, pokaždé je menší a s menší Mocí Světla než ta nad ní. Všechny Svaté Triády byly vyslány rovnou z Jádra Srdce vašeho Atomu Božího Semínka, a byly umístěny na každou úroveň Úplných dimenzí a poddimenzí – až do nejnižší úrovně – první Podúrovně Páté Dimenze.Jako lidské Bytosti – Duchovní/Duševní/Fyzické tělo – jste naplněni VŮLÍ tvořit, smyslem pro účel, instinktivní pohnutkou a úplnou povahou. Každý člověk bude mít jedinečné nálady, touhy, kvality, zděděné složitosti a zábrany, neboť každá inkarnace je součtem hlavních znaků tisíců životních zkušeností dané osoby. Duše se odráží v osobnosti, až dokud se nedokončí integrace Duše, v kterémžto okamžiku Já Duše PřeZáří osobnost a začne se vyjadřovat přímo skrz ni.

Vaše planeta je nyní zapojena přímo do Jádra-Srdce Velkého Centrálního Slunce v Mléčné dráze Galaxie. Nové vesmírné vlny Světla Stvořitele jsou velkým darem probuzeným Duším na planetě Zemi. Přestože tyto zjemnělé a pročištěné vysokovibrační Paprsky nejsou vyzařovány dolů přímo do nižších úrovní Čtvrté a Třetí dimenze, tak transformační frekvence Světla sem budou postupně zvolna pronikat, a tím ovlivňovat všechny a všechno na Zemi i v ní.

Výsledkem tohoto sladění, zarovnání s Galaktickým středem a naladění na Velké Centrální Slunce Galaxie je, že Země je v procesu zvyšování svých vibračních vzorců – své Písně Duše – takže se může vrátit ke statusu Svaté Planety. Tomuto PodVesmíru jsou také modernizovány na vyšší úroveň vibrační vzorce, jako výsledek toho, že je bombardován Adamantinovými částicemi Světla Stvořitele prostřednictvím našeho Boha Otce/Matky.

Milovaní, proces, který právě probíhá, se nazývá Nádech Stvoření. Na vaši planetu letí nové, mocné a všeobjímající troubení polnice a milióny lidí znovu vykročily vpřed, aby uposlechly její volání. Spojujeme své síly, jichž jste nedílnou součástí, jelikož jsou hotovy přípravy na rozpuk a rozšíření Stvoření ven do velké prázdnoty. Záře Stvořitele je nyní ve vaší galaxii, vaší sluneční soustavě a na planetě Zemi opravdová a aktivní, a realizovatelná, a vy můžete přitáhnout a čerpat tolik této vzácné Lásky/Světla, kolik je vaše fyzické tělo schopné pojmout, pokud používáte všechno, co čerpáte pro nejvyšší dobro všech.

Požádejte, a my vám budeme pomáhat v každém úsilí. Zavolejte nás a my posílíme vaši odvahu a osvítíme vaše břemena. Vězte, že dny před vámi jsou jasně zářivé a slibné, tak jak kráčíte cestou mistrů před vámi. Sršíme na vás dolů sprchu plné míry záření našeho Boha Otce/Matky.

JÁ JSEM Archanděl Michael

www.ronnastar.com

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Markéta N. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy