AA Michael -„BOJOVNÍCI SVĚTLA: PROAKTIVNÍ, LÁSKYPLNĚ ASERTIVNÍ“
AA Michael prostřednictvím Ronny, červen 2016

Milovaní mistři, v minulosti mnohé z vás rozladilo nebo zmátlo, když jsme používaly termíny„Bojovníci Míru“ a „Bojovníci Světla“ nebo termíny, které by mohly být vytvořeny jako vojenská terminologie. Znovu, existuje mnoho různých výkladů a různých stránek pravdy. Od té doby, co Země a Lidstvo spadli do hustoty oddělenosti a bolesti, jsme za vás a s vámi poctivě bojovali a bojujeme. Bojovali jsme se stíny iluze a negativity vytvořenými vírami vašeho kolektivního vědomí založenými na strachu, vině a podceňování. Bojovali jsme, abychom vám pomohli znovu se spojit s mnoha stránkami vaší pravé identity a pomohli vám si vzpomenout na to, jak jste velkolepí.

Poctivě jsme prováděli příkazy a instrukce, které nám předával náš Bůh Otec/Matka a Nejvyšší Stvořitel, „Pomozte našim dětem, aby se vrátily do Světla a znovu požadovaly své Andělské Dědictví“. Ano, po eóny let se účastníme bitvy mezi Světlem Stvořitele a stíny lidstva, ale našimi zbraněmi byla láska, soucit, porozumění a podpora, tak jak překračujete údolí zoufalství a snažíte se vzlétnout na vrcholky hor naděje a osvícení.

Pokud se k nám připojíte v našem úsilí přinést do světa stínů a srdcí lidstva Světlo, pokud budete pevní ve svých přesvědčeních, že nakonec správné převáží (vědíce, že jen náš Bůh Otec/Matka si je vědom celkového obrazu toho, co je opravu nejlepším výsledkem); pokud umíte uvnitř sebe udržovat pocit míru a radosti a vyzařovat rozpínající se lásku Stvořitele směrem k CELÉMU lidstvu, pak jste opravdu bojovníkem našich Legií Světla.

Mnohokrát jsme mluvili o zákonech příčiny a následku, nebo o tom, že na každou akci existuje reakce, která ústí v to, co je známo jako pozitivní nebo negativní Karma. Vy, o-Svíce-ní, jste po mnoho věků poctivě pracovali na tom, abyste přivedli do rovnováhy svou osobní karmu, karmu zděděnou po předcích a rasové karmické vlivy. To byla hlavní část hry duality a polarity – návrat k vyrovnanosti a harmonii ve všech stránkách vašeho Bytí. A tak, co se stane teď, kdy Zemi ovinují větry války, politických konfliktů a ničení jako temný a těžký plášť a dotýkají se všeho a všech? Záleží na tom, co cítíte a o čem přemýšlíte, drazí – co máte na mysli a co v srdci -, jestli budete pevně stát ve Světle nebo se přidáte k negativním karmickým myšlenkovým formám, které jsou vytvářeny v každém jednotlivém okamžiku.Mnozí z vás obdivuhodně uspěli ve vyrovnávání svého Karmického převisu života. Dovolte nám, abychom ho nazvali vaším „Převisem Života,“ u kterého máte sloup plusů a sloup mínusů, a vaším cílem je přeměnit mínusy na plusy nebo pozitivní energetické vzorce.

Je čas udělat inventuru toho, co si myslíte a emocionální energie, kterou v tyto dny vřavy a stresu na planetě projektujete. Ředíte nebo deformujete, pokřivujete svou harmonickou auru, kterou jste kolem sebe vytvořili, tím, že se necháváte chytit do zmatku mylných výtvorů a ničení, které probíhají na planetě Zemi? Jste ponoření do scénářů, které jsou vám znovu a znovu prezentovány prostřednictvím televize, rádia a novin? Dovolili jste zase, abyste byli vtaženi zpět do hustoty negativního prostředí a iluzí? Pokud je vaší odpovědí Ano na každou z těchto otázek, pak svou energií živíte negativní vibrace světové situace, místo abyste přidávali svou Lásku/Světlo/Sílu k Lásce/Světlu/Síle ostatních misionářů míru na světě. Budete, prosím, stát na straně těch, jejichž nejvyšším zájmem je přinést sem mírumilovné řešení pro nejvyšší dobro všech nebo se záměrně slaďíte s těmi, kteří si přejí navždy prodlužovat oddělení, utrpení a ovládání?

Nemyslíme tím, že nemáte být informováni o tom, co se ve světě kolem vás děje. Nicméně, říkáme nyní jako nikdy předtím, že se musíte povznést nad to, co se objevuje a připojit se k nám jako pozorovatelé z vyššího úhlu pohledu – úhlu pohledu, kde není rasy, země nebo náboženství, které by byly naprosto v právu nebo bez viny, ani naprosto špatné. Pamatujte, každá jednotlivá duše na Zemi v sobě nese Jiskru Andělského. Musíte zůstat vystředění v srdci a naladěni na své Vyšší Já s vědomím inspirovaným Duchem, aby vaše akce a rozhodnutí byly vždy v souladu s Andělským plánem. Pak, milovaní, budete stát mezi řadami spravedlivých, jejichž nejvyšším přáním je navrátit Zemi a lidstvo do pravého stavu mírumilovného spolužití v prostředí, kde jako nejvyšší vládne náš Bůh Otec/Matka.

Ano, jsou tu tací, kteří souhlasili s tím, aby hráli roli „ďáblova obhájce“, ti, kteří vám ukazují vaši stinnou stránku nejničivěji. Jsou tu i jiní, kteří aniž by uznávali názor jiných, pokrytecký tvrdí, že mají jen nejvyšší, nejaltruičtičtější motivy; ale my vidíme a známe motivy skryté za rozhodnutími a akcemi, které jsou prováděny ve jménu míru a spravedlnosti. Hra duality se v tento okamžik na Zemi hraje ve své nejdramatičtější formě a je na vás, zda budete vtaženi do vířící sestupné spirály kolektivní karmické akce, která nyní probíhá, nebo ne.

Nežádáme vás, abyste pasivně seděli stranou a nic nedělali. Jste žádání, abyste vstali a počítalo se s vámi, protože vaší dynamické Životní Síly je nyní potřeba jako nikdy předtím. Jste mnohem mocnější než si umíte představit, mí odvážní přátelé, a hrajete významnou roli v dosažení mírumilovného řešení ve velmi neusazené světové situaci. Energie, kterou vyzařujete ze svého srdečního centra má právě takový vliv na výsledek tohoto velkého konfliktu, jako energie těch, kteří jsou v „předních řadách, liniích“. Také vy jste v předních řadách, jak se říká, protože máte schopnost vstoupit do čisté Látky Světla Stvořitele a čerpat z ní, a vytvarovat ji na mocné myšlenkové formy a akce, které mohou překonat jakoukoli nepřízeň osudu.

Ty statečné Duše, které byly povolány na bojiště, nezáleží na tom, na které straně bojují, pokud tak činí s přáním pro opravdovou spravedlnost pro všechny a se soucitem Ducha pro lidské bytosti svých souputníků, místo s nenávistí a touhou po odplatě a zotročení nebo ovládání ostatních, pak ti fungují jako spravedliví válečníci, a síly Ráje jsou s nimi. Ti, co násilně protestují, křičí a pochodují v průvodech proti něčemu, přidávají svoji energii do rozpouštějícího se kotle zmatku. Nenabízejí řešení nebo nepodnikají pozitivní akce, ale obviňují a protestují proti akcím ostatních, nebo často prohlašují, že nečinnost je jedinou cestou k dosažení míru a harmonie. Je to jiný způsob sezení za plotem nebo nebránění se. Mnohokrát jsme vám dříve říkali: je čas „odstranit plot“. Je čas vyhlásit, které straně budete sloužit, Světlu nebo straně stínů. Je čas vyhlásit, že jste Misionářem Světla, planoucí Jiskrou Andělského a proaktivním tvůrcem lásky, radosti, hojnosti a harmonie. Nebo jste lidská bytost, která je ochotná jít snadnou cestou následování diktátu ostatních, a tím na čas bytí odložit stranou své Andělské Rodné právo – dar svobodné vůle?

„Mír“, slovo, které se v dnešních nestálých dobách často používá, je možné vykládat nesčetnými způsoby. Používáte termín „mír mysli“, což znamená mít poklidný, tichý stav mysli, osvobozený od nesouladných, disharmonických myšlenek nebo mentálního konfliktu. Mír může znamenat oboustranný souhlas mezi dvěma lidmi, v rodině, ve skupině, v sousedství, ve městě nebo v národě, který je přínosný pro všechny zúčastněné a který s sebou přináší klid, mírumilovnou a bezpečnou atmosféru, stejně jako pořádek podle práv. Také může znamenat smlouvu nebo dohodu předcházet nebo zabránit konfliktu mezi dvěma skupinkami, které spolu nesouhlasí. Mohou vás nazývat mírotvorným člověkem nebo pacifistou, protože máte sklon k prosazování mírumilovného prostředí. Možná „hledáte mír“ nebo se snažíte „udržovat mír“ smírnými akcemi nebo urovnávání sporu kompromisy. Mír je výsledkem dosažení harmonie a rovnováhy v každé situaci. Míru nikdy nelze dosáhnout emocionální povahou nebo myslí ega, ale prostřednictvím vyšších vibračních energií Ducha, který vždy hledá nejvyšší/nejlepší výsledek pro VŠECHNY, kterých se to týká.

Ve vašem světě duality a polarity je optimálním cílem hledat ve všech věcech harmonii a rovnováhu; nicméně, tato harmonie musí začínat uvnitř. Musí kvést uvnitř srdce, tak jak necháte Ducha sestoupit a znovu převzít vládu nad vaší fyzickou loďkou. Pak začnete vidět očima přes filtr lásky a slyšet ušima naladěnýma soucitem. Víte, že všechno, co kdy budete žádat, je díky tomu žádání vaše, a už nikdy se nebudete snažit vzít si něco, co náleží někomu jinému. Vždy se budete snažit o řešení vítěz/vítěz, a budete vědět, že když ztratí jeden, ztratí každý. Stanete se šampióny Světla a budete lehce ale odvážně kráčet, a přitom nést žhnoucí éterický meč Andělské vůle, cti, pravdy a spravedlnosti. Prohlásíte, co je vaší pravdou a budete pevně svou pravdu žít, s integritou a skromností, učit příkladem a necháte všem ostatním totéž právo. Nejdříve musíte hledat mír zevnitř, milovaní, a když naleznete, co hledáte, budete vyzařovat auru míru do světa, kde se spojí s aurou ostatních bytostí s mírumilovnou a harmonickou povahou a bude tím umocněna.

Společně a v síle můžete překonat jakoukoli nepřízeň osudu a můžete vytvořit a vylepšit buňky/oblasti Světla, které budujete na Zemi, stejně jako ty v Páté Dimenzi. A když tyto myšlenkové formy Světla dosáhnou určité úrovně zvětšení, začnou se zázračně projevovat na pozemské pláni. Mnohé z vašich vizí se blíží tomuto bodu a budou se očividně bez dalšího úsilí zhmotňovat. Dělají se poslední úpravy a přípravy jsou téměř hotové, milovaní; nyní sledujte divukrásné výsledky všeho svého neustálého úsilí.

Nelidskost lidstva jednoho k druhému je trvajícím, neutuchajícím procesem od pádu do hustoty. Výsledkem konfliktu bylo málokdy soužití v míru. Skrytým motivem bylo nejčastěji něco dobýt, zmocnit se toho, a donutit ostatní k podrobení, aniž by se bralo v úvahu blaho zajatců nebo těch, kteří byli donuceni bojovat.

Opakovaně jsme vám připomínali, jak se rozšiřuje propast mezi Světlem a stíny, téměř jako by svět naplněný vibračními vzorci Světla byl položen přes svět iluze a stínů Třetí/Čtvrté Dimenze. Tyto podmínky jsou každým dnem dramatičtější. Je nutné, skoro jako rozkaz, abyste v každém jednotlivém okamžiku zůstali bdělí, vystředění ve svém srdci, inspirovaní Duchem. Musíte se naučit dát energetické hranice a stále znovu posilovat svůj štít nebo sloup ochranného Světla Stvořitele. Musíte naslouchat šepotu svého srdce, protože právě tam vám vaši andělští průvodci a učitelé nechají poklady moudrosti, abyste se k nim dostali a použili je.

Mí věrní společníci, jděte dovnitř, a vzpomeňte si, jak jsme spolu před eony let létali Vesmírem, a přitom vytvářeli nové galaxie, světy a civilizace, překonávající vaše nejdivočejší sny. Pamatujte, jak jste měli k dispozici všechny Andělské látky Tvoření, a všechno, co jste museli udělat, bylo natáhnout se svou myslí a zformovat je do formy. Vzpomeňte si, jak všechno, co jste museli udělat, bylo představit si něco a ono se to před vámi zázračně objevilo. Snažte se si vzpomenout na všechny ty formy, které jste museli na sebe vzít, některé lidské, ale také mnohé jiné, s různorodými kompozicemi, strukturami a znaky, ale všechny byly v očích našeho Boha Otce/Matky nádherné a dokonalé.

Je důležité, abyste si vzpomněli, že jste zažili každou Základní Rasu, která kdy zalidnila Zemi, myslím tím, že jste měli každou barvu a narodili jste se s vlastnostmi každé rasy, která nyní obývá vaši planetu. Říkáme vám, že jste Bytostí mnoha stránek, která zažila všechna bohatství a rozličnosti, které tato Země, tato sluneční soustava, galaxie a Podvesmír mohou nabídnout. A tak, jak můžete soudit své bratry a sestry, protože v tomto životě mají pleť jiné barvy než vy – nebo protože mají jiné zvyky, víru a uctívají jinak svého Boha nebo ho nazývají jiným jménem? Bylo řečeno, ale je třeba to znovu a znovu opakovat, když tak činíte, SOUDÍTE JEN SAMI SEBE!

Pamatujte milovaní, během těchto časů velké změny to můžete být vy, kdo udělá ten rozdíl.Vyzařujte svou Lásku/Světlo všemu, co vidíte. Dovolte nám vám pomoci naplnit vaši pozemskou misi a opečovávat vás naší láskou. Společně převládneme.

JÁ JSEM Archanděl Michael

www.ronnastar.com

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Markéta N. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy