AA Michael – „OBEJMOUT MOC LÁSKY“

AA Michael prostřednictvím Ronny, květen 2016

Milovaní mistři, celé Stvoření se z centra Jádra Srdce Nejvyššího Stvořitele rozpíná směrem ven. Čím blíže jste tažení k Centru Jádra Stvoření, tím více Boží Moci a záření budete vlastnit. Jak budete jako zářící Bytost Světla postupovat dále po stezce vyšší vědomé pozornosti Sebe, budete ztělesňovat více Svaté Lásky a převáží radostné, klidné způsoby, společně s intenzivní touhou být k službám ostatním.

Skládáte se z JEDNOTEK ENERGIE. V nekonečném vzorci k sobě přitahujete energii a vyzařujete ze sebe energii vámi ovlivněnou. Je důležité, abyste se naučili rozeznat rozdíl mezi zhmotněnými energetickými vzorci – rozdíl mezi MOCÍ ANDĚLSKÉ (BOŽÍ) VŮLE a SVATOU LÁSKOU, které dostávají svou moc díky Světlu Stvořitele, a užitím SÍLY, s použitím Látky Prvotní Životní Síly nebo zmenšeného Světelného spektra, v procesu zhmotňování, projevu v rámci nižších úrovní vyjádření. Mezi různými druhy energie je obrovský rozdíl. Lidstvo se nachází uprostřed přerozdělování potencí, kvalit a aspektů Paprsků. Osobnost přání ega používá vědění a sílu světa formy Třetí/nižší Čtvrté dimenze; zatímco osobnost naplněná Duší používá v procesu Sebevyjádření a projevení, zhmotnění, intuici / inspiraci / Svatou Lásku, poháněné Adamantinovými Částicemi Světla Stvořitele.

Duch/Esence našeho Boha Otce/Matky plyne a pracuje prostřednictvím Atomu Božího Semínka vašeho individualizovaného Já Duše. Když odmítnete šeptání Duše, odmítáte svého Boha – Já. Když jste opravdu Osvícení svým Atomem Božího Semínka, můžete cestovat mezi mnoha proudy negativního vědomí a nebýt přitom nijak ovlivněni. Jste dokonale zakryti Svatou Láskou/Světlem našeho Boha Otce/Matky

V mozku mistra Sebe existují tři body citlivosti: Šišinka, Podvěsek mozkový a žláza Krkavice – Éterická žláza, která se aktivuje když začínáte mít přístup k frekvencím Páté Dimenze. Adamantinové částice Látky Andělského Světla jsou tělesnou formou přepravovány prouděním krve. Právě prostřednictvím těchto mistrovských žláz vyšší frekvence Andělského Světla se zažehnou Atomy Semínek ve fyzické loďce, a tím aktivují proces O-svíce-ní. Pamatujte, jste duchovně zodpovědní za Světlo Stvořitele, která vstřebáte a vyzáříte ven do světa formy.

SVATÁ MYSL je úložištěm historie a celé cesty mnoha Stránek Duše Třetí/Čtvrtou Dimenzí. Vaše Svatá Mysl je vaším přímým spojením s mnoha Stránkami vaší NadDuše / Vyšších Já, a nakonec také s mnohačetnými Svatými Triádami Páté dimenze. Pyramidy Světla, kde jsou uloženy vaše Ěterické Repliky (Svaté Triády), postupně znovu začlení, vstřebají, každou úroveň vaší Bytostnosti z nižších Dimenzí.

Vaším okamžitým cílem pro toto kolo Vzestupu je, aby všechny Zlomky Duše byly začleněny do první podúrovně Páté Dimenze. Započnete proces, kdy se budete znovu spojovat se svými mnohačetnými Svatými Triádami rozesetými v nejrůznějších dimenzích galaxie; nicméně, vaším konečným cílem, místem, kam se máte dostat, je Svatá Jednota s vaším Atomem Božího Semínka JÁ JSEM tohoto PodVesmíru. Jakmile se tam jednou dostanete, budete se těšit radostí znovusjednocení se všemi drahocennými Stránkami vašeho Božího Já, za plné vědomé pozornosti, a budete očekávat čas dalšího Volání Polnice. Pak budete připravení znovu cestovat ven, do velké prázdnoty, abyste naplnili velký, nový Andělský Plán.

Podstatná část lidstva je ve fázi převodu z vnějšího zaměření na hmotný svět do vnitřního zaměření na Ducha a na věnování pozornosti svému Já. Uslyšíte vnitřní hlas intuice a ucítíte mnoho nových vln vibrací. Aspirace, čekatelství, se stane poznáním a víra splyne s vašimi novými vyššími pravdami. Budete stát na vrcholu dosažených schopností a hledět na další vysoký vrchol. Nicméně, budete si vědomi toho, že než budete moci znovu začít cestu vzhůru, budete muset projít údolím stínů. Ti, kteří pevně kráčí po cestě Vzestupu, jsou vprostřed vstřebávání a začleňování zbývajících stránek svého Vyššího Já, což se skládá z čištění všech znaků nižších frekvencí a zároveň přijímání vyjádření Sebe vyšších frekvencí. Toto se nazývá ve starých esoterických učeních minulosti „znovusjednocení“, protože to často následuje potom, co člověk nechá odejít věci, které se nehodí do jeho vyvíjejících se vibračních vzorců. Proto se uvnitř objeví úroveň nepohodlí, jakož i určitá úroveň zmatku ve vnějším světě člověka, jak se tento vnější svět přizpůsobuje vynořujícímu se, zjemnělému a vyčistěnému Já.

Máte bohaté množství zkušeností a moudrosti, které můžete sdílet s mnohačetnými Stránkami svého Já, a váš úspěch byl a je pro budoucí vyhledávání informací náležitě zaznamenáván ve Vesmírných Záznamech. Učíte se vymazat ze své paměti hranice kolektivního systému víry a osvobodit se od nich; a prostřednictvím Pyramid Světla Vyšších Dimenzí se také učíte vyletět do jemnějších a čistších říší vědomí. Pokaždé, když tak činíte, postupně přinášíte zpět do své fyzické loďky a svého aurického pole určité množství povznášejících, harmonických frekvencí vyšších říší, což kolem vás buduje silnější, zářivější a rozšířené silové pole.

Víra je vlastní stránkou důvěry, vyplývá z její povahy: víra v sebe a svá rozhodnutí, víra v ty kolem vás, kteří se osvědčili jako důvěryhodní a úctyhodní, víra v našeho Boha Otce/Matku, víra ve Vesmírné Zákony a v Andělský Plán pro budoucí lidstvo. Nemluvíme o slepé víře, která je jinou cestou předání své moci někomu jinému – jejich učením a pravidlům. Ve vašem hmotném světě se víra buduje prostřednictvím akcí a pozitivních výstupů, je funkcí mysli filtrovanou srdcem. Srdce je jak magnetický, tak vyzařující vír, a je to úložiště pravého zdroje lidské moci.

Vaše Svatá Mysl udržuje Semínka myšlenek vaší minulosti a budoucnosti, a je vaším osobním zdrojem Andělské Vůle a Moci pocházející od vašeho Boha Otce/Matky. Vaše Semínka myšlenek pro budoucnost musí být v inkubátoru uvnitř Svatého Srdce, a Adamantinové Částice Světla Stvořitele musejí být zažehnuty vaší altruistickou láskou. Tak jsou prostřednictvím vašeho záměru a akce projevovány ve světě formy. Hojnost všeho druhu je přirozeným projevem toho, když jste v harmonickém souladu s Duchem a Andělským plánem pro nejvyšší dobro všech.

V realitě Třetí/Čtvrté Dimenze existuje vědomá pozornost času. Čas je vztahován k prostoru a vzdálenosti. Jak se přesouváte do Šesté a Sedmé podúrovně Čtvrté Dimenze, čas se stává tekutějším a poddajným, tvárným. Jak si uvědomujete, váš pocit z toho, jak probíhá čas je, že čas se za posledních několik let dramaticky zrychlil. Děje se tak proto, protože Země a velké procento lidí se přesunuly do vyšších frekvencí Čtvrté Dimenze; takže vaše vědomé uvědomování si času se také zrychlilo. Je nyní důležitější než kdykoli předtím, abyste se naučili ztišit mysl a zaměřit se na Bod Ticha pozornosti – na okamžik NYNÍ – dokud se to nestane hluboce usazeným zvykem.

Přestávka (ztišení) nulové zóny, čas sebekontemplace, je uvalen na Já Duše jako příprava na každou novou úroveň vyššího vědomí. Je to ochranný prostředek sloužící k tomu, aby vás ochránil před příliš rychlým nebo povrchním pokrokem. Existuje rytmus vedoucí k expanzi Duše: čas učení, růst a vstřebávání (integrace), následovaný časem osamocení a sebekontemplace, a pak fáze neboli rozpuk růstu, expanze a vyšší aktivity. Jak procházíte úzkou, strmou stezkou Vzestupu do vyšších říší Světla, tento cyklus se znovu a znovu opakuje.

Jas vaší fyzické loďky je určován stupněm energie, kterou jste vstřebali, začlenili do sebe. Aura se skládá z vibračních vzorců zářících z Éterické Loďky – hodnoty vašich vibrací nebo vašeho Energetického Podpisu – a čistoty a jasnosti barev, které vyzařujete. Centrum hlavy je hlídačem Andělského Účelu. Jste planetární Nositel Světla. Bytosti vyšších říší jsou Nositeli Nebeského Světla.

Existuje MOC ŘEČI a MOC TICHA. Svaté zvuky se skládají ze slov vyšších frekvencí vyslovovaných s mocí – pronášených s pozitivním, dynamickým záměrem. Musíte rozvinout umění správné interpretace odhalených vyšších pravd, a pak formulovat svůj záměr projevit, zhmotnit tuto novou moudrost co nejúčinněji. Vyvolejte svou Svatou Moc Vůle, abyste do hmotného projevu vnesli prozření. Plán Andělské Vůle mistra je uložen v jednom ze Semínek Atomů Kundalini ve vaší Kořenové Čakře. Nebudete moci získat přístup k tomuto svatému daru, dokud nezharmonizujete / nevyrovnáte frekvenční vzorce Čtvrté Dimenze tím, že navrátíte své prostředí Čtvrté Dimenze do příslušného spektra Světla a stínu zvaného„dualita“.

Dualita je v podstatě systém expanze. Je to splývání Ducha se hmotou ve vyšší formu(osobnost naplněnou Duchem), dokud se nestanou jednou jednotkou dokonalého vědomí.Abyste se mohli vyvinout/vzestoupit do úrovní vědomí vyšších frekvencí, jak procházíte říše duality, musíte pevně stát a fungovat (vycentrovaní na fungování) na Stezce Světla a Stínu. Musíte mít přístup k Semínkům Atomů naděje, inspirace a intuice, které jsou uloženy ve vaší Svaté Mysli a ve vašem Svatém Srdci. Jak se vynořujete z mlhy negativity vašeho Éterikého Těla, vaší mysli a emocionálního těla, začnou postupně drahocenné Atomy Semínka pulzovat a uvolňovat mocné, vesmírné vědomosti/pravdy/znaky uložené uvnitř. Musíte se snažit se vymanit z lesku hmotného světa a z dominantních, nevyrovnaných sil hmoty.

Učíte se shromáždit své duchovní síly tím, že budete zůstávat stále ve Světle. Mistr Sebe se učí soustředit se na vytvoření bodu NAPĚTÍ (Ne-napětí), a použitím tvořivé představivosti plánuje nová Semínka Tvoření pro určitou snahu. Zaměřte svou mysl na své vyšší mentální vědomí, a pak ji tam podržte ve stavu napětí, zatímco z úložiště svého Svatého Srdce vytahujete aktivované Adamantinové Částice Světla Stvořitele. Pak budete připravení vydechnout oblak energie vytvořenou prostřednictvím Já do osobního Květu Života/Kola Stvořitele, a ven do světa příčiny prostřednictvím svého vědomého záměru a Svatého Dechu.

Mí odvážní, pečlivě učiňte svým zvykem být zaměřeni ve svém každodenním životě a ve svém osobním světě na to, co je správné, a vždy si představte sebe sama takové, jací chcete být. Zdůrazňovali jsme, že musíte praktikovat nesouzení, neodsuzování, a to znamená i nesouzení Sebe. Pamatujte, nyní máte přístup ke všem Stvořitelovým Částicím Světla/Života, které můžete čerpat do svého Svatého Srdce. Vždy mějte na mysli, že tyto Adamantinové Částice Tvoření mohou být aktivovány jen vaším čistým milujícím záměrem.

Mnozí z vás začali nebo jsou připraveni se pustit do svého pravého poslání, cokoli jím může být. Prosím, pamatujte, že konečným cílem je stát se vodičem Lásky/Světla. Musíte žít svou pravdu, jak se učíte procházet vyšší Cestu, abyste mohli letět svou vizí. Musíte požadovat a uznat, ocenit, každou Stránku své Bytosti, když usilujete o harmonii a sjednocené vědomí.

Drazí, když pochybujete, potřebujete inspiraci a sílu, vejděte do své Pyramidy Světla a my vám dáme odvahu, povzneseme vás a budeme vás inspirovat. Když se cítíte osamocení a nemilovaní, přesuňte se do svého centra Svatého Srdce a my tam na vás budeme čekat, abychom vás naplnili zářivou láskou našeho Boha Otce/Matky.

JÁ JSEM Archanděl Michael

www.ronnastar.com

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Markéta N. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy